Korporátne zmeny v prostredí obchodných spoločností – konkrétne v prostredí spoločnosti s ručením obmedzeným zažijú podstatnú zmenu, ktorá môže byť aktuálna práve pre advokátov poskytujúcim poradenstvo v oblasti obchodných spoločností a korporátnych vzťahov vo vnútri obchodných spoločností.

Od 1.10.2020 nebude možné (i) previesť obchodný podiel, ako ani (ii) založiť spoločnosť s ručením obmedzeným v prípade, ak bude osoba zakladateľa – prípadne prevádzateľa obchodného podielu vedená v zozname  povinných osôb voči ktorým je vedená exekúcia.

Vyplýva to z novely z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p., ktorá novelizovala – mimo iného – ustanovenie § 105b a ustanovenie § 115 ods.3 ObZ:

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.
  • Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Register vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie) a je v ňom možné dohľadať tak právnické, ako aj fyzické osoby.