"Vyriešiť problém znamená poznať jeho príčinu"

Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých hlavných oblastiach práva v rozsahu najvyšších štandardov.

Zameranie 1

Obchodné právo:

Komplexné právne služby spojené so zakladaním obchodných spoločností (až po zápis do obchodného registra), záväzkové právo, spisovanie zmlúv, zastupovanie klientov pred súdmi, štátnymi orgánmi, exekútormi.

Zameranie 1

Trestné právo:

Komplexné poskytovanie práva obhajoby v trestnom konaní, spisovanie trestných oznámení, zastupovanie poškodených – obetí – v trestnom konaní, obhajoba od začatia prípravného konania či prípadnej väzby až po ukončenie trestného konania, výkon trestu a zastupovanie pri žiadostiach o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, podávanie riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov.

Zameranie 1

Správne právo:

Komplexné poskytovanie právnych služieb orgánom štátnej správy, samosprávy ako i spoločnostiam a občanom v správnom konaní, priestupkovom konaní, zastupovanie v konaní pred súdmi, preskúmavanie rozhodnutí štátnych orgánov pred súdmi podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Zameranie 1

Pracovné právo:

Komplexné poskytovanie právnych služieb obchodným spoločnostiam, živnostníkom a občanom pri riešení právnych problémov podľa Zákonníka práce, zákona o štátnej službe a iných súvisiacich predpisov, zastupovanie pred súdmi v pracovno-právnych sporoch.

Zameranie 1

Stavebné právo:

Právne služby a poradenstvo v súvislosti s aplikáciou „stavebného zákona“ a ďalších nadväzujúcich právnych predpisov v rôznych oblastiach – napr. stavby, vyvlastňovanie, vstavby, nadstavby, prístavby, stavebné konanie atď.

Zameranie 1

Nehnuteľnosti a financovanie:

Právne služby a poradenstvo pri akomkoľvek nakladaní s nehnuteľnosťami, prevodmi práv, zriaďovaní vecných práv, zaťažovaní nehnuteľností ako i zastupovanie klientov v sporovej agende týkajúcej sa nehnuteľností, formulovanie a do poručovanie vhodnej formy a podmienok financovania nadobúdania alebo prevodu práv k nehnuteľnostiam a ich dôsledkom.

Zameranie 1

Športové právo:

Poskytovanie právneho poradenstva a právnych služieb v oblastiach akéhokoľvek športu, poradenstvo a právne služby pre športové zväzy, hnutia, asociácie, športové kluby a pre športovcov v súvislosti s organizovaním a výkonom športovej činnosti na profesionálnej úrovni, zmluvné právo v tejto oblasti, uplatňovanie a vymáhanie nárokov a škôd na Slovensku ale aj v iných krajinách, sponzoring a reklama, vysielacie televízne a rozhlasové práva, marketingové práva.

Zameranie 1

Občianske právo:

Vecné práva, záväzkové právo, dedičské právo, ochrana osobnosti, náhrada škody so špecializáciou na odškodňovanie pracovných a iných úrazov (dopravné nehody, živelné pohromy, prevádzkové havárie a pod.), zastupovanie pred súdmi podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, a Správneho súdneho poriadku.

Zameranie 1

IT:

Právne služby poskytované klientom zaoberajúcich sa I-technológiami, vývojom softwaru a hardwaru, riadením výrobných procesov prostredníctvom I-technógií, zamestnávaním k tomu určených pracovných tímov, riešenie záväzkových vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a práv duševného vlastníctva.

Zameranie 1

Rodinné právo:

Právne služby pri rozvode manželstva, vysporiadaní „BSM“, starostlivosti o deti, zrušení „BSM“ a to aj s medzinárodným prvkom.

Zameranie 1

Konkurz a reštrukturalizácia:

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti konkurzného práva a možností reštrukturalizácie, poradenstvo poskytovené v konkurznom konaní pred vyhlásením konkurzu, ako aj po vyhlásení konkurzu.

Zameranie 1

Finančné právo, dane, poplatky a clá & konania o nich:

Právne služby v prospech klientov dotknutých rozhodnutiami príslušných orgánov o daniach, poplatkoch a clách a ich zastupovanie v jednotlivých konaniach. Právne poradenstvo v oblasti daní, poplatkov a ciel.

Zameranie 1

Rozhodcovské konanie a alternatívne spôsoby riešenia sporov:

Právne služby poskytované klientom v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovskými súdmi a ich zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi.

Zameranie 1

Oblasť poisťovníctva:

Poskytujeme kompletný právny servis v oblasti poisťovníctva, poisťovacieho trhu a finančných služieb.

Zameranie 1

Združovacie právo:

Poskytujeme kompletné právne poradenstvo v oblasti tzv. združovacieho právo, tzn. združovanie subjektov v občianskych združeniach počnúc prípravou zakladateľských dokumentov združení na mieru, ďalších vnútorných predpisov, smerníc, poriadkov a pod. Poskytujeme kompletné právne poradenstvo taktiež v oblasti ochrany členov občianskych združení v prípadoch, ak bolo do týchto práv členov občianskych združení zasiahnuté.