V príspevku sme sa venovali možnosti, ktorá visí v odbornej – a športovej obci už dlhšie a to – možnosť zriadenia rozhodcovského súdu nad úrovňou národných športových zväzov, nakoľko v zmysle návrhov zákona, ktorý bol v roku 2015 prijatý NRSR ako z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nepodarilo vytvoriť osobitný súd všeobecnej sústavy súdnictva, ktorý by riešil športovoprávne spory. Namiesto uvedeného, Zákon o športe stanovil povinnosť pre národné športové zväzy zriaďovať orgány na riešenie sporov, pričom táto povinnosť môže výrazne determinovť akúkoľvek snahu o unifikáciu riešenia sporov v športe nad úrovňou národných športových zväzov. Ak dnes každý národný športový zväz musí disponovať orgánom na riešenie sporov, čomu v minulsoti tak nebolo, je otázna potreba zriaďovania takéhoto unufikovaného rozhodcovského súdu pre celý šport a o to ťažšie sa hľadajú argumenty pre jeho zriadenie. Otázne je rovnako, či ak by takýto súd bol zriadený a niektoré zväzy by sa podriadili pod jeho právomoc, či by sa tým neobchádzal Zákon o športe hovoriaci práve o povinnosti zväzov zriaďovať svoje vlastné orgány na riešenie sporov.

S ambíciou zriadenia rozhodcovského súdu sa nielen v minulosti prezentoval aj Slovenský olympíjsky a športový výbor (SOŠV), čo môžeme jednoznačne hodnotiť ako pozitívne s tým, že táto snaha mala byť pomocnou rukou pre zväzy, ktoré otázky riešenia sporov neriešili alebo ich nemali systematicky upravené. Druhou stranou mince však sú procesnoprávne a ďalšie – hmotnoprávne, členské a iné súvislosti, ktoré predmetný cieľ a zámer produkuje – to okrem existencie už uvedenej povinnosti zväzov mať vlastné orgány na riešenie sporov.

Na špecifiká tohto prístupu a snahy sme sa pozreli v samostatnom príspevku, ktorý sme publikovali jednak pre účely diskusie o predmetnej problematike, a jednak pre účely Konferencie Šport a právo 2019 v súvislosti s našou účasťou pri okrúhlom stole venovanom téme “Vymožiteľnosť práva v športe – štátne nástroje vs. nástroje športovej komunity”.

Príspevok je dostupný online na adrese: http://www.ucps.sk/PROCESNOPRAVNE_SUVISLOSTI_MODELOV_UNIFIKOVANEHO_ALTERNATIVNEHO_RIESENIA_SPOROV_V_SPORTE