Košické dni súkromného práva IV. - pocta profesorovi Vojčíkovi

Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva IV., ktorá sa konala v dňoch 15. až 17. júna 2022, je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy projektu schváleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied pod registračným číslom 1/0765/20 s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“.

Predkladaný zborník vedeckých prác je výstupom zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva IV. organizovanej Katedrou občianskeho práva, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Publikačné výstupy autorov sú tematicky orientované najmä na výskumný projekt VEGA č. 1/0765/20 “Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva” riešený organizátormi konferencie.

Jednotlivé príspevky sú rozdelené do troch sekcií – občianske právo hmotné, civilné právo procesné, právo duševného vlastníctva. Rozdelenie sekcií reflektuje na jednotlivé výskumné oblasti vymedzené v rámci projektu.

Na tejto medzinárodnej konferencii sme publikovali výstup: ČOLLÁK, J.: SÚKROMNÉ PRÁVO PROCESNÉ – KONTEXTY KOEXISTENCIE EXISTUJÚCICH DECÍZNYCH SYSTÉMOV A PRÍSTUP ZÁKONODARCU, v ktorom sme sa zaoberali problematikou toho, aké oblasti zákonodarca vyčleňuje do oblasti alternatívneho riešenia sporov. Ak ich vyčleňuje, je otázkou pre zákonodarcu, ako nastavuje kvalitatívne kritériá pre priebeh, závery a možnosti napadnutia týchto výsledkov alternatívneho riešenia sporov.

Dostupné online: https://unibook.upjs.sk/sk/obcianske-pravo/1674-kosicke-dni-sukromneho-prava-iv-pocta-profesorovi-vojcikovi