Rozhodcovské súdnictvo a jeho právomoc – nemožnosť obrany a mlčanie zákona o negatívnom jurisdikčnom rozhodnutí

V príspevku prezentovanom na medzinárodnej vedeckej konferencii Košické dni súkromného práva V. v dňoch 17.-19.6.2024 v Košiciach (www.kdsp.sk) sme sa venovali téme, ktorá z procesného hľadiska prináša konštatáciu o mlčaní zákonodarcu či medzere v zákone v podstatnej procesulistickej problematike. Zatiaľ čo zákonodarca upravuje postup a umožňuje súdne preskúmanie rozhodnutia rozhodcovského súdu, ktorým konštatoval právomoc potenciálne mu nepatriacu (privlastnenie si objektívnej

Čítať ďalej »

Trestnoprávna zodpovednosť sudcov: procesnoprávne kontexty alebo – zbytočnosť na pozadí aktuálnej zákonnej úpravy?

V rámci už tradičnej trestnoprávnej tradície, medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni trestného práva VII. (2023) pod patronátom kolegu, priateľa a vedúceho katedry Trestného práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach – prof. Sergeja Romžu sme publikovali príspevok zaoberajúci sa procesnoprávnymi kontextami trestného stíhania sudcov. Príspevok s názvom  “PROCESNOPRÁVNE KONTEXTY TRESTNOPRÁVNEJ A DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI SUDCOV V KONTEXTE SÚDNYCH KONANÍ A ICH

Čítať ďalej »

Odvolacie konania v sporovom a mimosporovom konaní po reforme “súdnej mapy” – niekoľko poznámok k príslušnosti súdov

VŠEOBECNÉ INTRO: O skutočnosti, že dňa 1. júla 2023 vstúpila do platnosti nová “súdna mapa” pojednávať bližšie nie je potrebné, rovnako ako o tom, že táto má dopad na súdne konania. O zámeroch “novej súdnej mapy” prezentovanej zákonodarcom rovnako pojednávať nie je potrebné, pretože okrem zriadenia správnych súdov sa podľa nášho názoru nenaplnil, a nenaplní ani jeden z nich. Okrem

Čítať ďalej »

Národné športové zväzy ako orgány verejnej správy – verejné subjektívne práva členov zväzov ako dôvod hybridného postavenia národných športových zväzov

ZÁUJMOVÁ SAMOSPRÁVA AKO PRIESTOR VÝKONU VEREJNÝCH SUBJEKTÍVNYCH PRÁV – NEMOŽNÁ MOŽNOSŤ? Diskusia o charaktere národných športových zväzov je aktuálna, no je to predovšetkým interdisciplinárna téma. Je potrebné ju uchopiť z právneho hľadiska – správnoprávnou optikou (charakter športových zväzov), procesnoprávnou optikou (obrana člena národného športového zväzu voči jeho rozhodnutiam), ľudskoprávnou optikou (postavenie členov zväzu) ako aj statusovou optikou. Ak sú národné

Čítať ďalej »

Vymáhateľná pohľadávka je žalovateľná pohľadávka – Veľký senát NSSR usporiadal vzťahy a posilnil právnu istotu

KONIEC OBČIANSKOPRÁVNEHO KOSTLIVCA: O tom, že občianskoprávny pojem “vymáhateľná pohľadávka” spôsobuje v žalobnej praxi, predovšetkým v praxi odporovacích žalôb zásadný problém, sme upozorňovali v samostatnom príspevku, kde sme poukázali na to, že v prístupe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky môžeme identifikovať snahu neriešiť tohto “kostlivca slovenského občianskeho práva”. Na vplyv terminologickej základne právneho poriadku a práce s obsahom pojmov komplexne sme poukázali

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Keď kompetenčný senát najvyšších súdnych autorít nerešpektuje judikatúru ESĽP a popiera koncept alternatívnych orgánov na riešenie sporov

Niektoré rozhodnutia najvyšších súdnych autorít privíta právna obec s nadšením, niektoré neprivíta (s nadšením) a pri niektorých rozhodnutiach nadobúda právna obec pocit, že jej existencia je zbytočná – sovy do Atén nikdy nedoletia, pretože tam už ani jedna nesedí – a let sa javí byť zbytočný. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej aj len “NSS SR”) od svojho zriadenia bohužiaľ

