Odporúčame 1

Čollák Jaroslav: Procesnoprávne aspekty obrany člena občianskeho združenia voči rozhodnutiam občianskeho združenia.

Člen našej advokátskej kancelárie publikoval na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v roku 2019 vedecký príspevok, ktorý sa zaoberá tematikou, s ktorou sa na našu advokátsku kanceláriu obracajú mnohí klienti a to – obrana klientov voči rozhodnutiam občianskych združení, alebo iných združení právnických osôb. Tejto problematike sa venujeme aj po vedeckej stránke niekoľko rokov, zastupujeme klientov v mnohých situáciách, ktoré majú svoj právny základ a skutkové pozadie práve v združovacom práve podľa z.č. 83/1992 Zb., a predovšetkým v samotných zmluvných a zakladateľských dokumentoch týchto subjektov. 

Z prípsevku vyberáme: „

„Kto rozhoduje o kvalite a udržateľnosti alternatívneho riešenia sporov v oblasti združovania? Odpoveď, že týmto subjektom je nespokojný adresát rozhodnutia ako účastník tohto konania pri súčasnom mlčaní zákonodarcu v štýle‚ použi všetko čo chceš, robí z tejto témy Damoklov meč udržateľnosti spolkovej autonómie visiaci nad našimi dneškami v podobe radosti z existencie združovania, a v podobe možného smútku nad jeho udržateľnosťou a stabilitou zajtrajška.“

Celý zborník z tejto vedeckej medzinárodnej konferencie je dostupný na stránke: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/02/Gajdosova-Kosiciarova_Zdruzenia-osob_on-line7.2.2020.pdf

Odporúčame 2

Čollák Jaroslav: Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. nedávno publikoval v renomovanom právnickom vydavateľstve C.H.Beck odbornú monografiu „Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností“.

Publikácia sa zaoberá inštitútom zákazu zneužitia práva, ktorý je dnes – ale aj historicky – vnímaný ako hodnotovo extralegálny (mimoprávny) korekčný mechanizmus ničím nelimitovaného výkonu subjektívnych práv, ktorý pôsobí v celom súkromnom práve. Podrobná analýza jeho teoretickoprávnych základov v rozsahu podrobného prieskumu aktuálnej odbornej, vedeckej ako aj učebnicovej spisby, výskum jeho pozície v súkromnom práve – to na základe podrobného prieskumu jeho občianskoprávnych charakteristík – poskytuje zdarný predpoklad pre výskum v oblasti korporátneho práva, a teda výskum v oblasti obchodných spoločností. Nesmierne dôležitou bol výskum následkov zneužitia práva, ktoré v poslednom období dostávajú vždy nové formy, ktoré je potrebné kreovať na základe detailného poznania základov tohto právneho inštitútu. Pre oblasť súdov, zvlášť sudcov môže byť prínosný niekoľkokrokový test znuežitia práva, ktorý by konajúcim sudcom ako aj vyšším súdnym úradníkom mohol poskytnúť podporu pri snahe o odôvodnenie zneužitia práva v prípade in concreto.

Z recenzných posudkov oponentov vyberáme:

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.: Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa. Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať situácie, čo sa bude diať, ak k zneužitiu práva v prípade in concreto dôjde. Uvedená vedecká monografia obohatí právnickú spisbu a recenzent je presvedčený, že nájde svojich čitateľov vo všetkých právnických profesiách, ale aj medzi laikmi…“

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.: „Monografické spracovanie tohto inštitútu v našej právnickej spisbe doposiaľ absentuje. Možno preto len privítať, že predmetná publikácia, ktorá je výsledkom dlhšie pretrvávajúceho zamerania autora na danú problematiku, túto medzeru vyplní.“

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.: „Predkladaná publikácia je jedinečným spracovaním témy zákazu zneužitia práva. Autor skúma problematiku inštitútu zneužitia práva v občianskom, ako aj obchodnom práve, venuje pozornosť aktuálnemu stavu poznania teoreticko-právnych východísk tohto právneho inštitútu, oblastí výskytu zneužitia práva a nezabúda ani na jeho následky. Kvalitné spracovanie tejto špecifickej témy predstavuje prínos pre širokú odbornú obec, advokátov, sudcov, ale aj študentov práva, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o zákaze zneužitia práva.“

Dostupé online na adrese: https://www.beck.sk/zakaz-zneuzitia-prava-v-sukromnom-prave-a-v-prave-obchodnych-spolocnosti 

Odporúčame 3

Holländer Pavol: Priesečníky umenia a práva.

