VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

V tomto krátkom príspevku by sme radi poukázali na rozhodnutie Okresného súdu Humenné (sp. zn. 11C/26/2018), ktoré vecne správne zastavilo konanie (zastavilo konanie, žiadnej zo strán nepriznalo nárok na náhradu trov konania, a vec postúpilo Komore SFZ pre riešenie sporov) o žalobe na plnenie titulom nedostatku právomoci všeobecného súdu, nakoľko v skutkovom základe prejednávanej veci bola zistená existencia orgánu na

Čítať ďalej »

Exekúcia ako prekážka založenia s.r.o. aj prevodu obchodného podielu – novela Obchodného zákonníka

Korporátne zmeny v prostredí obchodných spoločností – konkrétne v prostredí spoločnosti s ručením obmedzeným zažijú podstatnú zmenu, ktorá môže byť aktuálna práve pre advokátov poskytujúcim poradenstvo v oblasti obchodných spoločností a korporátnych vzťahov vo vnútri obchodných spoločností. Od 1.10.2020 nebude možné (i) previesť obchodný podiel, ako ani (ii) založiť spoločnosť s ručením obmedzeným v prípade, ak bude osoba zakladateľa –

Čítať ďalej »

Rozhovor s Jaroslavom Čollákom ako dočasne povereným predsedom Komory SFZ pre riešenie sporov

Prinášame Vám rozhovor v jeho dvoch častiach s JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD., ktorý je dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov, teda jediného futbalového „súdu“ na Slovensku. Z textu vyberáme: Myslíte si, že máte dostatočné znalosti, skúsenosti a manažérske zručnosti na to, aby ste zvládli viesť “súd” najväčšej organizácie na Slovensku. „To, či mám alebo nemám dostatočné znalosti na

Čítať ďalej »

Občianske združenia (národné športové zväzy) ako subjekty verejnej správy a súdny prieskum podľa Správneho súdneho poriadku

Prinášame výber z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn. 4 Asan/25/2018 z 10. septembra 2019), ktorý priniesol do oblasti združovania (nielen v oblasti športu) zásadný posun, to vo vzťahu k vnímaniu občianskych združení ako subjektov záujmovej samosprávy, pričom NSSR judikoval, že tieto združenia môžu v zmysle svojich úloh a v zmysle z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe a o

Čítať ďalej »

Škoda na zdraví a jej zložky – na čo všetko má klient nárok?

Mnohokrát je našej advokátskej kancelárii v rámci rokovaní s klientami smerovaná otázka, čo všetko môže klient uplatniť pri škode na zdraví spôsobenej mu konkrétnou skutkovou – škodovou udalosťou. Predovšetkým je potrebné povedať, že aj v tejto oblasti sa udiali v z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predisov (ďalej aj len „OZ“) zmeny, ktoré od 1.12.2019 oyplvňujú aj túto

Čítať ďalej »

Košické dni súkromného práva III. – medzinárodná vedecká konferencia

Aj tento rok sme sa stali hrdým partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva III. Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva usporadúva aj v roku 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Košické dni súkromného práva III“ – v dňoch 22.4.-24.4.2019 v Hoteli Double Tree by Hilton**** Prihlásiť

Čítať ďalej »

Je profesionálny športovec zamestnanec? Východisko zákona o športe potvredné Inšpektorátom práce, finančným riaditeľstvom, súdmi a už aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Uznávaný redaktor, novinár, spisovateľ a predovšetkým – priateľ vecných a správnych riešení v športe – Róbert Kotian sa s nami rozprával na tému pripravovanej novely zákona o športe, ktorou sa p. poslanec Tittel a p.poslanec Jančula pokúsia zo zákona o športe vypustiť ustanovenia o zamestnaneckom pomere v profeisonálnom športe. Ak uvádzame že pokúsia, pocit neúspešnosti tejto ambície naberá na opodstatnení,

Čítať ďalej »

Procesnoprávne súvislosti modelov unifikovaného alternatívneho riešenia sporov v športe

V príspevku sme sa venovali možnosti, ktorá visí v odbornej – a športovej obci už dlhšie a to – možnosť zriadenia rozhodcovského súdu nad úrovňou národných športových zväzov, nakoľko v zmysle návrhov zákona, ktorý bol v roku 2015 prijatý NRSR ako z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nepodarilo vytvoriť osobitný súd všeobecnej

Čítať ďalej »

Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu

Na konferencii venovanej združovaniu občanov sme publikovali príspevok s názvom: „Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu“ venujúci sa alterntívnemu riešeniu sporov v oblasti občianskych združení. Publikácia „Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, obsahuje prihlásené referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 12. apríla 2019 v Bratislave. Konferenciu organizovala Katedra teórie práva a

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Profesionálny šport, závislá činnosť a zamestnanecký pomer

Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 3Co/156/2015 – argumentácia rozsudku zo dňa 17.3.2016 – teda tesne po účinnosti z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Krajský súd veľmi jasne a vhodne vysvetlil, kedy sa profesionálny šport a jeho výkon pre športový klub považuje v zmysle Zákona o športe za zamestnanecký vzťah. Zjednodušene povedané

Čítať ďalej »

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a práve obchodných spoločností

Náš kolega a člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. publikoval v českom vydavateľstve C.H.Beck monografiu pod názvom „Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností“. Premdetná monografia po relatívne dlhej odmlke sumarizuje v celistvosti poznatky o zneužití práva a jeho legislatívnom zákaze, pričom mapuje jeho historický vývoj, aktuálne postavenie a legislatívne uchopenie v právnom poriadku

Čítať ďalej »

Spory združovacieho práva a vzťahy v občianskych združeniach – správne alebo civilné súdnictvo?