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme) – Právomoc orgánov alternatívneho riešenia sporov potvrdená aj v prípade zamestnaneckých sporov v športe

Na našej stránke sme už pre oblasť hokeja upozornili na rozhodnutie súdu všeobecnej sústavy súdnictva, ktorým bola potvrdená právomoc alternatívnych orgánov na riešenie sporov, a to konkrétne Arbitrážnej komisie SZĽH. Je prínosné, že obdobné závery judikovali súdy všeobecnej sústavy súdnictva aj pre oblasť futbalu v prospech Komory SFZ pre riešenie spotrov. V najnovšom spore, v ktorom sme zastupovali klienta – Krajský

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme): Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva zákonným vecným bremenom nepodlieha režimu dane z príjmu.

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI zastupujúc klienta v konaní proti Daňovému úradu v dlhoročnej kauze dosiahla zásadný úspech. Skutkový stav veci samej hovorí o tom, že klient bol obmedzený zákonným vecným bremenom, pričom za toto obmedzenie vlasntníckeho práva mu bola priznaná náhrada v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. Štát však (konajúci Daňovým úradom Košice

Čítať ďalej »

Niekoľko slov k obsahu návrhu novely zákona o športe: historické kontexty diskusného panelu Konferencie Šport a právo 2021

Počas medzinárodnej Konferencie Šport a právo 2021 v Poprade sme sa v diskusnom paneli k (vtedy pripravovanej) “Novele zákona o športe” – okrem iných tém (hlavný kontrolór športu, zmluvy v športe, riešenie sporov v športe) – v zastúpení člena našej advokátskej kancelárie doc. JUDr. Jaroslava Čolláka, PhD. vyjadrili komplexnejšie a to v tom smere, že ak novela zmluvných vzťahov v

Čítať ďalej »

Zmeny v súdnom systéme: “súdna mapa” a jej prejavy v procesných kódexoch – prehľad zmien

Od 1. januára 2023 nadobudne účinnosť zákon č. 150/2022 Z.z., ktorým sa do zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku zavedú zmeny súvisiace s tzv. “reformou súdnej mapy”. Samozrejme, CSP nie je jediný zákon, ktorý sa reformou súdnej sústavy mení, ide aj o zákon o sídlach a obvodoch súdov (z.č. 371/2004 Z.z.), či zákon č. 162/2015 Z.z. (Správny súdny poriadok)

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

O tom, že najvyššie súdne autority už viackrát potvrdili hybridný charakter národných športových zväzov sme na naších stránkach informovali podrobnejšou analýzou viacerých judikátov NSSR. Argumentácia o hybridnom charaktere národných športových zväzov vychádza predovšetkým z detailného poznania postavenia týchto subjektov v štruktúre “subjektov v športe”, to na základe ich právomoci v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe a o

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov – zväzy ako orgány verejnej správy

Národné športové zväzy disponujú decíznou právomocou, na základe ktorej môžu tieto subjekty svojimi decíznymi orgánmi rozhodovať o právach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb. Právny základ tejto decíznej právomoci je daný prioritne zákonom č. 440/2015 Z. z. Zákonom o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “ZoŠ”), ako aj v zákone č. 83/1990 Zb.

Čítať ďalej »

Zodpovednosť športovcov: “Zranenia sú súčasťou hry” – Ústavný súd “zachránil” kontaktné športy

Občianskoprávna zodpovednosť v športe zažívala v posledných desiatkach rokov sebevlastný vývoj. V posledných 10 rokov sa začali v prostredí slovenskej judikatúry a rozhodovacej činnosti súdov objavovať rozhodnutia súdov, ktoré “vťahovali” ustanovenie § 415 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj len “OZ”) a judikovali z nášho pohľadu nelogické závery. Na problematiku uvedeného stavu, a dokonca

Čítať ďalej »

Štát zapíše identifikačné údaje o spoločníkoch a štatutárnych orgánoch do obchodného registra automaticky

Novela zákona o obchodnom registri č. 530/2003 Z.z. vykonaná zákonom č. 403/2021 Z.z. okrem iného znamená, že osobné (identifikačné) údaje osôb v obchodných spoločnostiach doplní Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s registrovými súdmi do Obchodného registra Slovenskej republiky automaticky. Pre dotknuté – na obchodných spoločnostiach účastné – osoby to znamená, že nie je potrebné vo vzťahu k týmto zápisom iniciovať žiadne

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov:

Problematika obchodného podielu, jeho vlastníctva, a nakladania s obchodným podielom v prípade, ak je jeho vlastníkom jeden z manželov zažíva na Slovensku svoj vlastný príbeh. Nie je to ani “one man show”, a ani žiadny “koncert”. Diskusia na uvedenú tému je navyše pretkaná nejednotným prístupom judikatúry, ktorá aj v rozsahu najvyšších súdnych autorít nie je jednotná ani v tom, či

Čítať ďalej »

Povinnosť obchodných spoločností aktualizovať údaje v Obchodnom registri – povinnosť dobehnúť maratón na 24 kilometri?

