V odbornom periodiku Justičná revue sme pred koncom roka publikovali sériu dvoch vedeckých článkov (č. 11/2020 a 12/2020), v ktorých sa venujeme inštitútu zneužitiu práva v oblasti procesného práva.

Procesné zneužitie práva

ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v civilnom súdnom procese 1

Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať úvahy autora na tému zneužitia práva. Nie však štandardne, v rovine hmotnoprávnej, ale v rovine procesnoprávnej.

Dostupné publikácie venujúce sa zneužitiu práva ako právnemu inštitútu sa mu venujú prioritne v rovine hmotnoprávnej, avšak jeho vlastnosti hovoria aj o jeho schopnosti korigovať ničím nelimitovaný výkon procesných práv strán sporového, alebo účastníkov mimosporového konania v dostatočnej miere na to, aby sa jeho výskyt stal aktuálnym v judikatúre súdov Slovenskej republiky, ak nie až na úrovni judikatúry ustálenej a to v rovine najvyšších súdnych autorít.

Zákaz zneužitia práva v procesnoprávnom chápaní totiž odsúva legislatívnu kazuistiku s cieľom upraviť každý nežiadúci jav v súdnom procese na druhú koľaj elegantnými riešeniami akýchkoľvek procesnoprávnych situácií, ktoré sú dostupné pre každého konajúceho sudcu už dnes. Ide predsa oprocesnoprávny inštitút korekcie ničím neobmedzených/ špekulatívnych / účelových procesných práv – alebo nie? Dokážeme zamietnuť žalobu argumentáciou o zneužití práva? Autor príspevku vyslovuje nesmelú predpoveď vykonaného výskumu, že áno.

 

Príspevok je dostupný v tlačenej verzii časopisu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, alebo aj online na adrese:

https://www.legalis.sk/sk/casopis/justicna-revue/procesnopravne-zneuzitie-prava-vlastnosti-aplikacia-a-nasledky-v-civilnom-sudnom-procese-1-cast.m-2209.html

Online možnosť zakúpenia Justičnej revue:

http://www.pravnickaliteratura.sk/pravnickaliteratura/eshop/19-1-Pravnicke-casopisy/7-2-Justicna-revue/5/13360-Justicna-revue-11-2020