ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária

"Problém je zhoda skutkových okolností a právnych následkov, ktoré je možné vyriešiť aj pomocou personalizovanej právnej služby"

Advokátska kancelária - Košice - Slovenská republika

Advokátska kancelária Košice

Občianske
právo

Vecné práva, záväzkové právo, dedičské právo, ochrana osobnosti, náhrada škody so špecializáciou na odškodňovanie pracovných a iných úrazov...
Zistiť viac
Advokátska kancelária Košice

SPOROVÁ
AGENDA

Komplexné poskytovanie právneho zastúpenia v civilnom sporovom, mimosporovom, správnom, exekučnom, upomínacom konaní ako aj v konaniach pred orgánmi verejnej správy.
Zistiť viac
Advokátska kancelária Košice

Obchodné
právo

Komplexné právne služby spojené so zakladaním obchodných spoločností, záväzkové právo, spisovanie zmlúv, zastupovanie klientov pred súdmi, štátnymi orgánmi, exekútormi.
Zistiť viac
Advokátska kancelária Košice

ŠPECIFICKÉ
OBLASTI PRÁVA

Komplexné poskytovanie služieb klientom pri riešení právnych problémov v špecifických právnych oblastiach ako daňové právo, finančné právo, združovacie právo, športové právo či pracovné právo.
Zistiť viac
Čollák a partneri - Advokátska kancelária Košice, Advokát Košice

Prečo to robíme? Pretože úloha advokáta je vytvárať a poskytovať právne služby, ktoré vyriešia Vaše problémy

Advokátska kancelária Košice – ČOLLÁK & PARTNERI 

Svojím klientom poskytujeme právnické služby takmer vo všetkých oblastiach práva. Sme flexibilní a Vaše problémy dokážeme riešiť 24 hodín denne.

Náš tím je Vám k dispozícii kedykoľvek to vyžaduje riešenie Vášho problému. Nadviazanie na skoršie 20 ročné pôsobenie “predchodcu” našej kancelárie vytvára základ pre Vašu spokojnosť.

Občianske právo, obchodné právo, pracovné, rodinné, trestné právo alebo akákoľvek prierezová právna problematika – naše portfólio služieb je neobmedzené.

Náš tím

Právne otázky si mnohokrát vyžadujú komplexné vedomosti – tie zabezpečujeme jedinečnou spoluprácou špecialistov na jednotlivé právne odvetvia. Našim cieľom je efektívne a včasné vyriešenie Vašich problémov.

Podmienkam neustále sa meniaceho a „pulzujúcemu“ životu nebráni skutočnosť, že naša advokátska kancelária so sídlom v Košiciach poskytuje právne služby predovšetkým vo východoslovenskom regióne, nakoľko máme viacerých klientov na západnom či strednom Slovensku, s ktorými sa na báze individualizovaného prístupu stretávame v prípade potreby kdekoľvek na Slovensku.

Jeden za všetkých, všetci za jedného

Našou snahou je nebyť iba Vašim “obchodným partnerom” – vzťah s klientom je pre nás prvoradý.

“Poznať zákony a disponovať schopnosťou ich vykladať, neznamená uchyľovať sa iba k ich slovám, ktoré zákon používa, ale podchytiť silu, zmysel a účel daného zákona.“ Celzus

Čollák a partneri - Advokátska kancelária Košice, Advokát Košice

Odborné články

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, českom, anglickom a čiastočne ruskom jazyku. Podania voči súdom realizujeme v súlade s právnymi predpismi výlučne elektronicky formou elektornickej komunikácie, čo logicky odbremeňuje akékoľvek povinnosti klientov na doručovanie podaní na súdy, podateľne alebo akokoľvek inak. Ako je možné vidieť v sekcii "odborné články", pri výkone advokácie využívame aj teoretickoprávne poznatky, ktoré produkujú naši členovia v rámci pôsobenia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v pozícii členov pedagogického zboru fakulty. Výučbu zabezpečujú členovia našej kancelárie na Katedre občianskeho práva v rozsahu výučby civilného práva procesného (konania pred súdmi), organizácie súdov a prokuratúry či praktickej výučby vo forme kliniky občianskeho práva.