V poslednom období predovšetkým v prostredí obchodných spoločností rezonuje povinnosť aktualizovať údaje v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Tento krátky príspevok sa venuje téme návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. POVINNOSŤ SA NETÝKA VŠETKÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ: Uvedené informácie a povinnosti sa týkajú len obchodných spoločností, ktoré boli založené pred 1. októbrom

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Zodpovednosť za škodu prevádzkou motorového vozidla – (odhodené) zviera

Nález ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 761/2016: “Nemožno súhlasiť s názorom sťažovateľky, že uvedená situácia (zviera, ktoré bolo odhodené motorovým vozidlom na oproti idúce motorové vozidlo, na ktorom následne spôsobilo škodu) nemá svoj pôvod v prevádzke motorového vozidla. Podľa názoru ústavného súdu je irelevantné, či išlo živú, resp. mŕtvu vec (zviera je v zmysle slovenského právneho poriadku vecou,

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Arbitrážna komisia SZĽH vylučuje právomoc všeobecného súdu

Odbornú verejnosť chceme v rozsahu nášho dlhodobého záujmu o oblasť alternatívneho riešenia sporov a jeho vlastností upozorniť na judikát Okresného súdu Trenčín, vydaný v konaní vedenom pod sp. zn. 37Cb/226/2017 zo dňa 11. júna 2021. V tomto rozhodnutí súd všeobecnej sústavy súdnictva zastavil konanie, a tretím výrokom postúpil vec Arbitrážnej komisii Slovenského zväzu ľadu hokeja, pričom súd skonštatoval, že ide

Čítať ďalej »

Ústavný súd Slovenskej republiky zrušil “voľný pohyb zaočkovaných” a obnovil trojfarebné rozdelenie sveta

Ústavný súd v predmetnej veci posudzoval predovšetkým nasledujúce ustanovenie vyhlášky 226/2021 Z.z.: Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje: a) osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Práceneschopnosť nie je ospravedlnenie súdnej pasivity

“Aj za účinnosti zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce naďalej platí, že práceneschopnosť zamestnanca nemá vplyv na začiatok a plynutie prekluzívnej lehoty dvoch mesiacov na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného (štátnozamestnaneckého) pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou.” ROZSUDOK VEĽKÉHO SENÁTU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR SP. ZN. 1 V CDO 2/2019

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Procesná obrana člena občianskeho združenia a hybridná povaha rozhodnutí – “vnútorné spory” občianskych združení sú súkromnoprávna vec

Poukazujeme na významný judikát Krajského súdu v Bratislave vydaný v konaní vedenom pod sp. zn. 6S/85/2018 zo dňa 18 marca 2021, ktorý vec, ktorá bola zažalovaná v správnom súdnictve – hoci sa týkala rozhodnutia orgánu združenia rozhodujúceho o súkromnoprávnom nároku v oblasti súkromného občianskeho združenia – postúpil na prejednanie a rozhodnutie v civilnom súdnictve. PROCESNÁ OBRANA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA: Máme

Čítať ďalej »

Ohýbanie práva – quo vadis právna istota alebo – chceme strážiť strážcov?

V nasledujúcom príspevku by sme radi poukázali na niektoré úskalia a súvisiace interdisciplinárne súvťažnosti podstaty úvah prezentovaných Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republik, ktoré okrem Porgramového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024 prezentovalo úmysel zaviesť akýsi extralegálny korekčný mechanizmus výkonu súdnictva v podobe úvah nad možnosoťu zavedenia trestného činu ohýbania práva. Tak napríklad, Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková uvádza: „Pre budúcnosť zvažujeme aj prijatie

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Disciplinárne trestanie a prieskum správnym súdom – Najvyšší súd Slovenskej republiky opätovne potvrdzuje právomoc správneho súdnictva

O tom, že Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal názor existencie právomoci správneho súdu voči rozhodnutiam vydaným v disciplinárnom konaní (napr. národných športových zväzov, záujmových združení a pod.) sme informovali na našej stránke už skôr tu, a to analýzou rozhodnutia NSSR sp. zn. 4 Asan/25/2018. Tento prístup potvrdil opätovne Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 10Asan/15/2019 zo dňa 30.

