Ius est ars boni et aequi - Právo je umením dobra a spravodlivosti

Naša advokátska kancelária právo aplikuje, avšak nezabúda ani na jeho “vedeckú stránku”, ktorá sa v mnohých našou kanceláriou zvládnutých kauzách v minulosti ukázala ako nesmierne podstatná. Nie bezdôvodne sa zvykne hovoriť, že každodenná aplikácia práva v našom živote má hlboké teoretickoprávne základy, ktorých poznanie predikuje spôsoby a právne možnosti aplikácie práva, jeho výkladu a pochopenia.

Preto sa popri aktívnej advokátskej činnosti venujeme aj publikačnej odbornej či vedeckej činnosti, to v rámci ich prezentácie na mnohých domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, ako aj samostatnými odbornými výstupmi v rozsahu domácich vedeckých časopisov, monografií a pod.

V tejto sekcii nájdete krátky zoznam niektorých výstupov našej publikačnej činnosti.

doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.​

V našej odbornej činnosti sa venujeme predovšetkým otázkam procesného práva – teda problematike konania pred súdmi súdnej sústavy Slovenskej republiky. V tomto rozsahu sme publikovali niekoľko desiatok vedeckých či odborných príspevkov, to jednak vo vedeckých či odborných periodikách, ako aj v rozsahu aktívnych vystúpení na medzinárodných ako aj domácich vedeckých konferenciách. Téme procesného práva a konkrétne problematika alternatívneho riešenia sporov sa venovala aj vedecká monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve C. H. Beck. Svojou publikačnou činnosťou sa zameriavame aj na otázky teórie práva, to predovšetkým v rozsahu zákazu zneužitia práva, ako aj parciálnym čiastkovým oblastiam výskumu – problamatike združovacieho práva, či športového práva. Príkladmo z našich publikácii vyberáme: 

PROCESNÉ PRÁVO:

 1. ČOLLÁK, J.: Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov / Jaroslav Čollák ; recenzenti Peter Vojčík, Marek Števček, Ján Svák. – 1. vyd. – Praha : C.H. Beck, 2022. – 484 s. – ISBN 9788074008641.
 2. ČOLLÁK, J.: Konanie vo veciach politických práv : § 375-411, piata hlava, štvrtá časť / Jaroslav Čollák, Anita Filová, Eduard Korpáš. – recenzované.
  In: Správny súdny poriadok. – Praha : Nakaldatelství C.H. Beck, 2018. – ISBN 9788074006784. – S. 1453-1541.
 3. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v civilnom súdnom procese (1 časť) / Jaroslav Čollák.
  In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 72, č. 11 (2020), s. 1298-1310.
 4. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v civilnom súdnom procese (2. časť) / Jaroslav Čollák.
  In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 72, č. 12 (2020), s. 1463-1485.
 5. ČOLLÁK, J.: Súkromné právo procesné – kontexty koexistencie existujúcich decíznych systémov a prístup zákonodarcu / Jaroslav Čollák ; recenzenti Svetlana Ficová, Anton Dulak et al. . – recenzované. – Projekt: Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva – VEGA 1/0765/20.
  In: Košické dni súkromného práva : pocta profesorovi Vojčíkovi : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022. – ISBN 9788057400981. – S. 240-250. 10.33542/KDS22-0098-1-34 DOI;
 6. ČOLLÁK, J.: Ustálenosť rozhodovacej praxe ako kvalitatívna požiadavka súdneho rozhodovania sporov a ako funkčná súčasť rozhodovania sporov súdmi všeobecnej sústavy súdnictva / Jaroslav Čollák ; recenzenti Mojmír Mamojka, Ján Cirák, Soňa Kubincová, Jaroslav Klátik.
  In: Banskobystrické zámocké dni práva : zborník zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému “Strategické determinanty kreovania právnych noriem”. – Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2019. – ISBN 9788055715544. – S. 293-310.
 7. ČOLLÁK, J.: Spor (ový moment) ako tajomný fenomén – predmet sporu ako kľúč k právomoci prejednacích (decíznych) systémov: úvahy o vzniku súkromného práva procesného? / Jaroslav Čollák ; recenzenti Svetlana Ficová, Anton Dulak et al. . – recenzované.
  In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 9788057400240. – S. 177-206.
 8. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne súvislosti delenej právomoci súdov a limity združovacieho práva – interdisciplinarita zodpovednosti zákonodarcu za riešenie sporov na Slovensku / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ján Husár, Daniela Gandžalová.  In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 9788081290886. – S. 560-585.