Myslíme si, že našou úlohou v oblasti poskytovania právnych služieb a súvisiacich služieb je klienta zreteľne zorientovať v jeho skutkovej situácii, ozrejmiť mu jej možné právne riešenia, avšak – upozorniť aj na úskalia ponúkaného právno – taktického postupu, či na veďlajšie efekty, ktoré tento postup môže prinášať. Skúsenosť nám hovorí, že vstupné právne rozanalyzovanie prípadu klienta je vstupnou bránou k efektívnemu riešeniu konkrétneho sporu, pričom mnohokrát precizácia práve tejto časti šetrí klientovi prostriedky nevyhnutne vynaložiteľné pri zlom a právne nesprávnom rozvinutí sporu, či súdneho konania. Našu úlohu však vidíme aj v podpore výnimočných vedeckých podujatí - preto sme dlhoročným partnerom Medzinárodnej vedeckej Konferencie Šport a právo, ktorú organizuje občianske združenie Učená právnická spoločnosť v spolupráci najme so Slovenským futbalovým zväzom, či partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva (www.kdsp.sk).

Oblasťami pôsobenia našej advokátskej kancelárie je predovšetkým občianske právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, združovacie právo a problematika občianskych združení, rodinné právo, ústavné právo, správne právo, športové právo či právo konkurzné.

Právne poradenstvo poskytujeme rovnako v rozsahu prípravy zmlúv a súvisiacich zmluvných dokumentov (dodatky), prípravy korporátnych dokumentov, prípravy žalôb, zastupovania v súdnych konaniach, či zastupovaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Špecifickú znalosť vykazujeme v oblasti zakladania občianskych združení, ako aj pri príprave všetkých v nich existujúcich dokumentoch, pričom poradenstvo sme poskytovali mnohým národným športovým zväzom, oblastným športovým zväzom či klasickým občianskym združeniam. Viac o portfóliu našich služieb sa dozviete v sekcii "Zameranie".

Komplexnosť právnych služieb

Mimo uvedené, advokátska kancelária poskytuje svoje právne služby i pre orgány samosprávy - mestské časti, obce a mestá - to podľa ich personalizovaných potrieb. Poskytujeme kompletný právny servis, t.j. venujeme sa právnej agende napr. obchodnej spoločnosti ako celku, pri zakladaní spoločností a vykonávaní zmien v obchodných spoločnostiach vo vzťahu k obchodnému a živnostenskému registru, zakladáme obchodné spoločnosti, založíme s.r.o., vykonáme všetky potrebné zmeny v obchodných spoločnostiach, zastupujeme klientov navonok pri vymáhaní pohľadávok, pri komunikácií s tretími osobami a štátnymi orgánmi, resp. orgánmi samosprávy. Poskytujeme poradenstvo v súdnom konaní, exekučnom konaní, ako aj v predsúdnej fáze komunikácie s protistranou.

Úvod 2

doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokát - Košice

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI poskytuje komplexné právne služby. Advokátska kancelária nadväzuje na odbornú a klientskú tradíciu advokátskej kancelárie Čollák – Weiczen – Vanko a partneri, ktorá pôsobila na trhu viac ako 20 rokov, a ktorá poskytovala právny servis svojim klientom takmer vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky. Dnes je advokátska kancelária kanceláriou so snahou o špecifické klientske poradenstvo individualizované podľa potrieb klienta, to na úkor právnych služieb poskytovaných pre veľké korporátne spoločnosti v rozsahu prípravy jednoduchých právnych výstupov ako platobné rozkazy, vymáhanie pohľadávok a pod. Sme tu pre Vás a bude pre nás výzvou zvládnuť konania na odvolacích súdoch, pred dovolacím súdom (Najvyšším súdom Slovenskej republiky) či ústavným súdom Slovenskej republiky. Zastúpime Vás rovnako v správnom súdnictve ako aj pred orgánmi štátnej správy.

Právne služby poskytujeme na báze individualizovaného prístupu, ktorá predpokladá osobné stretnutia s klientom v prostredí našej advokátskej kancelárie, kde po rozanalyzovaní a posúdení právneho problému alebo celkovej situácie klienta pristupujeme k jeho riešeniu. Naša skúsenosť hovorí, že práve táto fáza kontaktu medzi advokátom a klientom je najdôležitejšia.

V rozsahu ďalšieho postupu pristúpime k individualizovanému právnemu poradenstvu, ktoré zahŕňa prvky práva, a v mnohých prípadoch aj komplexné posúdenie nevyhnutných krokov v rozsahu mimosúdnej, alebo aj súdnej taktiky a vyjasnení si úlohy advokáta v konaní pred súdom – v rozsahu zastupovania klientov v civilnom sporovom, mimosporovom, správnom súdnom alebo trestnom či inom konaní – či v komunikácii s protistranou v predsúdnej fáze.