Čítať ďalej »

ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v civilnom súdnom procese

V odbornom periodiku Justičná revue sme pred koncom roka publikovali sériu dvoch vedeckých článkov (č. 11/2020 a 12/2020), v ktorých sa venujeme inštitútu zneužitiu práva v oblasti procesného práva. Procesné zneužitie práva Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať úvahy autora na tému zneužitia práva. Nie však štandardne, v rovine hmotnoprávnej, ale v rovine procesnoprávnej. Dostupné publikácie venujúce sa zneužitiu práva ako

Čítať ďalej »

Ministerstvo spravodlivosti a “reforma” súdneho systému – ciele pripravovanej novely Ústavy Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej aj len “MSSR”) zverejnilo jednak v médiách, ako aj na svojej webovej stránke ciele pripravovanej novely Ústavy, ktorou má dôjsť k zmenám v súdnom systéme Slovenskej republiky, statuse sudcov, zložení a fungovaní Súdnej rady Slovenskej republiky, či Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ide predovšetkým o tieto opatrenia: a) Najvyšší správny súd Do sústavy všeobecných súdov má

Čítať ďalej »

Zjednocovanie rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – prehliada Veľký senát NSSR svoje poslanie?

Pojem vymáhateľná pohľadávka podľa z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len “OZ”) spôsobuje v aplikačnej – zvlášť sporovej praxi – značné problémy už niekoľko rokov. Problémy spôsobuje predovšetkým pri odporovacích žalobách, kedy sa žalobca snaží účinne odporovať právnemu úkonu, ktorý vykonal jeho dlžník s cieľom ukrátiť žalobcu ako veriteľa a oslabiť vymáhateľnosť jeho pohľadávky, avšak

Čítať ďalej »

ČOLLÁK, J.: Unifikované (alternatívne riešenie) sporov v športe – riešenie alebo komplikácia?

Problematikou unifikácie riešenia sporov v športe, ktoré by stálo “nad” národnými športovými zväzmi sme sa zaoberali vo viacerých samostatných príspevkoch, avšak plošné zodnotenie vlastností tejto úvahy sme sa zaoberali v samostatnom odbornom príspevku, ktorý sme publikovali v osbornom časopise Magoff – odbornom časopise Učenej právnickej spoločnosti už v čísle 2/2019. Unifikácia športového riešenia sporov? Podnadpisom tohto príspevku, alebo akousi povestnou

Čítať ďalej »

Dovolacie konanie – arbitrabilita disciplinárneho trestania v rozhodcovskom konaní (otázka doposiaľ dovolacím súdom neriešená)

Naša advokátska kancelária iniciovala dovolacie súdne konanie pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky ako dovolacím súdom zastupujúc klienta, to voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu v Bratislave, ktorý zamietol v celom rozsahu žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku ako výsledku rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie bolo vedené na základe rozhodcovskej žaloby, ktorou sa napádali výsledky (rozhodnutie) disciplinárneho orgánu

Čítať ďalej »

Legislatívne zmeny v oblasti cestovania od 29.5.2020 – prehľad noviniek

Na základe prebehnutého legislatívneho procesu, ktorý zmenil podmienky možnej úpravy dovoleniek v roku 2020 je pre všetkých cestovateľov dôležité poznať svoje práva a povinnosti v zmysle najnovších zmien, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky. Našich klientov čaká obdobie dohadovania si podmienok už zazmluvnených dovoleniek, výletov, zájazdov a iných služieb v cestovnom ruchu. Národná rada Slovenskej republiky preto novelizovala z.č. 170/2018

Čítať ďalej »

Generálna prokuratúra odmieta spôsob urýchlených politických zmien prokuratúry

Generálna prokuratúra zverejnila tlačovú správu, ktorá sa okrem iných vecí zaoberala pripravovaným legislatívnym procesom zásadných zmien v systéme Slovenskej prokuratúry. Okrem iného, z tejto tlačovej správy vyberáme: “V pracovnej skupine bolo konsenzom prijaté východisko, že generálnym prokurátorom, ale aj špeciálnym prokurátorom by mal byť kariérny prokurátor s potrebnou odbornosťou, praxou a autoritou, ktorý bude apolitický. Najlepšie vedomosti o prokurátoroch, ktorí

