Dňa 14.4.2020 Vláda Slovenskej republiky schválila na obdobie do 1.10.2020 zásadnú novelu zákona č. 62/2020 Z.z. tzv. “Lex corona”, a to v podobe možnosti získania ochrany pre obchodné spoločnosti vo forme “dočasnej ochrany podnikateľov”. Zjednodušene povedané to znamená, že obchodná spoločnosť, ktorá sa na základe návrhu na súd (kauzálna príslušnosť stanovená len pre okresné súdy Prešov, Banská Bystrica, Žilina a Trnava pre viacere kraje) podľa sídla podnikateľa. Vláda môže v zmysle navrhovanej novely predĺžiť obdobie ochrany podnikateľov do 31. decembra 2020. Parlament o nej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, pričom novela je účinná od 12. mája 2020.

Účelom je podľa navrhovaného ustanovenia “vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik.” Opatrenie sa netýka bánk, poisťovní, zaisťovní, zdravotných poisťovní a pod (ustanovenie § 9 ods. 2 navrhovanej novely).

Žiadosť je potrebné podať na príslušný súd výlučne prostredníctvom elektornického formulára, pričom na inak podané žiadosti sa neprihliada. Právnické osoby môžu podať žiadosť výlučne elektronicky, fyzické osoby podnikatelia aj osobne alebo poštou bez notársky overeného podpisu (nevyžaduje sa), prípadne – prostredníctvom právneho zástupcu.

V žiadosti musí byť preukázané predokvšetkým, že žiadateľ:

 1. je oprávnený podať žiadosť
 2. k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 3. ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 4. v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 5. v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 6. vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka (Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne).

Ak obchodný subjekt schváli predmetné požiadavky a podmienky, súd vydá žiadateľovi “potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany” (doručuje sa uložením v súdnom spise), pričom poskytnutie dočasnej ochrany sa rovnako zverejňuje v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, pričom účinky ochrany začínajú deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku. Pre žiadateľa je podstatnou informácia, že na späťvzatie žiadosti sa neprihliada.

Súd môže žiadosť odmietnuť, pričom voči tomuto rozhodnutiu je možné do 15 dní podať námietku, o ktorej bude rozhodovať sudca.

Následky vydaného potvrdenia:

Následky poskytnutej ochrany sú v skutku obsiahle, zasahujú a chránia podnikateľa v rôznych oblastiach, to vrátane zmluvnej, exekučnej, konkurznej:

 • Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje; tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany.
 • Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.
 • Exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje; ak sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie, ustanovenia osobitného predpisu2) o odklade bez blokovania sa použijú primerane.
 • Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany.
 • Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní.
 • Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné.
 • Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.
 • Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou
 • Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 • Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.

Vydané potvrdenie o ochrane zaniká ex lege dňa 1.októbra 2020, požiadaním podnikateľa o zániku, alebo zrušením dočasnej ochrany (ustanovenie § 18). Vydané potvrdenie môže súd zrušiť ex offo, na základe návrhu akéhokoľvek subjektu, alebo na základe žiadosti samotného subjektu (§19). V konaní o zrušenie je účastníkom len obchodná spoločnosť, pričom podávateľ návrhu na zrušenie (ak je ním iná tretia osoba) nie je účastníkom konania, avšak má isté procesné práva (nazerať do spisu, predkladať listiny,

Na konanie o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľom sa neaplikujú CSP, CMP ani SSP.