Problematika sporov vyplývajúcich z občianskych združení a vzťahov v nich sa vyskytujúcich si zasluhuje nemalú dávku odbornej pozornosti. Členovia občianskych združení, ktorí sú konfrontovaní s rozhodnutiami týchto združení môžu mať o kvalite právnej ochrany svojich práv a povinností dôvodné pochybnosti – to predovšetkým na základe skutočnosti, že v z.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov absentuje ustanovenie o právnej ochrane člena občianskeho združenia.

Do momentu rekodifikácie civilného procesného práva, ktorou boli prijaté tri procesné kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) sa v zákone o združovaní občanov nachádzalo ustanovenie § 15, ktoré ustanovovalo, že člen občianskeho združenia sa v prípad, ak tvrdí alebo ak si myslí, že konkrétne rozhodnutie občianskeho združenia porušuje jeho práva, právom chránené záujmy alebo postavenie – môže obrátiť so žalobou (laicky povedané napadnúť toto rozhodnutie občianskeho združenia) na miestne príslušný okresný súd:

  • § 15 Súdna ochrana
    • (1) Ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.
    • (2) Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia pozastaviť.

Toto ustanovenie sa však od 1.7.2016 v tomto zákone nenachádza. Práve z uvedeného dôvodu vyvstáva otázka, kde – na aký súd – sa má obrátiť člen občianskeho združenia ak plánuje zažalovať rozhodnutie občianskeho združenia? Má sa člen občianskeho združenia obrátiť so žalobou na civilné sporové súdnictvo – ktoré upravuje CSP, alebo na správne súdnictvo v zmysle SSP? Uvedená problematika má závažné právne súvislosti ak si uvedomíme, že združovanie ako aktívna činnosť občanov sa vyskytuje takmer v každej oblasti spoločenských vzťahov – od poľovníctva, cez akékoľvek hobby aktivity ak nadobudli inštitucionálny rozmer (občianske združenie), až po oblasť zložitej správy a riadenia športu vo forme národných športových zväzov, ktoré sú ex lege (zo zákona, z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe v znení neskorších predpisov) občianskymi združeniami. Stručnou odpoveďou na položenú otázku je tvrdenie, že v prípade istých sporov sa člen združení má obrátiť so žalobou do civilného sporového súdnictva, ale existuje rovnako prípad, v ktorom združovanie a konkrétne rozhodnutie zakladá právomoc správneho súdnictva.

Práve týmto otázkam sa venoval člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. v časti “Konanie vo veciach politických práv” v rozsahu komentára ustanovenia § 393 v publikácii “Správny súdny poriadok – komentár” od vydavateľstva C.H.Beck. Publikácia je dostupná online na:

http://www.beck.sk/spravny-sudny-poriadok-komentar 

Konanie vo veciach politických práv: § 375-411 / Čollák, Jaroslav (Autor 21%) ; Filová, Anita (Autor 67%) ; Korpáš, Eduard (Autor 12%). – slovenčina. – TUTPRKTU signatúra E071553 // Správny súdny poriadok : komentár / Jana Baricová, Marián Fečík a kolektív. – Praha (Česko) : C.H. Beck, 2018. – ISBN 978-80-7400-678-4, s. 1453-1541

O limitoch združovacieho práva v oblasti športu a o spôsobe ochrany člena národných športových zväzov prednášal Jaroslav Čollák aj na medzinárodnej vedeckej konferencii “Šport a právo 2016”. Vystúpenie nájdete online na nasledujúcom linku:
https://www.youtube.com/watch?v=0eRpzxroj74