Autor prináša praktické zovšeobecnenie pre športové kluby, ktoré sa chystajú uzatvárať nové zmluvy s profesionálnymi športovcami – zovšeobecnenie, čo znamená praktickou rečou podpis “zamestnaneckej” zmluvy s profesionálnym športovcom. Autor tak robí na základe vedomosti o tom, že táto skutočnosť nie je všetkým dotknutým športovým klubom úplne zreteľná. Príspevok je osobným nadviazaním autora, ktorý sa ním snaží osloviť predstaviteľov športových klubov, ktorým nie je ukradnutý zmysel pre dodržiavanie zákona (o športe, ale aj všeobecne) a ktorým nie je ukradnutá zodpovednosť za právnu súladnosť vzťahov, ktoré vytvárajú. Čo sa v konečnom dôsledku udeje, ak športový klub podpíše s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu? Tu su praktické odpovede.

VÝCHODISKO:

S profesionálnymi športovcami klub musí podpísať zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (musia byť zamestnancami v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe). Iné zmluvy – napr. zmluvy s hráčmi ako “szčo” budú v rozpore so zákonom o športea autor cíti potrebu upozorniť kluby a hráčov, že takýto hráči môžu byť zväzmi následne označení ako hráči, ktorí v súťažiach nastúpili neoprávnene, čo vytvára možnosť disciplinárne postihnúť tak hráčov, ako aj samotné kluby. Samozrejme, postihnúť klub aj hráča by mohli príslušné orgány inšpekcií (Inšpektorát práce, daňový úrad a pod.).

NÁSLEDOK:

Profesionálny športovec už nebude “szčo” (samostatne zárobkovo činná osoba), ale zamestnanec klubu. Profesionálny športovec nebude podávať žiadne daňové priznania – klub za neho daňovému úradu predloží iba potvrdenie o zrazenej dani. Inak povedané, mzdu, ktorú dostane hráč – bude sumy v “čistom”.

Čo sa v zmluvách mení:

  1. Mzda[1], ktorú dá klub hráčom na základe “profi” zmluvy v zmysle Zákona o športe klub poníži o 19% / 25%[2] – preddavky na dane z príjmu, zo mzdy sa nič iné nezráža.
  2. “Sociálku” klub ako zamestnávateľ neplatí do 31.12.2018
  3. “Zdravotku” klub ako zamestnávateľ neplatí do 31.12.2018

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie si môže platiť profesionálny športovec sám, dobrovoľne. To sa zmení až od 1.1.2019, kedy sociálne aj zdravotné poistenie bude uhrádzať klub.

Klubom sme navyše uľahčili proces prispôsobenia sa na podmienky nového zákona o športe, keďže sme im zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu pripravili ako vzor – na dopracovanie TU.

 

Poznámky pod čiarou:

  1. Takáto mzda je pre športovca príjmom zo závislej činnosti v zmysle ustanovenia § 5 písm. m) z.č. 595/2003 Z.z. (zákon o dani z príjmov).^
  2. Ak má hráč príjmy ročne spolu v súhrne do 176,8 násobku životného minima (cca do 35 000 ročne), klub mu bude zrážať 19% preddavok. Ak má hráč príjmy ročne spolu v súhrne nad 176,8 násobku životného minima, klub mu bude zrážať preddavkovo 25% mesačne.