Prinášame Vám rozhovor v jeho dvoch častiach s JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD., ktorý je dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov, teda jediného futbalového “súdu” na Slovensku.

Z textu vyberáme:

Myslíte si, že máte dostatočné znalosti, skúsenosti a manažérske zručnosti na to, aby ste zvládli viesť “súd” najväčšej organizácie na Slovensku.

“To, či mám alebo nemám dostatočné znalosti na vedenie Komory SFZ pre riešenie sporov nie je otázka na mňa, ale na delegátov Konferencie SFZ. V zmysle Zákona o športe len Konferencia SFZ ako najvyšší orgán SFZ volí predsedu a podpredsedu Komory, a toto pravidlo nie je možné ignorovať, ide skrátka o zákonnú podmienku obsadenia tohto orgánu. Delegátov Konferencie považujem za dostatočne skúsených ľudí a činovníkov SFZ, ktorí dokážu posúdiť osobné, odborné a ľudské kvality kandidátov, ktorí sa o pozíciu predsedu a podpredsedu uchádzali v minulosti, alebo ktorí sa o túto pozíciu budú uchádzať v budúcnosti. V môj prospech vo vzťahu k položenej otázke pravdepodobne hovorí dlhoročné pôsobenie v odborných – právnych orgánoch SFZ, participácia na tvorbe štátnej legislatívy v oblasti športu, ako aj vedecký a odborný záujem o otázky riešenia sporov v športe a jeho procesnoprávne otázky, nakoľko sa týmito oblasťami zaoberám aj ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ako aktívny advokát a rovnako ako externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky.”

Prvá časť rozhovoru:

https://www.futbalsfz.sk/sfzkomora-pre-riesenie-sporov-docasny-predseda-collak-komora-je-jediny-futbalovy-sud-na-slovensku?fbclid=IwAR2xvw7-DOJSRO6x-4v4ShGWlBS780Am5NIFW_BrAqgedFz0inuRHY4tywU

Druhá časť rozhovoru:

https://www.futbalsfz.sk/sfzkomora-pre-riesenie-sporov?fbclid=IwAR0SaTi-hD6ouR_SG_UXLDgLtoevxfghOTneijTI5-GsJYT6AMJqeOzh0SY