Mediácia ako moderný nástroj urovnávania občianskoprávnych a akýchkoľvek iných sporov

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu, mimozmluvného vzťahu alebo akéhokoľvek iného právneho vzťahu (zodpovednostný, deliktný, procesný, správny a pod.). Mediátorom v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa Zákona o mdiácii. Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou. Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná vo forme notárskej zápisnice, chválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.
Čollák a partneri - Advokátska kancelária Košice, Advokát Košice

"Diskutuj, a objavíš nepoznané"

Členovia našej kancelárie Vám po zložení mediačných skúšok a na základe zápisu v zozname mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republily dokážu poskytnutúť kvalifikovanú právno – mediačnú podporu pri Vašej snahe o vyriešenie sporu s protistranou mimosúdnym spôsobom.

Doktorka JUDr. Kristína Jenčíková je pripravená previesť Vás a Vašu protistranu efektívnym a konštruktívnym dialógom, ktorý dokáže odstrániť mnohé sporné pozície a postoje potenciálne vznikajúceho sporu so zameraním  na jeho odstránenie.

Je preukázateľné, že mimosúdne vyriešenie sporu dokáže znižovať konečené sporové náklady a dokáže efektívne vyjasniť sporné situácie, ktoré sa častokrát dostávajú pred orgány prejednania a rozhodnutia sporu len z titulu prvotnej snahy strán sporu o “vyhratie sporu”, hoci neboli sporné a bolo ich možné odstrániť efektívnym vedením dialógu o všetkých pozíciách oboch, prípadne viacerých strán.

Kontaktujte nás a o možnostiach mediácie a jej vedenia s právnou podporou našej advokátskej kancelárie Vám poskytneme bližšie informácie.