V predloženej vynikajúcej publikácii mapuje svojským a sebevlastným úžasným spôsobom profesor Holländer priesčníky umenia a práva – teda zásadnej právnej témy. Je právo umením, a je umenie obsiahnuté v práve? Obsahuje právo morálne hodnoty? Je vede imanentná estetika? Čím sa právo líši od ostatných vedných disciplín? Dostávame sa touto myšlienkovou anabázou k podstate sporu o univerzálie? Ako sa má interpretovať právny poriadok a kto ho má interpretovať? Ako sa vysvetlí spor možného a skutočného a uvedomíme si, že táto otázka má nesmiernu spojitosť s vnímaním právneho poriadku? 

Zásadnou myšlienkou je úvaha o tom, aké všetky právne ale aj mimoprávne aspekty vstupujú do vyhodnocovacieho procesu výkladu právneho poriadku. Zásadnou je v tomto titule citovaná poznámka Alberta Einsteina publikovaná v roku 1952 v časopise New York Times: „Vzdelať človeka v nejakom špeciálnom odbore nestačí. Tým sa z neho síce stane čosi ako použiteľný stroj, nie však plnohodnotná osobnosť. Záleží na tom, aby si osvojil zmysel pre to, čo je hodné toho alebo onoho úsilia. Musí sa mu dostať živého citu pre to, čo je krásne a čo je mravne dobré. Inak bude svojim špecializovaým umom pripomínať skôr dobre vycvičeného psa ako harmonicky rozvinutého tvora. Musí sa naučiť rozumieť pohnútkam ľudí, ich ilúziám, ich trápeniu, aby sa dopracoval k správnemu postoju voči jednotlivým blížnym a voči pospolitosti“.  Je možné v týchto slovách nájsť aj subjekt, ktorý pracuje s právom ako jediným normatívnym systémom dneška, ktorému je imanentná vlastná „architektúra“ týchto pravidiel, princípov, zásad a vzájomných súvzťažností? Ak je odpoveďou áno, zdá sa, že tento titul je určený každému, kto sa v danom „priesečníku“ našiel. 

Odporúčame 4

Justičná akadémia: Prenos poznatkov do justičnej praxe: Zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov

Z viacerých podnetných príspevkov vyberáme:

Profesor Pavol Holländer: Vplyv ústavnoprávnych princípov na zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov): Podľa Gustava Radbrucha štruktúru účelov práva tvoria tri prvky: všeobecné blaho, spravodlivosť a právna istota. Pokiaľ si Radbruch položil otázku kolízie účelov, ilustroval ju kolíziou me- dzi spravodlivosťou a verejným blahom. Ak ponecháme stranou extrémne situácie, t.j. ak ponecháme stranou preslávenú Radbruchovu formulu, nebral na zreteľ ale kolíziu medzi právnou istotou a spravodlivosťou (presnejšie povedané, spravodlivosťou individu- álnou, spravodlivosťou jedinečného).

V atmosfére života v zmene, v spoločnosti sústredenej na jednot- livca, do úzadia ustupuje účel právnej istoty v porovnaní s úsilím o dosiahnutie spravodlivosti jedinečného v otvorenom, neustále sa meniacom, prchavom normatívnom priestore dneška. Spravodlivosť jedinečného v spojení s tendenciou paradigmy viac a viac vočspoločnosti sa vyčleňujúceho autonómneho jednotlivca vychyľuje kyvadlo vo vzťahu k požiadavke istoty a znižovania entropie jedným smerom. Pre princíp proporcionality platí ľudové príslovie: dobrý sluha, zlý pán. Ak je aplikácia práva subsumpciou spätá s právnou istotou, ako účelom práva, proporcionalita je spätá s individuálnou spravodlivosťou. Vychýlenie kyvadla obidvomi smermi nesie so sebou negatíva: smerom prvým – možnú nespra- vodlivosť, smerom druhým – nepredvídateľnosť a neistotu. Áno, neexistuje nič náročnejšieho, než hľadanie miery vecí.“