Zjednocovanie rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – prehliada Veľký senát NSSR svoje poslanie?

Pojem vymáhateľná pohľadávka podľa z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „OZ“) spôsobuje v aplikačnej – zvlášť sporovej praxi – značné problémy už niekoľko rokov. Problémy spôsobuje predovšetkým pri odporovacích žalobách, kedy sa žalobca snaží účinne odporovať právnemu úkonu, ktorý vykonal jeho dlžník s cieľom ukrátiť žalobcu ako veriteľa a oslabiť vymáhateľnosť jeho pohľadávky, avšak

Čítať ďalej »

Dovolacie konanie – arbitrabilita disciplinárneho trestania v rozhodcovskom konaní (otázka doposiaľ dovolacím súdom neriešená)

Naša advokátska kancelária iniciovala dovolacie súdne konanie pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky ako dovolacím súdom zastupujúc klienta, to voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu v Bratislave, ktorý zamietol v celom rozsahu žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku ako výsledku rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie bolo vedené na základe rozhodcovskej žaloby, ktorou sa napádali výsledky (rozhodnutie) disciplinárneho orgánu

Čítať ďalej »

Legislatívne zmeny v oblasti cestovania od 29.5.2020 – prehľad noviniek

Na základe prebehnutého legislatívneho procesu, ktorý zmenil podmienky možnej úpravy dovoleniek v roku 2020 je pre všetkých cestovateľov dôležité poznať svoje práva a povinnosti v zmysle najnovších zmien, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky. Našich klientov čaká obdobie dohadovania si podmienok už zazmluvnených dovoleniek, výletov, zájazdov a iných služieb v cestovnom ruchu. Národná rada Slovenskej republiky preto novelizovala z.č. 170/2018

Čítať ďalej »

Generálna prokuratúra odmieta spôsob urýchlených politických zmien prokuratúry

Generálna prokuratúra zverejnila tlačovú správu, ktorá sa okrem iných vecí zaoberala pripravovaným legislatívnym procesom zásadných zmien v systéme Slovenskej prokuratúry. Okrem iného, z tejto tlačovej správy vyberáme: „V pracovnej skupine bolo konsenzom prijaté východisko, že generálnym prokurátorom, ale aj špeciálnym prokurátorom by mal byť kariérny prokurátor s potrebnou odbornosťou, praxou a autoritou, ktorý bude apolitický. Najlepšie vedomosti o prokurátoroch, ktorí

Čítať ďalej »

Dočasná ochrana podnikateľov – (najmenej) do 1. októbra 2020 – pomôžeme Vám

Dňa 14.4.2020 Vláda Slovenskej republiky schválila na obdobie do 1.10.2020 zásadnú novelu zákona č. 62/2020 Z.z. tzv. „Lex corona“, a to v podobe možnosti získania ochrany pre obchodné spoločnosti vo forme „dočasnej ochrany podnikateľov“. Zjednodušene povedané to znamená, že obchodná spoločnosť, ktorá sa na základe návrhu na súd (kauzálna príslušnosť stanovená len pre okresné súdy Prešov, Banská Bystrica, Žilina a

Čítať ďalej »

Programové vyhlásenie vlády 2020-2024 pre oblasť justície, práva a súvisiacich otázok: hlavné zámery

Prinášame Vám návrh programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo zverejnené dňa 19.4.2020 v častiach, ktorých sa dotýka výkonu činnosti advokácie prevovšetkým vo vzťahu ku konaniam pred súdmi Slovenskej republiky. Z obsahu zverejneného dokumentu je možné dedukovať, že Vláda Slovenskej republiky má v pláne viaceré zásadné zmeny fungovania predovšetkým – súdneho systému Slovenskej republiky. Ciele Vlády zahŕňajú napríklad vypracovanie nového

Čítať ďalej »

Obchodné spoločnosti v čase pandémie – zasadnutia kolektívnych orgánov spoločnosti

V súvislosti s dačasnými opatreniami Vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s prijatím z.č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je týmto zákonom ovplyvnená aj činnosti obchodných spoločností. To predovšetkým v tom rozsahu, ak obchodná spoločnosť potrebuje v tomto relavantnom období prijímať rozhodnutia

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

V tomto krátkom príspevku by sme radi poukázali na rozhodnutie Okresného súdu Humenné (sp. zn. 11C/26/2018), ktoré vecne správne zastavilo konanie (zastavilo konanie, žiadnej zo strán nepriznalo nárok na náhradu trov konania, a vec postúpilo Komore SFZ pre riešenie sporov) o žalobe na plnenie titulom nedostatku právomoci všeobecného súdu, nakoľko v skutkovom základe prejednávanej veci bola zistená existencia orgánu na

Čítať ďalej »

Exekúcia ako prekážka založenia s.r.o. aj prevodu obchodného podielu – novela Obchodného zákonníka

