Poskytovať najkvalitnejšie právne služby, ktoré sú v súlade so záujmami klienta je naším prvoradým cieľom

advokát košice zmluva

Advokátska kancelária Čollák & Partneri má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb pre klientov, ktorí pôsobia resp. pôsobili v rôznych odvetviach napr. obchodu, služieb, energetiky, stavebníctva, baníctva (nerastné bohatstvo a jeho ťažba), priemyselnej výroby, medzinárodnej prepravy a zasielateľstva, vydavateľstva, liehovarníctva, potravinárstva, vývoja softwaru a IT, hotelierstva a stravovania, športu a pod.

Mimo uvedené, advokátska kancelária poskytuje svoje právne služby i pre orgány samosprávy podľa ich potrieb. Poskytuje kompletný právny servis, t.j. venuje sa právnej agende napr. obchodnej spoločnosti ako celku, pri zakladaní spoločností a vykonávaní zmien v spoločnostiach vo vzťahu k obchodnému a živnostenskému registru, zastupuje klientov navonok pri vymáhaní pohľadávok, komunikácií s tretími osobami a štátnymi orgánmi, resp. orgánmi samosprávy.

Klientom poskytuje právne poradenstvo vo vzťahu k zamestnancom resp. odborovým organizáciám a zastupuje klientov v pracovnoprávnych vzťahoch a sporoch.

Problematika zastupovania klientov pred súdmi, arbitrážou a konaniach pred inými štátnymi orgánmi je pre advokátsku kanceláriu samozrejmá, pričom máme rozsiahle skúsenosti s aplikáciou procesného práva ako aj rozhodovacej činnosti súdov –  to na základe jej detailnej analytickej činnosti.

Integrálnou súčasťou ponúkaných právnych služieb je zastupovanie klientov v trestnoprávnych veciach, kde sú štandardne dosahované pozitívne výsledky z hľadiska dosiahnutia účelnej a vysoko odbornej obrany práv a záujmov klientov.

Advokátska kancelária Čollák & partneri poskytuje vysoko kvalitné služby za odmenu, ktorú ovplyvňujú také faktory ako napr. obtiažnosť prípadu, požadovaný termín poskytnutia právnych služieb (časová náročnosť/ rýchlosť), poskytnutie právnych služieb v cudzom jazyku a pod. Nedielnou snahou kancelárie je poskytnúť právne služby čo najefektívnejšie a šetriť náklady klienta.

Odmena za právne služby je viazaná na vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pričom je dohodovaná s klientom samostatne a individuálne. Poistenie advokáta pre zodpovednosť advokáta za škodu pri výkone advokátkskeho povolania v sporoch a iných právnych veciach je v našom prípade uzatvorené vo výške 500 000,- EUR. V prípade uplatňovania alebo obrany vyšších pohľadávok našich klientov poistenie zabezpečujeme vo forme dodatočného a špecializovaného poistenia zodpovednosti za škodu.

Hotové výdavky a náklady ako súdne, notárske, či iné správne poplatky, cestovné a náklady za súdne preklady sú účtované k náhrade klientovi v ich skutočnej výške podľa príslušných predpisov.

Jednotlivé právne odvetvia, v ktorých Vám poskytneme najkvalitnejšie, Vašim požiadavkám prispôsobené právne služby nájdete v sekcii „Zameranie“.