Čítať ďalej »

Dočasná ochrana podnikateľov – (najmenej) do 1. októbra 2020 – pomôžeme Vám

Dňa 14.4.2020 Vláda Slovenskej republiky schválila na obdobie do 1.10.2020 zásadnú novelu zákona č. 62/2020 Z.z. tzv. “Lex corona”, a to v podobe možnosti získania ochrany pre obchodné spoločnosti vo forme “dočasnej ochrany podnikateľov”. Zjednodušene povedané to znamená, že obchodná spoločnosť, ktorá sa na základe návrhu na súd (kauzálna príslušnosť stanovená len pre okresné súdy Prešov, Banská Bystrica, Žilina a

Čítať ďalej »

Programové vyhlásenie vlády 2020-2024 pre oblasť justície, práva a súvisiacich otázok: hlavné zámery

Prinášame Vám návrh programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo zverejnené dňa 19.4.2020 v častiach, ktorých sa dotýka výkonu činnosti advokácie prevovšetkým vo vzťahu ku konaniam pred súdmi Slovenskej republiky. Z obsahu zverejneného dokumentu je možné dedukovať, že Vláda Slovenskej republiky má v pláne viaceré zásadné zmeny fungovania predovšetkým – súdneho systému Slovenskej republiky. Ciele Vlády zahŕňajú napríklad vypracovanie nového

Čítať ďalej »

Obchodné spoločnosti v čase pandémie – zasadnutia kolektívnych orgánov spoločnosti

V súvislosti s dačasnými opatreniami Vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s prijatím z.č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je týmto zákonom ovplyvnená aj činnosti obchodných spoločností. To predovšetkým v tom rozsahu, ak obchodná spoločnosť potrebuje v tomto relavantnom období prijímať rozhodnutia

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

V tomto krátkom príspevku by sme radi poukázali na rozhodnutie Okresného súdu Humenné (sp. zn. 11C/26/2018), ktoré vecne správne zastavilo konanie (zastavilo konanie, žiadnej zo strán nepriznalo nárok na náhradu trov konania, a vec postúpilo Komore SFZ pre riešenie sporov) o žalobe na plnenie titulom nedostatku právomoci všeobecného súdu, nakoľko v skutkovom základe prejednávanej veci bola zistená existencia orgánu na

Čítať ďalej »

Exekúcia ako prekážka založenia s.r.o. aj prevodu obchodného podielu – novela Obchodného zákonníka

Korporátne zmeny v prostredí obchodných spoločností – konkrétne v prostredí spoločnosti s ručením obmedzeným zažijú podstatnú zmenu, ktorá môže byť aktuálna práve pre advokátov poskytujúcim poradenstvo v oblasti obchodných spoločností a korporátnych vzťahov vo vnútri obchodných spoločností. Od 1.10.2020 nebude možné (i) previesť obchodný podiel, ako ani (ii) založiť spoločnosť s ručením obmedzeným v prípade, ak bude osoba zakladateľa –

Čítať ďalej »

Rozhovor s Jaroslavom Čollákom ako dočasne povereným predsedom Komory SFZ pre riešenie sporov

Prinášame Vám rozhovor v jeho dvoch častiach s JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD., ktorý je dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov, teda jediného futbalového “súdu” na Slovensku. Z textu vyberáme: Myslíte si, že máte dostatočné znalosti, skúsenosti a manažérske zručnosti na to, aby ste zvládli viesť “súd” najväčšej organizácie na Slovensku. “To, či mám alebo nemám dostatočné znalosti na

Čítať ďalej »

Občianske združenia (národné športové zväzy) ako subjekty verejnej správy a súdny prieskum podľa Správneho súdneho poriadku

Prinášame výber z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn. 4 Asan/25/2018 z 10. septembra 2019), ktorý priniesol do oblasti združovania (nielen v oblasti športu) zásadný posun, to vo vzťahu k vnímaniu občianskych združení ako subjektov záujmovej samosprávy, pričom NSSR judikoval, že tieto združenia môžu v zmysle svojich úloh a v zmysle z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe a o

Čítať ďalej »

Škoda na zdraví a jej zložky – na čo všetko má klient nárok?

