Generálna prokuratúra zverejnila tlačovú správu, ktorá sa okrem iných vecí zaoberala pripravovaným legislatívnym procesom zásadných zmien v systéme Slovenskej prokuratúry. Okrem iného, z tejto tlačovej správy vyberáme:

“V pracovnej skupine bolo konsenzom prijaté východisko, že generálnym prokurátorom, ale aj špeciálnym prokurátorom by mal byť kariérny prokurátor s potrebnou odbornosťou, praxou a autoritou, ktorý bude apolitický. Najlepšie vedomosti o prokurátoroch, ktorí by boli schopní odborne i manažérsky viesť rezort prokuratúry a sú aj rešpektovanými autoritami majú samotní prokurátori. S cieľom ponúknuť do Národnej rady SR takýchto kandidátov z radov prokurátorov sa navrhuje, aby troch kandidátov na funkciu generálneho prokurátora predložila Národnej rade SR samotná prokurátorská obec na základe výsledkov volieb prokurátorov na zhromaždeniach prokurátorov.”

Pracovná skupina rovnako zaujala postoj k spôsobu prijímaniu novely zákona, ktorou sa majú meniť podstatné vlastnosti prokuratúry, ktorá ako orgán z ústavnoprávnymi východiskami stojí mimo zákonodarnej, výkonnej, a súdnej moci.

“Do Národnej rady SR bol predložený 18.5.2020 (parlamentná tlač 108) návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Alojza BARÁNIKA, Ondreja DOSTÁLA, Petry HAJŠELOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetom tohto poslaneckého návrhu je zmena pravidiel voľby generálneho prokurátora. Tento návrh bol vypracovaný bez akejkoľvek verejnej diskusie i bez zapojenia prokuratúry v rozpore s princípom spolupráce štátnych orgánov, ktorý je odporúčaný v správe Benátskej komisie (časť E bod 35) pre proces voľby generálneho prokurátora. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že dôsledkom absencie dôslednej analýzy a odbornej diskusie pri príprave návrhu skupiny poslancov je prezentovanie argumentácie príkladmi zo zahraničia, ktorá je nepresná a ani nezohľadňuje špecifiká organizácie prokuratúry, právnej kultúry či systému trestnej spravodlivosti v jednotlivých členských štátoch. Legislatívny návrh, ktorý pripravila expertná pracovná skupina Generálnej prokuratúry SR participatívnym spôsobom na základe vecnej diskusie, rovnako obsahuje návrh na zmenu pravidiel voľby generálneho prokurátora – iný ako je v poslaneckom návrhu. Generálna prokuratúra preto vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby venovali pozornosť vecnej stránke, faktom a argumentom a diskusii o nich, a nie politickým alebo osobným ambíciám a cieľom, a nepodliehali nepodloženým či zavádzajúcim účelovým tvrdeniam nezodpovedných politikov. Diskutujme o tom, ktorý z legislatívnych návrhov viac vyhovuje požiadavke, aby postavenie orgánov prokuratúry a generálneho prokurátora v právnom systéme bolo stabilné a nezávislé od aktuálnych politických zmien (správa Benátskej komisie časť E bod 37).”

Celé znenie tlačovej správy je dostupné na: https://www.genpro.gov.sk/informacie-pre-novinarov-/informacie-prokuratury-2020/22-maja-2020-gp-sr-3a7e.html