“Aj za účinnosti zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce naďalej platí, že práceneschopnosť zamestnanca nemá vplyv na začiatok a plynutie prekluzívnej lehoty dvoch mesiacov na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného (štátnozamestnaneckého) pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou.”
ROZSUDOK VEĽKÉHO SENÁTU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR SP. ZN. 1 V CDO 2/2019