V poslednom období predovšetkým v prostredí obchodných spoločností rezonuje povinnosť aktualizovať údaje v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Tento krátky príspevok sa venuje téme návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

POVINNOSŤ SA NETÝKA VŠETKÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ:

Uvedené informácie a povinnosti sa týkajú len obchodných spoločností, ktoré boli založené pred 1. októbrom 2020, nakoľko spoločnosti založené po tomto dátume si túto povinnosť splnia pri svojom prvozápise do obchodného registra. Povinnosť zápisu identifikačných údajov sa týka:

  • spoločníkov (vrátane akcionárov),
  • štatutárnych orgánov (konateľov) alebo členov štatutárnych orgánov,
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristov,
  • členov dozorného orgánu,
  • likvidátorov,
  • správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov,
  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Návrh na zápis identifikačných údajov sa rovnako ako návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podáva výlučne elektronicky, cez elektronickú službu na portáli www.slovensko.sk, príslušnému registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára (označeného ako návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra). Formulár je zverejnený na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Spolu s návrhom treba podať aj listiny v elektronickej forme (prílohy), ktoré osvedčujú zapisované údaje (napr. kópiu rodného listu), inak registrový súd na návrh nebude prihliadať. Návrh a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Identifikačné údaje je možné doplniť aj so zápisom inej zmeny zapísaných údajov. V prípade, že sa po 30. 9. 2021 s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov (napr. s návrhom na zápis zmeny sídla s.r.o.) súčasne nedoplnia uvedené identifikačné údaje (napr. doplnenie rodných čísiel spoločníkov s.r.o.), registrový súd na takýto návrh nebude prihliadať s tým, že najprv vyzve navrhovateľa na doplnenie chýbajúcich údajov v lehote 15 dní s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak spoločnosť v ustanovenej lehote nedoplní svoj návrh o identifikačné údaje, na jej návrh na zápis zmeny zapísaných údajov súd nebude vôbec prihliadať a konanie sa bude považovať za zastavené, t. j. registrový súd nezapíše zmenu údajov.

Podanie návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra je spoplatnené. Zákon č. 71/1992 Z. z.  o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov  ustanovuje súdny poplatok vo výške 33 eur za podanie návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej spoločnosti (okrem zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice).To znamená, že po podaní elektronického návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra (spolu so zápisom identifikačných údajov) alebo po podaní samotného návrhu iba na zápis identifikačných údajov, treba na základe výzvy zaslanej do elektronickej schránky navrhovateľa uhradiť súdny poplatok vo výške 33 eur.

ZÁKON SA BUDE MENIŤ, POVINNOSŤ PLATÍ DO 30.9.2022

Aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní novela zákona o obchodnom registri, ktorou sa mení aj zákon o súdnych poplatkoch. Cieľom je zavedenie mechanizmu automatického doplnenia identifikačných údajov do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané spoločnosti v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov. Účinnosť tejto novely je navrhnutá od 1. 10. 2021.

Mária Kolíková, Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

„Po tom, čo som sa dôkladne oboznámila s týmto dedičstvom, čo som si na ministerstve našla, tak som sa rozhodla, že zruším poplatok za doplnenie rodného čísla a súčasne hľadám riešenie, ako to urobiť, aby to bolo aspoň sčasti automatizované, to znamená, aby sme čo najviac uľahčili podnikateľom splniť si túto povinnosť,“ uviedla Kolíková.

„Pripravujem legislatívu k tomu potrebnú, že ak budú dopĺňať len rodné číslo, tak vytvorím možnosť, aby to bolo bez poplatku,“ dodala.

Zdroj: https://e.dennikn.sk/minuta/2244459

Pripravovaná legislatíva: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-248 

Takéto automatické doplnenie identifikačných údajov sa však zrealizuje iba vtedy, ak o totožnosti osoby nebude žiadna pochybnosť. Po jeho vykonaní zašle registrový súd zapísanej spoločnosti do jej elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak ale registrový súd takéto oznámenie nezašle do 31. 5. 2022, potom platí, že automatické doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať. V takom prípade musí zapísaná spoločnosť po tomto dátume, splniť povinnosť zápisu (doplnenia) identifikačných údajov do obchodného registra, a to podaním samostatného návrhu na zápis, ktorým firma doplní výlučne identifikačné údaje (rodné číslo, číslo občianskeho preukazu atď.). Návrh na zápis sa nebude realizovať prostredníctvom nového formulára, ale použije sa zmenový formulár na zápis údajov do obchodného registra.

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov.

Zdroj: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3394  

Znenie pripravovanej legislatívy znie (základné ustanovenie, zákon …… ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov):

  • Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom vykoná automatizované doplnenie aktuálnych hodnôt identifikačných údajov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020 o osobách podľa § 15g ods. 10 a ich logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri23aa)  (ďalej len „automatizované doplnenie identifikačných údajov“).

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE:

Ak spoločnosť nebude meniť zapísané údaje v obchodnom registri (nebude podávať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, napr. na zmenu sídla) v období do 30. 9. 2022, musí podať samostatný návrh na zápis identifikačných údajov (prostredníctvom formulára – návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra) alebo bude môcť počkať do 31. 5. 2022, či tieto údaje nebudú automaticky doplnené.

Ak samostatný návrh podá pred 31. 5. 2022, bude zaň platiť 33 eur. Ak návrh podá po 31. 5. 2022 (pretože údaje neboli automaticky doplnené) poplatok hradiť nemusí.