Prinášame Vám zhodnotenie odbornej sekcie “Riešenie sporov v športe – Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport, ktorú na Konferencii Šport a právo 2017 pod gesciou Učenej právnickej spoločnosti, SFZ a ďalších partnerov – medzi ktorých patrila aj naša advokátska kancelária viedol a odborne garantoval náš člen – JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

Sekcia riešenia sporov v športe sa obsahom jednotlivých príspevkov zaoberala riešením sporov komplexne, ich aktuálnou štruktúrou a možnosťami, ako aj jednotlivými typmi riešení sporov v športovej oblasti. Možno konštatovať, že bola istou formou reakcie na neúspech legislatívnych snáh pri príprave Zákona o športe o vytvorenie Stáleho súdu pre šport, to na základe vedomosti o extrémnej potrebe špecifického prístupu a samotného riešenia sporov prameniacich zo športovej oblasti. Všeobecným poznatkom a spoločným menovateľom týchto príspevkov bola autonómia športu, ako aj možnosť upraviť si riešenie sporov v konkrétnych športoch – alebo unifikovane – nezávisle od štátnej moci, nezávisle od štátnych orgánov – ale spoločne na multizväzovej úrovni. To na základe vylúčenia právomoci všeobecného súdnictva. O už existujúcom spôsobe riešenia sporov v športe pojednával JUDr. Lukáš Pitek, šéf legislatívneho oddelenia SFZ, ktorý poukázal na praktické dôvody zrušenia rozhodcovského riešenia sporov v slovenskom futbale, a odôvodnenie odklonu a zotrvania na tzv. „DRC“ riešení sporov – to prostredníctvom Komory SFZ na riešenie sporov zriadenej v zmysle ustanovení Zákona o športe. 

Možno konštatovať, že efektivita, včasnosť predmetného konania, odbornosť obsadenia orgánov ochrany spravodlivosti – akými sú napr. disciplinárne orgány, orgány na rozhodovanie sporov, orgány rozhodujúce o porušení antidopingových pravidiel v jednotlivých športových organizáciách – sú súčasťou akéhosi „športového práva na spravodlivý proces“ v konaniach, ktoré nezastrešuje štát. JUDr. Peter Šustek,PhD. advokát pôsobiaci v Prahe, člen Zboru rozhodcov FAČR a člen legislatívnej rady Vlády Českej republiky poukázal na prepracovanosť dvojinštančnosti riešenia sporov v českom futbale. JUDr. Marcel Blažo, advokát, prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie a člen UčPS v rámci diskusie vyzdvihol tie športy, ktoré pracujú so spomínanou dvojstupňovosťou riešenia sporov v športe a súčasne konštatoval, že ju je možné vnímať pri istom extenzívnom výklade (v rozsahu športových organizácií) ako súčasť práva na spravodlivý súdny proces.

V nadväznosti na myšlienku potreby efektivity, rýchlosti a najmä odbornosti orgánov riešenia športových sporov športových organizácii sa vrcholní zástupcovia národných športových zväzov, ako aj iných športových organizácii, ktoré sú členmi týchto zväzov – takmer „unisono“ zhodli na tom, že je potrebné trvať na kvalitnom personálnom obsadení týchto orgánov, to v rozsahu osôb rozhodujúcich tieto spory. Z diskusie vyvstala úvaha o možnosti akéhosi spoločného zdieľania odborníkov, ktorí by boli odborne spôsobilí prijímať rozhodnutia v rámci orgánov na riešenie sporov – ale to nielen na zväzovej, ale na multizväzovej, spoločnej úrovni. Bolo by prínosné unifikovať riešenie sporov v športe a vytvoriť jediný orgán na riešenie sporov? Zdá sa, že obsah formálnej ale aj neformálnej diskusie priniesol na nastolenú otázku pozitívnu odpoveď. Právne riešenia uvedenej situácie, ako konštatoval JUDr. Jaroslav Čollák, PhD., advokátsky koncipient, asistent na Právnickej fakulte UPJŠ, člen Komory SFZ pre riešenie sporov, člen Legislatívnoprávnej a etickej komisie SFZ, člen legislatívnoprávnej komisie SOV a člen Rady UčPS – existujú, akurát je potrebné, aby sa predstavitelia športovej obce ustálili, ktoré z nich bude preferované. Odporučil to riešenie, ktoré si nevyžaduje súčinnosť štátu, štátnej moci. Konštatoval, že následne to už je len jednoduchá úloha pre právnikov a členov športovej obce takúto myšlienku dotiahnuť do konca. Prezident SFZ Ján Kováčik, podnikateľ a filantrop konštatoval, že impulz a snaha o vytvorenie takéhoto orgánu musí prísť zdola, od športových organizácií a vyzdvihol dôležitosť osobného prvku – teda odbornej znalosti a vysokého morálneho kreditu osôb, ktoré by takýto orgán obsadili. V diskusii účastníkov JUDr. Oliver Pravda, LLM, právnik, člen legislatívnoprávnej komisie SOV a člen vedenia SIHPA (Slovak ice hockey players association) poukázal na skutočnosť, že na aktivitu štátu sa v tejto oblasti pravdepodobne nie je možné spoliehať a podporil potrebu vytvorenia takéhoto orgánu práve pre zväzy, ktoré prepracovaný systém riešenia sporov v športe nemajú, pričom vyjadril istú kritiku k rozhodovaniu sporov v oblasti slovenského hokeja. V diskusii bolo rovnako poukázané na skutočnosť, že priemerná dĺžka civilných súdnych konaní pred všeobecnými súdmi v dĺžke 17 mesiacov pre rok 2016 je pre spory v športe neakceptovateľným časovým horizontom. Rozhodovanie sporov v športe v takejto dĺžke stráca svoje opodstatnenie, a praktické skúsenosti ukazujú, že všeobecné súdy majú veľký problém pri oboznamovaní sa a aplikovaní so systémom športových predpisov, ktoré upravujú z hľadiska hmotného práva oblasť športu, často označovaný ako systém “lex sportiva”.

