Na základe prebehnutého legislatívneho procesu, ktorý zmenil podmienky možnej úpravy dovoleniek v roku 2020 je pre všetkých cestovateľov dôležité poznať svoje práva a povinnosti v zmysle najnovších zmien, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky. Našich klientov čaká obdobie dohadovania si podmienok už zazmluvnených dovoleniek, výletov, zájazdov a iných služieb v cestovnom ruchu. Národná rada Slovenskej republiky preto novelizovala z.č. 170/2018 z.z. o zájazdoch, to odo dňa 29.5.2020, to v súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID – 19.

Podstatnou časťou je ustanovenie § 33a ods. 1, ktoré v skratke hovorí o tom, že ak cestovná kancelária nie je objektívne schopná zabezpečiť dovolenku alebo výlet pre situáciu v Slovenskej republike alebo v mieste destinácie dovolenky tak, ako bolo pôvodne dohodnuté v zmluve o zájazde. Vychádza sa z konceptu, že buď (i) je možné pôvodnú zmluvu plniť so zmenami, alebo (ii) je nevyhnutné poskytnúť iný zájazd.  Situácia sa teda môže riešiť v zmysle uvedeného nasledovne:

  1. navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde aleb
  2. zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde podľa písmena a).

Pôvodný zájazd sa teda môže aktualizovať na “zmenený zájazd” alebo na „náhradný zájazd“. Oznámenie o nevyhnutnej zmene cestovného zájazdu musí zaslať cestovná kancelária písomne, pričom z uvedeného oznámenia musí byť zrejmé

  • aká bola cena pôvodného zájazdu,
  • informácia, že v náhradnom zájazde bude / môže byť program alebo vlastnosti dovolenky iné ako v pôvodne dohodnutej zmluve,
  • informácia, že cestujúci môže zájazd prenechať osobe, ktorá môže cestovať a nie je ohrozená pandémiou COVID – 19

Ak cestujúci prijme zmenu zmluvy, platí, že sa finančne s cestovnou kanceláriou vyrovná podľa toho, či novozmenený zájazd alebo dovolenka je drahšia (doplatí rozdiel), alebo lacnejšia (cestovná kancelária vráti “preplatok”). O náhradnom zájazde sa môže cestovná kancelária a cestujúci dohodnúť najneskôr do 31.augusta 2021. Ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, platí, že odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021.

Prirodzene, cestujúci môže tento návrh na zmenu zájazdu do 14 dní odmietnuť, ak je

  1. počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  2. samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,
  3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom, alebo
  4. osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením,
  5. osobou vo veku 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia v občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.

Toto odmietnutie môže cestujúci vykonať aj v prípade, ak sa uvedené podmienky na „osobu v ochrane“ vzťahujú len na 1 cestujúceho.

Zákonodarca ustanovil, že ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, odmietne náhradný zájazd cestovná kancelária je povinná vrátiť mu všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu. Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, čiastočne odmietne náhradný zájazd vo vzťahu k jednému alebo viacerým cestujúcim z jednej zmluvy o zájazde tak ako bolo uvedené vyššie, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, bez zaplatenia odstupného zodpovedajúce účastníkom, ktorí sa náhradného zájazdu nezúčastnia, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia čiastočného odmietnutia náhradného zájazdu.

V zmysle novely zákona platí, že aj keď niektorá zo strán od zmluvy o zájazde od 12.marca 2020 do 29.5.2020 odstúpila, vyššie uvedený postup je možný. Cestovná kancelária nie je počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu, pričom uvedené neplatí, ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde.