Člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. nedávno publikoval v renomovanom právnickom vydavateľstve C.H.Beck odbornú monografiu „Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností“.

Publikácia sa zaoberá inštitútom zákazu zneužitia práva, ktorý je dnes – ale aj historicky – vnímaný ako hodnotovo extralegálny (mimoprávny) korekčný mechanizmus ničím nelimitovaného výkonu subjektívnych práv, ktorý pôsobí v celom súkromnom práve. Podrobná analýza jeho teoretickoprávnych základov v rozsahu podrobného prieskumu aktuálnej odbornej, vedeckej ako aj učebnicovej spisby, výskum jeho pozície v súkromnom práve – to na základe podrobného prieskumu jeho občianskoprávnych charakteristík – poskytuje zdarný predpoklad pre výskum v oblasti korporátneho práva, a teda výskum v oblasti obchodných spoločností. Nesmierne dôležitou bol výskum následkov zneužitia práva, ktoré v poslednom období dostávajú vždy nové formy, ktoré je potrebné kreovať na základe detailného poznania základov tohto právneho inštitútu. Pre oblasť súdov, zvlášť sudcov môže byť prínosný niekoľkokrokový test znuežitia práva, ktorý by konajúcim sudcom ako aj vyšším súdnym úradníkom mohol poskytnúť podporu pri snahe o odôvodnenie zneužitia práva v prípade in concreto.

Z recenzných posudkov oponentov vyberáme:

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.: Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa. Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať situácie, čo sa bude diať, ak k zneužitiu práva v prípade in concreto dôjde. Uvedená vedecká monografia obohatí právnickú spisbu a recenzent je presvedčený, že nájde svojich čitateľov vo všetkých právnických profesiách, ale aj medzi laikmi…“

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.: „Monografické spracovanie tohto inštitútu v našej právnickej spisbe doposiaľ absentuje. Možno preto len privítať, že predmetná publikácia, ktorá je výsledkom dlhšie pretrvávajúceho zamerania autora na danú problematiku, túto medzeru vyplní.“

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.: „Predkladaná publikácia je jedinečným spracovaním témy zákazu zneužitia práva. Autor skúma problematiku inštitútu zneužitia práva v občianskom, ako aj obchodnom práve, venuje pozornosť aktuálnemu stavu poznania teoreticko-právnych východísk tohto právneho inštitútu, oblastí výskytu zneužitia práva a nezabúda ani na jeho následky. Kvalitné spracovanie tejto špecifickej témy predstavuje prínos pre širokú odbornú obec, advokátov, sudcov, ale aj študentov práva, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o zákaze zneužitia práva.“

Dostupé online na adrese: https://www.beck.sk/zakaz-zneuzitia-prava-v-sukromnom-prave-a-v-prave-obchodnych-spolocnosti