Bolo by možné vytvoriť subjekt rozhodovania sporov v športe, ktorý by spočíval na akýchsi paneloch odborníkov, pričom zväzy a ich členovia by na základe vlastného slobodného rozhodnutia poverili takýto orgán právomocou a príslušnosťou (podriadili by sa právomoci takéhoto orgánu) riešiť spory medzi ich členmi, vyplývajúce zo športovej činnosti? Bolo by možné takýto orgán vytvoriť, a systematizovať jeho disciplinárnu časť, sporovú časť, a antidopingovú časť? Diskusnou odpoveďou bola spoločná konštatácia o významných pozitívach takéhoto riešenia. JUDr. Ing. Miroslav Chlípala, PhD., advokát a predseda právnej komisie Antidopingovej agentúry SR konštatoval špecifickosť riešenia tzv. „antidopingovej“ agendy, pričom vyzdvihol potrebu zohľadnenia nutnosti celosvetovej vykonateľnosti rozhodnutia orgánu v tejto oblasti. Diskusia v tomto rozsahu priniesla konštatáciu o limitoch vykonateľnosti „slovenského“ dopingového rozhodnutia. Mgr. Marek Majtán, člen vedenia a právnik popredného športového futbalového klubu MŠK ŽILINA zase poukázal na úskalia riešenia sporov organizáciou FIFA, pričom z jeho príspevku bolo možné badať istú výhradu voči dĺžke konania pred orgánom na riešenie sporov FIFA (Dispute resolution chamber FIFA) z rovnako zdôraznil potrebu vytvorenia uceleného systému riešenia sporov v športe bez ohľadu na to, že futbalové hnutie už takéto riešenie sporov v športe nastavené, zastabilizované a efektívne – má.

Účastníci konferencie sa však zhodli a sú s tým uzrozumení, že naplnenie myšlienky vytvorenia samotného, od štátu nezávislého orgánu na riešenie sporov v športe musí vzísť a byť požiadavkou predovšetkým samotných športových organizácií a zväzov, ktoré myšlienku príjmu za svoju a v jej intenciách následne podniknú reálne kroky k vytvoreniu takéhoto orgánu. Pozitívum by malo predovšetkým riešenie, ak by išlo o unifikovaný orgán riešenia sporov, ktorý by bol dostupný – pre celú športovú obec. Myšlienku spoločného orgánu na riešenie sporov podporila aj prítomná prezidentka Slovenskej plaveckej federácie, Irena Adámková, prokurátor generálnej prokuratúry a zakladajúci člen UčPS, člen VV SFZ pre právne otázky JUDr. Peter Sepeši, ako aj mnohí ďalší predstavitelia športových klubov.

Závery celej konferencie v rozsahu všetkých konferenčných panelov možno nájsť na webovom sídle Učenej právnickej spoločnosti: www.ucps.sk