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE:

 1. ČOLLÁK, J.:Organizácia súdov a prokuratúry – Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva / Jaroslav Čollák ; recenzenti Gabriela Gandžalová, Ladislav Duditš. – 1. vyd. – Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. – 314 s. – ISBN 9788073806477 (brož.).

ZÁKAZ ZNEUŽITIA PRÁVA:

 1. ČOLLÁK, J.: Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností / Jaroslav Čollák. – 1. vyd. – Praha : C.H. Beck, 2018. – 208 s. – recenzované. – ISBN 9788074007248.
 2. ČOLLÁK, J.: Doktrína zákazu zneužitia práva (nielen) v práve obchodných spoločností / Jaroslav Čollák.  In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 67, č. 5 (2015), s. 622-646.
 3. ČOLLÁK, J.: Subjektívne právo ako predpoklad úvah nad zneužívaním práva: niekoľko zamyslení nad legálnym obmedzením výkonu práva / Jaroslav Čollák.  In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 68, č. 11 (2016), s. 1155-1177.
 4. ČOLLÁK, J.: Zákaz zneužitia práva ako účelová súčasť správy daní? / Jaroslav CČollák; recenzenti Milena Barinková, Michal Radvan..
  In: Právo, obchod, ekonomika 5. : zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – ISBN 9788081523151. – S. 88-99.
 5. ČOLLÁK, J.: Zneužitie práva konaním obchodnej spoločnosti: na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním daňového subjektu / Jaroslav Čollák; recenzenti Ján Husár, Karin Prievozníková, Martin Vernarský..
  In: Zneužitie a iné formy obchádzania práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524318. – S. 39-58.
 6. ČOLLÁK, J.: Zákaz zneužitia práva – právny inštitút vo svetle vývoja a rekodifikácie súkromného práva na Slovensku / Jaroslav Čollák ; recenzenti Kristián Csach, Jaromír Kožiak, Dana Ondrejová et al.
  In: Dny práva 2013 – Days of law 2013 : 7. ročník mezinárodní konference : 13. a 14. november 2013, Brno : část VI. Reforma soukromého práva. – Brno : Masarykova univerzita, 2014. – ISBN 9788021068131. – S. 18-42.
 7. ČOLLÁK, J.: Novácia v obchodnoprávnych vzťahoch: právny inštitút alebo zneužívanie práva? / Jaroslav Čollák. – recenzované.  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. III, č. 4 (2013), s. 48-61.
 8. ČOLLÁK, J.: Obchodné spoločnosti a zneužívanie práva – aký je rozsah osôb, ktoré môžu zneužiť/ zneužívať svoje práva? / Jaroslav Čollák ; recenzenti Monika Jurčová, Peter Vojčík.  In: Obchodná spoločnosť ako právnická osoba : teoretické východiská a praktické implikácie : 1.-3.4.2014, Smolenice. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. – ISBN 9788081521997. – S. 30-47.
 9. ČOLLÁK, J.: Právnické osoby a práva spoločníkov v obchodných spoločnostiach: niekoľko úvah na pozadí skúmania inštitútu zneužívania práva v práve obchodných spoločností / Jaroslav Čollák ; recenzenti Pavel Holländer, Miloš Večeřa.  In: Poňatie a charakter práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 27. február 2014, Bratislava. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2014. – ISBN 9788089607198. – S. 121-129.
 10. ČOLLÁK, J.: Zákaz zneužitia práva v práve obchodných spoločností a následky zneužitia práva: na hranici obchodného a občianskeho práva / Jaroslav Čollák ml. ; recenzenti Peter Vojčík, Marián Rušín.  In: Slovenské a české obchodné právo v roku 2015 : vybrané problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. – 12. jún 2015, Košice. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – ISBN 9788081523632. – S. 84-102.
 11. ČOLLÁK, J.: Hmotnoprávne a procesnoprávne súvislosti zákazu zneužitia práva a východiská „testu“ zneužitia práva / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ján Cirák, Miroslav Kelemen, Ivana Šošková, Monika Némethová.
  In: Banskobystrické zámocké dni práva na tému “Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie” : zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. – Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2018. – ISBN 9788055714059. – S. 108-132.
 12. ČOLLÁK, J.: Následky zneužitia práva (nielen) v práve obchodných spoločností – interdisciplinárne úvahy o interdisciplinárnom korekčnom mechanizme? / Jaroslav Čollák ; recenzenti Mária Bujňáková, Gabriela Dobrovičová, Alena Krunková.  In: Právo, obchod, ekonomika 7. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. – ISBN 9788081525285. – S. 55-70.