Problematika sporov vyplývajúcich z občianskych združení a vzťahov v nich sa vyskytujúcich si zasluhuje nemalú dávku odbornej pozornosti. Členovia občianskych združení, ktorí sú konfrontovaní s rozhodnutiami týchto združení môžu mať o kvalite právnej ochrany svojich práv a povinností dôvodné pochybnosti – to predovšetkým na základe skutočnosti, že v z.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov absentuje ustanovenie o

Čítať ďalej »

Unifikované riešenie sporov v športe ako budúcnosť športových sporov – zhodnotenie časti konferencie Šport a právo 2017.

Prinášame Vám zhodnotenie odbornej sekcie „Riešenie sporov v športe – Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport„, ktorú na Konferencii Šport a právo 2017 pod gesciou Učenej právnickej spoločnosti, SFZ a ďalších partnerov – medzi ktorých patrila aj naša advokátska kancelária viedol a odborne garantoval náš člen – JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. Sekcia riešenia sporov v

Čítať ďalej »

Organizácia súdov a prokuratúry – Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva (JUDr. Jaroslav Čollák ml.)

Člen našej Advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák ml. vydal v českom vydavateľstve Aleš Čenek po viac ako 20 rokov v podmienkach SLovenskej republiky učebnicu s názvom „Organizácia súdov a prokuratúry – štruktúra, postavenia a úlohy orgánov ochrany práva“. Publikácia je k dostaniu na stránkach www.alescenek.cz, www.artforum.sk, www.martinus.sk , www.webareal.sk/pravnickaliteratura, www.litera.sk, www.litera.sk, www.mojakniha.sk, www.abcknihy.sk, www.gorila.sk.   Krátka ukážka: Ochrana práva. Základná

Čítať ďalej »

Arbitrabilita pracovnoprávnych sporov v rozhodcovskom konaní – šport ako príklad

Intro: Prejednávanie sporov medzi športovcami a športovými klubmi v prípade, ak v danom športe existoval rozhodcovský súd bolo lokalizované a charakterizované ako súkromnoprávne rozhodovanie sporov „vo vnútri“ danej športovej organizácie – teda vo vnútri daného športového, zväčša národného zväzu. Ak si daný národný športový zväz takýto rozhodcovský súd v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z. (o rozhodcovskom konaní) zriadil, zaviazal

Čítať ďalej »

Športový klub – spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov – pokuty alebo: prečo už viac „nie“ zmluvy s profesionálmi v režime „SZČO“

Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu „profi zmlúv“ alebo na prečítanie predkladaného príspevku nestačí, poukazujeme

Čítať ďalej »

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu – čo to „laicky“ znamená pre športové kluby?

Autor prináša praktické zovšeobecnenie pre športové kluby, ktoré sa chystajú uzatvárať nové zmluvy s profesionálnymi športovcami – zovšeobecnenie, čo znamená praktickou rečou podpis „zamestnaneckej“ zmluvy s profesionálnym športovcom. Autor tak robí na základe vedomosti o tom, že táto skutočnosť nie je všetkým dotknutým športovým klubom úplne zreteľná. Príspevok je osobným nadviazaním autora, ktorý sa ním snaží osloviť predstaviteľov športových klubov,

Čítať ďalej »

Stručná reakcia na právnu analýzu alebo: kto sa (ne)nechá v TIPSPORT extralige / v PRO HOKEJI a.s. – (lenivo) oklamať:

„Vo väčšine európskych krajín panuje zhoda o tom, že takýto právny vzťah je vzťahom závislej práce a o pracovnoprávny charakter vzťahu profesionálneho športovca a športového klubu sa už takmer ani nevedú spory.“ Len niekoľko dní spätne sa nám z rúk viacerých športových klubov dostala „na nazretie“ právna analýza nemenovanej advokátskej kancelárie (ďalej aj „analýza“), ktorá sa zaoberá činnosťou profesionálneho športovca vo

Čítať ďalej »

Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe – športové kluby a profesionálni športovci verzus (možný) protiprávny stav ich zmlúv?

Tento krátky príspevok má za cieľ v krátkosti reagovať na niektoré praktické – aplikačné súvislosti, ktoré autor príspevku v poslednom období zaregistroval vo viacerých športoch a ktoré pramenia z častých otázok kladených pracovnej skupine s obsahom: „čo sa stane ak nebudeme mať zmluvy s profesionálnymi hráčmi v súlade so zákonom o športe, ale pôjdeme v starom režime“. Odpoveď na túto

Čítať ďalej »

Športové kluby v novom zákone o športe – čo prináša nový zákon o športe?

Hneď na úvod si musíme položiť zásadnú otázku: Čo prináša zákon o športe pre športové kluby? V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Nový zákon nanovo upravuje aj postavenie športových klubov ako významnej

Čítať ďalej »

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu v „novom zákone o športe“ – ako na to?

Namiesto úvodu: Po 1.1.2016 si mnohé subjekty športovej obce – predovšetkým športové kluby a športovci kladú jednoduché otázky, ako napr.: (i) čo so zmluvnými vzťahmi, ktorých sme účastníkmi už dnes, (ii) „čo a ako“ na zmluvné vzťahy, ktoré sa chystáme v blízkej budúcnosti uzavrieť, a čo sa zmení po (iii) 1.1.2019 – po dátume, ktorý tak často spomínali členovia pracovnej

Čítať ďalej »
Close Menu
Don`t copy text!

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.