V súvislosti s dačasnými opatreniami Vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s prijatím z.č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je týmto zákonom ovplyvnená aj činnosti obchodných spoločností. To predovšetkým v tom rozsahu, ak obchodná spoločnosť potrebuje v tomto relavantnom období prijímať rozhodnutia jej kolektívnym orgánom (valné zhromaždenie, dozorná rada, predstavenstvo a pod.). Na základe prijatia predmetného zákona je možné vykonávať činnosť týchto orgánov aj na základe tzv. hlasovania per rollam, a to bez ohľadu na znenie zakladateľských korporátnych dokumentov.

Ide o možnosť hlasovania per rollam, a teda hlasovania elektornického, napr. hlasovanie emailom, alebo formou elektronického komunikačného zariadenia, skype, facetime, microsoft teams a pod. Obchodným spoločnostiam ale odporúčame v prípade využitia týchto spôsobov zasanutia a prípadného hlasovania, aby si záznam z tohto zasadnutia uložili, to znamená aby ho nevykonávali len v reálnom čase, ale aby ho objektivizovali, to v záujme predídenia prípadných budúcich sporov o priebehu tohto zasadnutia.

  • Ustanovenie § 5 z.č. 62/2020:
    • “Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa použijú primerane.”

Dopĺňame, že zasadnutia kolektívnych orgánov takýmto spôsobom môžu vykonávať aj občianske združenia, národné športové zväzy a pod.