Korporátne zmeny v prostredí obchodných spoločností – konkrétne v prostredí spoločnosti s ručením obmedzeným zažijú podstatnú zmenu, ktorá môže byť aktuálna práve pre advokátov poskytujúcim poradenstvo v oblasti obchodných spoločností a korporátnych vzťahov vo vnútri obchodných spoločností. Od 1.10.2020 nebude možné (i) previesť obchodný podiel, ako ani (ii) založiť spoločnosť s ručením obmedzeným v prípade, ak bude osoba zakladateľa –

Čítať ďalej »

Rozhovor s Jaroslavom Čollákom ako dočasne povereným predsedom Komory SFZ pre riešenie sporov

Prinášame Vám rozhovor v jeho dvoch častiach s JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD., ktorý je dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov, teda jediného futbalového „súdu“ na Slovensku. Z textu vyberáme: Myslíte si, že máte dostatočné znalosti, skúsenosti a manažérske zručnosti na to, aby ste zvládli viesť “súd” najväčšej organizácie na Slovensku. „To, či mám alebo nemám dostatočné znalosti na

Čítať ďalej »

Občianske združenia (národné športové zväzy) ako subjekty verejnej správy a súdny prieskum podľa Správneho súdneho poriadku

Prinášame výber z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn. 4 Asan/25/2018 z 10. septembra 2019), ktorý priniesol do oblasti združovania (nielen v oblasti športu) zásadný posun, to vo vzťahu k vnímaniu občianskych združení ako subjektov záujmovej samosprávy, pričom NSSR judikoval, že tieto združenia môžu v zmysle svojich úloh a v zmysle z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe a o

Čítať ďalej »

Škoda na zdraví a jej zložky – na čo všetko má klient nárok?

Mnohokrát je našej advokátskej kancelárii v rámci rokovaní s klientami smerovaná otázka, čo všetko môže klient uplatniť pri škode na zdraví spôsobenej mu konkrétnou skutkovou – škodovou udalosťou. Predovšetkým je potrebné povedať, že aj v tejto oblasti sa udiali v z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predisov (ďalej aj len „OZ“) zmeny, ktoré od 1.12.2019 oyplvňujú aj túto

Čítať ďalej »

Košické dni súkromného práva III. – medzinárodná vedecká konferencia

Aj tento rok sme sa stali hrdým partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva III. Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva usporadúva aj v roku 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Košické dni súkromného práva III“ – v dňoch 22.4.-24.4.2019 v Hoteli Double Tree by Hilton**** Prihlásiť

Čítať ďalej »

Je profesionálny športovec zamestnanec? Východisko zákona o športe potvredné Inšpektorátom práce, finančným riaditeľstvom, súdmi a už aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Uznávaný redaktor, novinár, spisovateľ a predovšetkým – priateľ vecných a správnych riešení v športe – Róbert Kotian sa s nami rozprával na tému pripravovanej novely zákona o športe, ktorou sa p. poslanec Tittel a p.poslanec Jančula pokúsia zo zákona o športe vypustiť ustanovenia o zamestnaneckom pomere v profeisonálnom športe. Ak uvádzame že pokúsia, pocit neúspešnosti tejto ambície naberá na opodstatnení,

Čítať ďalej »

Procesnoprávne súvislosti modelov unifikovaného alternatívneho riešenia sporov v športe

V príspevku sme sa venovali možnosti, ktorá visí v odbornej – a športovej obci už dlhšie a to – možnosť zriadenia rozhodcovského súdu nad úrovňou národných športových zväzov, nakoľko v zmysle návrhov zákona, ktorý bol v roku 2015 prijatý NRSR ako z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nepodarilo vytvoriť osobitný súd všeobecnej

Čítať ďalej »

Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu

Na konferencii venovanej združovaniu občanov sme publikovali príspevok s názvom: „Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu“ venujúci sa alterntívnemu riešeniu sporov v oblasti občianskych združení. Publikácia „Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, obsahuje prihlásené referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 12. apríla 2019 v Bratislave. Konferenciu organizovala Katedra teórie práva a

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Profesionálny šport, závislá činnosť a zamestnanecký pomer

Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 3Co/156/2015 – argumentácia rozsudku zo dňa 17.3.2016 – teda tesne po účinnosti z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Krajský súd veľmi jasne a vhodne vysvetlil, kedy sa profesionálny šport a jeho výkon pre športový klub považuje v zmysle Zákona o športe za zamestnanecký vzťah. Zjednodušene povedané

Čítať ďalej »

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a práve obchodných spoločností

Náš kolega a člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. publikoval v českom vydavateľstve C.H.Beck monografiu pod názvom „Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností“. Premdetná monografia po relatívne dlhej odmlke sumarizuje v celistvosti poznatky o zneužití práva a jeho legislatívnom zákaze, pričom mapuje jeho historický vývoj, aktuálne postavenie a legislatívne uchopenie v právnom poriadku

Čítať ďalej »

Spory združovacieho práva a vzťahy v občianskych združeniach – správne alebo civilné súdnictvo?

