“Pozrieť sa za roh právneho pozitivizmu znamená spochybniť jeho elementárne východiská”. Právny poriadok Slovenskej republiky v sebe obsahuje jednak regulatívne mechanizmy explicitne vyjadrené, pričom právni pozitivisti zamlčia istú vedomosť o tom, že právny poriadok obsahuje aj mnoho extralegalít – teda normatívnych regulačných mechanizmov, ktoré nemajú svoj pôvod v explicitnom znení zákonných predpisov. Je celkom prirodzené,...
Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva IV., ktorá sa konala v dňoch 15. až 17. júna 2022, je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy projektu schváleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied pod registračným číslom 1/0765/20 s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte...
Slovo autora: Ročná práca na publikácii – akejkoľvek – si zasluhuje predovšetkým jednu podmienku, a ešte jednu vec (metafyzicky nekorektne vyjadrené). Komik “právnej kaviarne” by povedal predaj, klasik by nadviazal – vydanie. Ja ale hovorím – oddych alebo heslo: rukám pokoj. Impulzom k napísaniu a spracovaniu témy bola jednoduchá veta nemenovaného klienta: “Pán doktor, máme problém. Bude...
Publikácia „Príbehy právnych pojmov“ od profesora Pavla Holländera je právnickým, ale aj sociologickým, či čitateľským zážitkom. Dovolíme si tvrdiť, že snáď žiadny právny teoretik v podmienkach Českej a Slovenskej republiky nedokáže odborne síce náročným, ale čitateľsky prijateľným spôsobom prepájať dejinné, právne, sociologické či umelecké kapitoly našich dejín. Robí tak na pozadí snahy o uchopenie vývoja právneho zmýšľania, ktoré...
Člen našej advokátskej kancelárie publikoval na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v roku 2019 vedecký príspevok, ktorý sa zaoberá tematikou, s ktorou sa na našu advokátsku kanceláriu obracajú mnohí klienti a to – obrana klientov voči rozhodnutiam občianskych združení, alebo iných združení právnických osôb. Tejto problematike sa venujeme aj po vedeckej stránke...
Člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. nedávno publikoval v renomovanom právnickom vydavateľstve C.H.Beck odbornú monografiu „Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností“. Publikácia sa zaoberá inštitútom zákazu zneužitia práva, ktorý je dnes – ale aj historicky – vnímaný ako hodnotovo extralegálny (mimoprávny) korekčný mechanizmus ničím nelimitovaného výkonu subjektívnych práv, ktorý...
V predloženej vynikajúcej publikácii mapuje svojským a sebevlastným úžasným spôsobom profesor Holländer priesčníky umenia a práva – teda zásadnej právnej témy. Je právo umením, a je umenie obsiahnuté v práve? Obsahuje právo morálne hodnoty? Je vede imanentná estetika? Čím sa právo líši od ostatných vedných disciplín? Dostávame sa touto myšlienkovou anabázou k podstate sporu o...
Z viacerých podnetných príspevkov vyberáme: Profesor Pavol Holländer: Vplyv ústavnoprávnych princípov na zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov): „Podľa Gustava Radbrucha štruktúru účelov práva tvoria tri prvky: všeobecné blaho, spravodlivosť a právna istota. Pokiaľ si Radbruch položil otázku kolízie účelov, ilustroval ju kolíziou me- dzi spravodlivosťou a verejným blahom. Ak ponecháme stranou extrémne situácie, t.j. ak ponecháme stranou...