ZDRUŽOVACIE PRÁVO / ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. ČOLLÁK, J.: Súkromné právo procesné – kontexty koexistencie existujúcich decíznych systémov a prístup zákonodarcu / Jaroslav Čollák ; recenzenti Svetlana Ficová, Anton Dulak et al. . – recenzované. – Projekt: Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva – VEGA 1/0765/20.  In: Košické dni súkromného práva : pocta profesorovi Vojčíkovi : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022. – ISBN 9788057400981. – S. 240-250. 10.33542/KDS22-0098-1-34 DOI; 
 2. ČOLLÁK, J.: Rozhodcovské konanie ako prejav vôle účastníkov – (posledná?) vôľa ruší skoršiu alebo – niekoľko procesnoprávnych úvah o možnosti zrušenia rozhodcovského rozsudku a súvisiacich hmotnoprávnych následkoch / Jaroslav Čollák ; recenzenti Gabriela Dobrovičová, Alena Krunková, Miroslav Štrkolec.  In: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia=Law, commerce, economy 9. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. – ISBN 9788081527760. – S. 261-285.
 3. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne aspekty obrany člena občianskeho združenia voči rozhodnutiam občianskeho združenia / Jaroslav Čollák ; recenzenti Barancová, Helena, Káčer, Marek . – recenzované. In: Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. – ISBN 9788056803110. – S. 72-93.
 4. ČOLLÁK, J.: Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ladislav Orosz, Marek Káčer. In: Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. – ISBN 9788056803554. – S. 171-195.
 5. ČOLLÁK, J.: Limity a systematika súdnej ochrany členov občianskych združení – umenie (orientácie) v práve / Jaroslav Čollák ; recenzenti Július Kováč, Miloš Večeřa.  In: Umenie a právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. jún 2016, Skalnaté pleso. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2016. – ISBN 9788089607440. – S. 117-128.
 6. ČOLLÁK, J.: Limity združovania: Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy) / Jaroslav Čollák. – recenzované.  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. VI, č. 1-2 (2016), s. 50-60.
 7. ČOLLÁK, J.: Unifikované riešenie sporov v športe: kreačné, procesnoprávne a hmotnoprávne súvislosti alternatívneho riešenia sporov / Jaroslav Čollák. – recenzované. In: Magister Officiorum : Odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. 1, č. 2 (2017), s. 48-59.
 8. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne súvislosti modelov unifikovaného alternatívneho riešenia sporov v športe / Jaroslav Čollák. In: Magister Officiorum : Odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. 3, č. 2 (2019), s. 77-84.
 9. ČOLLÁK, J.: Arbitrabilitia pracovnoprávnych sporov: Niekoľko poznámok o riešení pracovnoprávnych sporov (nielen) profesionálnych športovcov / Jaroslav Čollák ; recenzenti Viktoriya Serzhanova, Aneta Bobenič Hintošová, Alena Krunková.  In: Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 26. – 28. októbra 2016, Vysoké Tatry. – Košice . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524431. – S. 125-134.
 10. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne aspekty obrany člena občianskeho združenia voči rozhodnutiam občianskeho združenia / Jaroslav Čollák ; recenzenti Barancová, Helena, Káčer, Marek . – recenzované.  In: Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. – ISBN 9788056803110. – S. 72-93.

TEÓRIA PRÁVA:

 1. ČOLLÁK,J.: Právne princípy a pravidlá: nedôležité súčasti právneho poriadku? / Jaroslav Čollák.  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. II, č. 3 (2012), s. 42-52.
 2. ČOLLÁK, J.: Právny poriadok: K niektorým spojitostiam a determinantom jeho obsahu / Jaroslav Čollák. – online. – Popis urobený 19.3.2015.  In: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. – ISSN 1339-3995. – Roč. 2, č. 1 (2014), s. 78-94.
 3. ČOLLÁK, J.: (Ne)vyhráva právo nad skutočnosťou? / Jaroslav Čollák.
  In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 64, č. 8-9 (2012), s. 1105-1112.
 4. ČOLLÁK, J.: Mlčanie alebo nečinnosť ako právny úkon: niekoľko úvah o občianskom práve vo svete internetu alebo (ne)jasný systém “súhlasu a nesúhlasu” / Jaroslav Čollák; recenzenti Ján Husár, Daniela Gandžalová..
  In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524004. – S. 32-41.
 5. ČOLLÁK, J.: Občianskoprávna zodpovednosť športovca za škodu na zdraví / Jaroslav Čollák.  In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 67, č. 6-7 (2015), s. 815-829.

