Ius est ars boni et aequi - Právo je umením dobra a spravodlivosti

Naša advokátska kancelária právo aplikuje, avšak nezabúda ani na jeho “vedeckú stránku”, ktorá sa v mnohých našou kanceláriou zvládnutých kauzách v minulosti ukázala ako nesmierne podstatná. Nie bezdôvodne sa zvykne hovoriť, že každodenná aplikácia práva v našom živote má hlboké teoretickoprávne základy, ktorých poznanie predikuje spôsoby a právne možnosti aplikácie práva, jeho výkladu a pochopenia.

Preto sa popri aktívnej advokátskej činnosti venujeme aj publikačnej odbornej či vedeckej činnosti, to v rámci ich prezentácie na mnohých domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, ako aj samostatnými odbornými výstupmi v rozsahu domácich vedeckých časopisov, monografií a pod.

V tejto sekcii nájdete krátky zoznam niektorých výstupov našej publikačnej činnosti.

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.​

 1. Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností / Jaroslav Čollák. – 1. vyd. – Praha : C.H. Beck, 2018. – 208 s. – recenzované. – ISBN 9788074007248
 2. Organizácia súdov a prokuratúry – Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva / Jaroslav Čollák ; recenzenti Gabriela Gandžalová, Ladislav Duditš. – 1. vyd. – Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. – 314 s. – ISBN 9788073806477 (brož.).
 3. Ustálenosť rozhodovacej praxe ako kvalitatívna požiadavka súdneho rozhodovania sporov a ako funkčná súčasť rozhodovania sporov súdmi všeobecnej sústavy súdnictva / Jaroslav Čollák ; recenzenti Mojmír Mamojka, Ján Cirák, Soňa Kubincová, Jaroslav Klátik.
  In: Banskobystrické zámocké dni práva : zborník zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému “Strategické determinanty kreovania právnych noriem”. – Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2019. – ISBN 9788055715544. – S. 293-310.
 4. Konanie vo veciach politických práv : § 375-411, piata hlava, štvrtá časť / Jaroslav Čollák, Anita Filová, Eduard Korpáš. – recenzované.
  In: Správny súdny poriadok. – Praha : Nakaldatelství C.H. Beck, 2018. – ISBN 9788074006784. – S. 1453-1541. [ČOLLÁK, Jaroslav (21%) – FILOVÁ, Anita (67%) – KORPÁŠ, Eduard (12%) ]
 5. Právne princípy a pravidlá: nedôležité súčasti právneho poriadku? / Jaroslav Čollák. In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. II, č. 3 (2012), s. 42-52.
 6. Subjektívne právo ako predpoklad úvah nad zneužívaním práva: niekoľko zamyslení nad legálnym obmedzením výkonu práva / Jaroslav Čollák.  In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 68, č. 11 (2016), s. 1155-1177.
 7. Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ladislav Orosz, Marek Káčer.  In: Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. – ISBN 9788056803554. – S. 171-195.
 8. Arbitrabilitia pracovnoprávnych sporov: Niekoľko poznámok o riešení pracovnoprávnych sporov (nielen) profesionálnych športovcov / Jaroslav Čollák ; recenzenti Viktoriya Serzhanova, Aneta Bobenič Hintošová, Alena Krunková.  In: Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 26. – 28. októbra 2016, Vysoké Tatry. – Košice . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524431. – S. 125-134.
 9. Ochrana osôb v obchodných spoločnostiach – “quis custodiet ipsos custodes” alebo kto chráni spoločníkov? / Jaroslav Čollák ; recenzenti Jozef Suchoža, Daniela Gandžalová.  In: Ochrana osôb v európskom právnom prostredí : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie : [29.5.2014], Košice. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – ISBN 9788081522352. – S. 39-53.
 10. Mlčanie alebo nečinnosť ako právny úkon: niekoľko úvah o občianskom práve vo svete internetu alebo (ne)jasný systém „súhlasu a nesúhlasu“ / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ján Husár, Daniela Gandžalová. In: Košické dni súkromného práva I : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524004. – S. 32-41.
 11. Zákaz zneužitia práva ako účelová súčasť správy daní? / Jaroslav Čollák ; recenzenti Milena Barinková, Michal Radvan. In: Právo, obchod, ekonomika V. : zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – ISBN 9788081523151. – S. 88-99.
 12. Zneužitie práva konaním obchodnej spoločnosti: na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním daňového subjektu / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ján Husár, Karin Prievozníková, Martin Vernarský.  In: Zneužitie a iné formy obchádzania práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524318. – S. 39-58.
 13. Zákaz zneužitia práva – právny inštitút vo svetle vývoja a rekodifikácie súkromného práva na Slovensku / Jaroslav Čollák ; recenzenti Kristián Csach, Jaromír Kožiak, Dana Ondrejová et al.
  In: Dny práva 2013 – Days of law 2013 : 7. ročník mezinárodní konference : 13. a 14. november 2013, Brno : část VI. Reforma soukromého práva. – Brno : Masarykova univerzita, 2014. – ISBN 9788021068131. – S. 18-42.
