Z viacerých podnetných príspevkov vyberáme:

Profesor Pavol Holländer: Vplyv ústavnoprávnych princípov na zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov): Podľa Gustava Radbrucha štruktúru účelov práva tvoria tri prvky: všeobecné blaho, spravodlivosť a právna istota. Pokiaľ si Radbruch položil otázku kolízie účelov, ilustroval ju kolíziou me- dzi spravodlivosťou a verejným blahom. Ak ponecháme stranou extrémne situácie, t.j. ak ponecháme stranou preslávenú Radbruchovu formulu, nebral na zreteľ ale kolíziu medzi právnou istotou a spravodlivosťou (presnejšie povedané, spravodlivosťou individu- álnou, spravodlivosťou jedinečného).

V atmosfére života v zmene, v spoločnosti sústredenej na jednot- livca, do úzadia ustupuje účel právnej istoty v porovnaní s úsilím o dosiahnutie spravodlivosti jedinečného v otvorenom, neustále sa meniacom, prchavom normatívnom priestore dneška. Spravodlivosť jedinečného v spojení s tendenciou paradigmy viac a viac voči spoločnosti sa vyčleňujúceho autonómneho jednotlivca vychyľuje kyvadlo vo vzťahu k požiadavke istoty a znižovania entropie jedným smerom. Pre princíp proporcionality platí ľudové príslovie: dobrý sluha, zlý pán. Ak je aplikácia práva subsumpciou spätá s právnou istotou, ako účelom práva, proporcionalita je spätá s individuálnou spravodlivosťou. Vychýlenie kyvadla obidvomi smermi nesie so sebou negatíva: smerom prvým – možnú nespra- vodlivosť, smerom druhým – nepredvídateľnosť a neistotu. Áno, neexistuje nič náročnejšieho, než hľadanie miery vecí.“