Mnohokrát je našej advokátskej kancelárii v rámci rokovaní s klientami smerovaná otázka, čo všetko môže klient uplatniť pri škode na zdraví spôsobenej mu konkrétnou skutkovou – škodovou udalosťou. Predovšetkým je potrebné povedať, že aj v tejto oblasti sa udiali v z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predisov (ďalej aj len “OZ”) zmeny, ktoré od 1.12.2019 oyplvňujú aj túto

Čítať ďalej »

Košické dni súkromného práva III. – medzinárodná vedecká konferencia

Aj tento rok sme sa stali hrdým partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva III. Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva usporadúva aj v roku 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu “Košické dni súkromného práva III” – v dňoch 22.4.-24.4.2019 v Hoteli Double Tree by Hilton**** Prihlásiť

Čítať ďalej »

Je profesionálny športovec zamestnanec? Východisko zákona o športe potvredné Inšpektorátom práce, finančným riaditeľstvom, súdmi a už aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Uznávaný redaktor, novinár, spisovateľ a predovšetkým – priateľ vecných a správnych riešení v športe – Róbert Kotian sa s nami rozprával na tému pripravovanej novely zákona o športe, ktorou sa p. poslanec Tittel a p.poslanec Jančula pokúsia zo zákona o športe vypustiť ustanovenia o zamestnaneckom pomere v profeisonálnom športe. Ak uvádzame že pokúsia, pocit neúspešnosti tejto ambície naberá na opodstatnení,

Čítať ďalej »

Procesnoprávne súvislosti modelov unifikovaného alternatívneho riešenia sporov v športe

V príspevku sme sa venovali možnosti, ktorá visí v odbornej – a športovej obci už dlhšie a to – možnosť zriadenia rozhodcovského súdu nad úrovňou národných športových zväzov, nakoľko v zmysle návrhov zákona, ktorý bol v roku 2015 prijatý NRSR ako z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nepodarilo vytvoriť osobitný súd všeobecnej

Čítať ďalej »

Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu

Na konferencii venovanej združovaniu občanov sme publikovali príspevok s názvom: “Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu” venujúci sa alterntívnemu riešeniu sporov v oblasti občianskych združení. Publikácia „Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, obsahuje prihlásené referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 12. apríla 2019 v Bratislave. Konferenciu organizovala Katedra teórie práva a

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Profesionálny šport, závislá činnosť a zamestnanecký pomer

Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 3Co/156/2015 – argumentácia rozsudku zo dňa 17.3.2016 – teda tesne po účinnosti z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Krajský súd veľmi jasne a vhodne vysvetlil, kedy sa profesionálny šport a jeho výkon pre športový klub považuje v zmysle Zákona o športe za zamestnanecký vzťah. Zjednodušene povedané

Čítať ďalej »

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a práve obchodných spoločností

Náš kolega a člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. publikoval v českom vydavateľstve C.H.Beck monografiu pod názvom “Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností”. Premdetná monografia po relatívne dlhej odmlke sumarizuje v celistvosti poznatky o zneužití práva a jeho legislatívnom zákaze, pričom mapuje jeho historický vývoj, aktuálne postavenie a legislatívne uchopenie v právnom poriadku

Čítať ďalej »

Spory združovacieho práva a vzťahy v občianskych združeniach – správne alebo civilné súdnictvo?

Problematika sporov vyplývajúcich z občianskych združení a vzťahov v nich sa vyskytujúcich si zasluhuje nemalú dávku odbornej pozornosti. Členovia občianskych združení, ktorí sú konfrontovaní s rozhodnutiami týchto združení môžu mať o kvalite právnej ochrany svojich práv a povinností dôvodné pochybnosti – to predovšetkým na základe skutočnosti, že v z.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov absentuje ustanovenie o

Čítať ďalej »

Unifikované riešenie sporov v športe ako budúcnosť športových sporov – zhodnotenie časti konferencie Šport a právo 2017.

Prinášame Vám zhodnotenie odbornej sekcie “Riešenie sporov v športe – Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport“, ktorú na Konferencii Šport a právo 2017 pod gesciou Učenej právnickej spoločnosti, SFZ a ďalších partnerov – medzi ktorých patrila aj naša advokátska kancelária viedol a odborne garantoval náš člen – JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. Sekcia riešenia sporov v

Čítať ďalej »

Organizácia súdov a prokuratúry – Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva (JUDr. Jaroslav Čollák ml.)