Problematika sporov vyplývajúcich z občianskych združení a vzťahov v nich sa vyskytujúcich si zasluhuje nemalú dávku odbornej pozornosti. Členovia občianskych združení, ktorí sú konfrontovaní s rozhodnutiami týchto združení môžu mať o kvalite právnej ochrany svojich práv a povinností dôvodné pochybnosti – to predovšetkým na základe skutočnosti, že v z.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov absentuje ustanovenie o

Čítať ďalej »

Unifikované riešenie sporov v športe ako budúcnosť športových sporov – zhodnotenie časti konferencie Šport a právo 2017.

Prinášame Vám zhodnotenie odbornej sekcie „Riešenie sporov v športe – Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport„, ktorú na Konferencii Šport a právo 2017 pod gesciou Učenej právnickej spoločnosti, SFZ a ďalších partnerov – medzi ktorých patrila aj naša advokátska kancelária viedol a odborne garantoval náš člen – JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. Sekcia riešenia sporov v

Čítať ďalej »

Organizácia súdov a prokuratúry – Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva (JUDr. Jaroslav Čollák ml.)

Člen našej Advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák ml. vydal v českom vydavateľstve Aleš Čenek po viac ako 20 rokov v podmienkach SLovenskej republiky učebnicu s názvom „Organizácia súdov a prokuratúry – štruktúra, postavenia a úlohy orgánov ochrany práva“. Publikácia je k dostaniu na stránkach www.alescenek.cz, www.artforum.sk, www.martinus.sk , www.webareal.sk/pravnickaliteratura, www.litera.sk, www.litera.sk, www.mojakniha.sk, www.abcknihy.sk, www.gorila.sk.   Krátka ukážka: Ochrana práva. Základná

Čítať ďalej »

Arbitrabilita pracovnoprávnych sporov v rozhodcovskom konaní – šport ako príklad

Intro: Prejednávanie sporov medzi športovcami a športovými klubmi v prípade, ak v danom športe existoval rozhodcovský súd bolo lokalizované a charakterizované ako súkromnoprávne rozhodovanie sporov „vo vnútri“ danej športovej organizácie – teda vo vnútri daného športového, zväčša národného zväzu. Ak si daný národný športový zväz takýto rozhodcovský súd v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z. (o rozhodcovskom konaní) zriadil, zaviazal

Čítať ďalej »

Športový klub – spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov – pokuty alebo: prečo už viac „nie“ zmluvy s profesionálmi v režime „SZČO“

Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu „profi zmlúv“ alebo na prečítanie predkladaného príspevku nestačí, poukazujeme

Čítať ďalej »

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu – čo to „laicky“ znamená pre športové kluby?

Autor prináša praktické zovšeobecnenie pre športové kluby, ktoré sa chystajú uzatvárať nové zmluvy s profesionálnymi športovcami – zovšeobecnenie, čo znamená praktickou rečou podpis „zamestnaneckej“ zmluvy s profesionálnym športovcom. Autor tak robí na základe vedomosti o tom, že táto skutočnosť nie je všetkým dotknutým športovým klubom úplne zreteľná. Príspevok je osobným nadviazaním autora, ktorý sa ním snaží osloviť predstaviteľov športových klubov,

Čítať ďalej »

Stručná reakcia na právnu analýzu alebo: kto sa (ne)nechá v TIPSPORT extralige / v PRO HOKEJI a.s. – (lenivo) oklamať:

„Vo väčšine európskych krajín panuje zhoda o tom, že takýto právny vzťah je vzťahom závislej práce a o pracovnoprávny charakter vzťahu profesionálneho športovca a športového klubu sa už takmer ani nevedú spory.“ Len niekoľko dní spätne sa nám z rúk viacerých športových klubov dostala „na nazretie“ právna analýza nemenovanej advokátskej kancelárie (ďalej aj „analýza“), ktorá sa zaoberá činnosťou profesionálneho športovca vo

Čítať ďalej »

Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe – športové kluby a profesionálni športovci verzus (možný) protiprávny stav ich zmlúv?

Tento krátky príspevok má za cieľ v krátkosti reagovať na niektoré praktické – aplikačné súvislosti, ktoré autor príspevku v poslednom období zaregistroval vo viacerých športoch a ktoré pramenia z častých otázok kladených pracovnej skupine s obsahom: „čo sa stane ak nebudeme mať zmluvy s profesionálnymi hráčmi v súlade so zákonom o športe, ale pôjdeme v starom režime“. Odpoveď na túto

Čítať ďalej »

Športové kluby v novom zákone o športe – čo prináša nový zákon o športe?

Hneď na úvod si musíme položiť zásadnú otázku: Čo prináša zákon o športe pre športové kluby? V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Nový zákon nanovo upravuje aj postavenie športových klubov ako významnej

Čítať ďalej »

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu v „novom zákone o športe“ – ako na to?

Namiesto úvodu: Po 1.1.2016 si mnohé subjekty športovej obce – predovšetkým športové kluby a športovci kladú jednoduché otázky, ako napr.: (i) čo so zmluvnými vzťahmi, ktorých sme účastníkmi už dnes, (ii) „čo a ako“ na zmluvné vzťahy, ktoré sa chystáme v blízkej budúcnosti uzavrieť, a čo sa zmení po (iii) 1.1.2019 – po dátume, ktorý tak často spomínali členovia pracovnej

Čítať ďalej »