Personalizované právne poradenstvo si zaslúži personalizovaný prístup

Právne otázky si mnohokrát vyžadujú komplexné vedomosti - tie zabezpečujeme jedinečnou spoluprácou špecialistov na jednotlivé právne odvetvia. Našim cieľom je efektívne a včasné vyriešenie Vašich problémov.

Právny tím advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI má všetky predpoklady na to, aby mohol svojim klientom poskytovať prvotriedne a komplexné služby. Náš tím spolupracuje s viacerými zmluvnými partnermi - advokátmi, ktorých vyberáme vzhľadom na špecifiká konkrétneho klientského zadania a konkrétnej sporovej, alebo mimosporovej veci bez ich nutného zasadzovania do kolektívu kancelárie. Individualizovaná právna služba si vyžaduje individualizované riešenia a komplexné právne projekty - to tak po stránke sporovej, či mimosporovej.

Náš tím 1

doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

 • 2012 – doposiaľ: člen Občianskeho združenia „Učená právnická spoločnosť“.
 • 2013 – 2019: advokátsky koncipient.
 • 2013 – doposiaľ: člen Rady „Učenej právnickej spoločnosti“.
 • 2013 – 2016: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, denný doktorand, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva.
 • 2014 – 2022: člen Legislatívno – právnej a etickej komisie SFZ.
 • 2014 – doposiaľ: člen Komory SFZ pre riešenie sporov.
 • 2014 – 2015: člen pracovnej skupiny pripravujúcej návrh „nového zákona o športe“ pod gesciou MŠVVaŠ SR.
 • 2016 – 2017: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, externý doktorand.
 • 2016 – 2023: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, katedra občianskeho práva, asistent / odborný asistent.
 • 2017 – 2018: člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympíjskeho výboru.
 • 6/2019 – 9/2020: Konferenciou SFZ dočasne poverený funkciou predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.
 • 7/2019 – doposiaľ: advokát.
 • 11/2019 – doposiaľ: externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 • 9/2020 – doposiaľ: Komora Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, predseda.
 • 2021 – doposiaľ – Disciplinárna komisia Slovenskej advokátskej komory, náhradník
 • 5/2022 – obhájenie titulu docent v odbore občianske právo, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach. Názov habilitačnej prednášky: „Právo na súdnu a inú právnu ochranu – procesnoprávne kontexty decízneho prejednania a rozhodnutia sporov.“ Názov habilitačnej práce: „Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov.“ 
 • 7/2023: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho práva, docent.
Náš tím 2

JUDr. Jaroslav Čollák

 • 1992 – 2019: advokát
 • 2019 – doposiaľ: konzultant
Náš tím 3

JUDr. Kristína Rošková

 • 2015-2020 – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • 6 -10/2020 – ČOLLÁK & PARTNERI – prax
 • 11/2020 – doposiaľ – ČOLLÁK & PARTNERI,  advokátsky koncipient
 •  11/2022 – získanie titulu JUDr., obhájenie rigoróznej práce na tému: “Neplatnosť skončenia pracovného pomeru v právnej teórii a súdnej praxi”
 • 1/2023 – mediátor (získanie “osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania”).
Náš tím 4

Bc. Tobiáš Pacák

 • 2021 – 5/2023: stážista
 • 6/2023 – doposiaľ – advokátsky koncipient

Partnerom našej advokátskej kancelárie pre oblasť Českej republiky je Advokátska kancelária Marcišin a partneři (bližšie: https://www.marcisin.cz)

Pri riešení konkrétnych klientských požiadaviek, v prípade potreby spolupracujeme s asociovanými advokátmi advokátskej kancelárie.