 14. Doktrína zákazu zneužitia práva (nielen) v práve obchodných spoločností / Jaroslav Čollák. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 67, č. 5 (2015), s. 622-646.
 15. Zneužitie práva konaním obchodnej spoločnosti: na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním daňového subjektu / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ján Husár, Karin Prievozníková, Martin Vernarský. In: Zneužitie a iné formy obchádzania práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524318. – S. 39-58.
 16. Zákaz zneužitia práva – právny inštitút vo svetle vývoja a rekodifikácie súkromného práva na Slovensku / Jaroslav Čollák ; recenzenti Kristián Csach, Jaromír Kožiak, Dana Ondrejová et al. In: Dny práva 2013 – Days of law 2013 : 7. ročník mezinárodní konference : 13. a 14. november 2013, Brno : část VI. Reforma soukromého práva. – Brno : Masarykova univerzita, 2014. – ISBN 9788021068131. – S. 18-42.
 17. Následky zneužitia práva (nielen) v práve obchodných spoločností – interdisciplinárne úvahy o interdisciplinárnom korekčnom mechanizme? / Jaroslav Čollák ; recenzenti Mária Bujňáková, Gabriela Dobrovičová, Alena Krunková.  In: Právo, obchod, ekonomika 7. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. – ISBN 9788081525285. – S. 55-70.
 18. Konanie obchodnej spoločnosti alebo niekoľko úvah o ohýbaní právnej úpravy: „Prípad(y) X“ trvajúci(e) dodnes? / Jaroslav Čollák. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 67, č. 2 (2015), s. 225-240.
 19. Limity združovania: Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy) / Jaroslav Čollák. – recenzované. In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. VI, č. 1-2 (2016), s. 50-60.
 20. Občianskoprávna zodpovednosť športovca za škodu na zdraví / Jaroslav Čollák. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 67, č. 6-7 (2015), s. 815-829.
 21. Obchodné spoločnosti v športe – súčasnosť a perspektívy vo svetle procesu prijímania nového zákona o športe / Jaroslav Čollák. In: Acta Iuridica Olomucensia : Vědecký časopis právnický. – ISSN 1801-0288. – Vol. 8, no. 2 (2013), s. 71-92.
 22. Pracovnoprávne spory profesionálnych športovcov a športových klubov v športe alebo – nový zákon o športe ako komplikácia? / Jaroslav Čollák. – recenzované. In: Acta Iuridica Olomucensia. – ISSN 1801-0288. – Vol. 11, suppl. 1 (2016), s. 229-237.
 23. Arbitrabilitia pracovnoprávnych sporov: Niekoľko poznámok o riešení pracovnoprávnych sporov (nielen) profesionálnych športovcov / Jaroslav Čollák ; recenzenti Viktoriya Serzhanova, Aneta Bobenič Hintošová, Alena Krunková. In: Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 26. – 28. októbra 2016, Vysoké Tatry. – Košice . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524431. – S. 125-134.
 24. Limity a systematika súdnej ochrany členov občianskych združení – umenie (orientácie) v práve / Jaroslav Čollák ; recenzenti Július Kováč, Miloš Večeřa. In: Umenie a právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. jún 2016, Skalnaté pleso. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2016. – ISBN 9788089607440. – S. 117-128.
 25. Limity združovania: Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy) / Jaroslav Čollák. – recenzované.  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. VI, č. 1-2 (2016), s. 50-60.
 26. Unifikované riešenie sporov v športe: kreačné, procesnoprávne a hmotnoprávne súvislosti alternatívneho riešenia sporov / Jaroslav Čollák. – recenzované.
  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti : časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. 1, č. 2 (2017), s. 48-59.
 27. Procesnoprávne súvislosti delenej právomoci súdov a limity združovacieho práva – interdisciplinarita zodpovednosti zákonodarcu za riešenie sporov na Slovensku / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ján Husár, Daniela Gandžalová.
  In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 9788081290886. – S. 560-585.
 28. Rozhodcovské konanie ako prejav vôle účastníkov – (posledná?) vôľa ruší skoršiu alebo – niekoľko procesnoprávnych úvah o možnosti zrušenia rozhodcovského rozsudku a súvisiacich hmotnoprávnych následkoch / Jaroslav Čollák ; recenzenti Gabriela Dobrovičová, Alena Krunková, Miroslav Štrkolec.  In: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia=Law, commerce, economy 9. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. – ISBN 9788081527760. – S. 261-285.
 29. Zákaz zneužitia práva v práve obchodných spoločností a následky zneužitia práva: na hranici obchodného a občianskeho práva / Jaroslav Čollák ml. ; recenzenti Peter Vojčík, Marián Rušín.
  In: Slovenské a české obchodné právo v roku 2015 : vybrané problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. – 12. jún 2015, Košice. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – ISBN 9788081523632. – S. 84-102.