ŠPORTOVÉ PRÁVO:

 1. ČOLLÁK, J.: Obchodné spoločnosti v športe – súčasnosť a perspektívy vo svetle procesu prijímania nového zákona o športe / Jaroslav Čollák.
  In: Acta Iuridica Olomucensia : Vědecký časopis právnický. – ISSN 1801-0288. – Vol. 8, no. 2 (2013), s. 71-92.
 2. ČOLLÁK, J.: Pracovnoprávne spory profesionálnych športovcov a športových klubov v športe alebo – nový zákon o športe ako komplikácia? / Jaroslav Čollák. – recenzované.  In: Acta Iuridica Olomucensia. – ISSN 1801-0288. – Vol. 11, suppl. 1 (2016), s. 229-237.
 3. ČOLLÁK, J.: Profesionálna športová činnosť ako závislá práca? / Jaroslav Čollák.
  In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 63, č. 10 (2011), s. 1400-1408.
 4. ČOLLÁK, J.: Zodpovednosť športovca za (ne)úmyselné ublíženie na zdraví / Jaroslav ČollákIn: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 63, č. 11 (2011), s. 1558-1569.
 5. ČOLLÁK, J.: Skutková podstata trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti (štúdia de lege ferenda) / Jaroslav Čollák.  In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 64, č. 4 (2012), s. 610-623.
 6. ČOLLÁK, J.: Úvaha de lege ferenda: skutková podstata trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti – formovanie znenia / Jaroslav Čollák.
  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. II, č. 4-5 (2012), s. 42-53.
 7. ČOLLÁK, J.: Zodpovednosť športovca za úraz spôsobený pri výkone športovej činnosti: determinanty jej chápania / Jaroslav Čollák. In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. II, č. 2 (2012), s. 56-63.
 8. ČOLLÁK, J.: Odvodové zaťaženie profesionálnych športovcov v novom Zákone o športe (a súvisiacej legislatíve) / Jaroslav Čollák. – recenzované. In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. V, č. 1 (2015), s. 69-76.
 9. ČOLLÁK, J.: Právo na ocenenie súhlasu športového klubu s prestupom športovca – máme tu opäť zneužívanie práva? / Jaroslav Čollák. – recenzované.  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. V, č. 1 (2015), s. 77-83.
 10. ČOLLÁK, J.: Športové kluby v novom zákone o športe – krátky pohľad na ich postavenie, povinnosti a práva / Jaroslav Čollák. – recenzované.
  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. V, č. 4 (2015), s. 42-53.
 11. ČOLLÁK, J.: Ešte raz k úprave zodpovednostných vzťahov v športe: návrh nového zákona o športe ako (nevyužitá) možnosť a výhľady do budúcna / Jaroslav Čollák.
  In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 68, č. 1 (2016), s. 19-36.
 12. ČOLLÁK, J.: Právne súvislosti riadenia a správny športu: národný športový zväz ako garant právnej súladnosti ním spravovaných vzťahov? / Jaroslav Čollák. – recenzované.  In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. I, č. 1 (2017), s. 53-60.
 13. ČOLLÁK, J.: Unifikované riešenie sporov v športe: kreačné, procesnoprávne a hmotnoprávne súvislosti alternatívneho riešenia sporov / Jaroslav Čollák. – recenzované.
  In: Magister Officiorum : Odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. 1, č. 2 (2017), s. 48-59.
 14. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne súvislosti modelov unifikovaného alternatívneho riešenia sporov v športe / Jaroslav Čollák . In: Magister Officiorum : Odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. 3, č. 2 (2019), s. 77-84
 15. ČOLLÁK, J.: Definujme (ne)nedefinovateľné – profesionálny, poloprofesionálny a amatérsky výkon športovej činnosti na pozadí procesu prijímania “nového zákona o športe” / Jaroslav Čollák ; recenzenti Zdeňka Gegorová, Andrea Olšovská.
  In: Sport a (nejen) pracovní právo. – Praha : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 9788074786556. – S. 148-159.