Člen našej Advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák ml. vydal v českom vydavateľstve Aleš Čenek po viac ako 20 rokov v podmienkach SLovenskej republiky učebnicu s názvom “Organizácia súdov a prokuratúry – štruktúra, postavenia a úlohy orgánov ochrany práva”. Publikácia je k dostaniu na stránkach www.alescenek.cz, www.artforum.sk, www.martinus.sk , www.webareal.sk/pravnickaliteratura, www.litera.sk, www.litera.sk, www.mojakniha.sk, www.abcknihy.sk, www.gorila.sk.   Krátka ukážka: Ochrana práva. Základná

Čítať ďalej »

Arbitrabilita pracovnoprávnych sporov v rozhodcovskom konaní – šport ako príklad

Intro: Prejednávanie sporov medzi športovcami a športovými klubmi v prípade, ak v danom športe existoval rozhodcovský súd bolo lokalizované a charakterizované ako súkromnoprávne rozhodovanie sporov “vo vnútri” danej športovej organizácie – teda vo vnútri daného športového, zväčša národného zväzu. Ak si daný národný športový zväz takýto rozhodcovský súd v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z. (o rozhodcovskom konaní) zriadil, zaviazal

Čítať ďalej »

Športový klub – spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov – pokuty alebo: prečo už viac “nie” zmluvy s profesionálmi v režime “SZČO”

Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu “profi zmlúv” alebo na prečítanie predkladaného príspevku nestačí, poukazujeme

Čítať ďalej »

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu – čo to “laicky” znamená pre športové kluby?

Autor prináša praktické zovšeobecnenie pre športové kluby, ktoré sa chystajú uzatvárať nové zmluvy s profesionálnymi športovcami – zovšeobecnenie, čo znamená praktickou rečou podpis “zamestnaneckej” zmluvy s profesionálnym športovcom. Autor tak robí na základe vedomosti o tom, že táto skutočnosť nie je všetkým dotknutým športovým klubom úplne zreteľná. Príspevok je osobným nadviazaním autora, ktorý sa ním snaží osloviť predstaviteľov športových klubov,

Čítať ďalej »

Stručná reakcia na právnu analýzu alebo: kto sa (ne)nechá v TIPSPORT extralige / v PRO HOKEJI a.s. – (lenivo) oklamať:

“Vo väčšine európskych krajín panuje zhoda o tom, že takýto právny vzťah je vzťahom závislej práce a o pracovnoprávny charakter vzťahu profesionálneho športovca a športového klubu sa už takmer ani nevedú spory.” Len niekoľko dní spätne sa nám z rúk viacerých športových klubov dostala “na nazretie” právna analýza nemenovanej advokátskej kancelárie (ďalej aj „analýza“), ktorá sa zaoberá činnosťou profesionálneho športovca vo

Čítať ďalej »

Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe – športové kluby a profesionálni športovci verzus (možný) protiprávny stav ich zmlúv?

Tento krátky príspevok má za cieľ v krátkosti reagovať na niektoré praktické – aplikačné súvislosti, ktoré autor príspevku v poslednom období zaregistroval vo viacerých športoch a ktoré pramenia z častých otázok kladených pracovnej skupine s obsahom: „čo sa stane ak nebudeme mať zmluvy s profesionálnymi hráčmi v súlade so zákonom o športe, ale pôjdeme v starom režime“. Odpoveď na túto

Čítať ďalej »

Športové kluby v novom zákone o športe – čo prináša nový zákon o športe?

Hneď na úvod si musíme položiť zásadnú otázku: Čo prináša zákon o športe pre športové kluby? V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Nový zákon nanovo upravuje aj postavenie športových klubov ako významnej

Čítať ďalej »

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu v “novom zákone o športe” – ako na to?

Namiesto úvodu: Po 1.1.2016 si mnohé subjekty športovej obce – predovšetkým športové kluby a športovci kladú jednoduché otázky, ako napr.: (i) čo so zmluvnými vzťahmi, ktorých sme účastníkmi už dnes, (ii) „čo a ako“ na zmluvné vzťahy, ktoré sa chystáme v blízkej budúcnosti uzavrieť, a čo sa zmení po (iii) 1.1.2019 – po dátume, ktorý tak často spomínali členovia pracovnej

Čítať ďalej »