Od 1. januára 2023 nadobudne účinnosť zákon č. 150/2022 Z.z., ktorým sa do zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku zavedú zmeny súvisiace s tzv. “reformou súdnej mapy”. Samozrejme, CSP nie je jediný zákon, ktorý sa reformou súdnej sústavy mení, ide aj o zákon o sídlach a obvodoch súdov (z.č. 371/2004 Z.z.), či zákon č. 162/2015 Z.z. (Správny súdny poriadok) a zákon č. 161/2015 Z.z. Prinášame komplexný prehľad legislatívnych zmien v tejto oblasti. Zmeny vzišli z “Plánu obnovy”, pričom je možné prijaté zmeny konfrontovať s ich nevyhnutnosťou v zmysle textu plánu obnovy (https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1053/komponent_15_reforma-justicie_1.pdf). Vo vzťahu k teforme súdnej mapy Plán obnovy uvádza nasledovné:

Reforma súdnej mapy bude spočívať v niekoľkých fázach prekresľovania a zväčšovania plochy súdnych obvodov, znižovania ich počtu a s tým spojeným „zväčšovaním kapacít súdov“. Redukciou počtu súdov a sústredením ľudských kapacít vznikne priestor pre špecializáciu sudcov, čo potenciálne skvalitní a zrýchli ich rozhodovaciu činnosť.

Z hľadiska dodržiavania deľby moci bude zmenami tiež docielené, aby sa odstránila situácia, kedy súd a prokuratúra zdieľajú jednu budovu. Reorganizáciou súdnych obvodov prispeje reforma aj k pretrhnutiu častoproblematických personálnych väzieb, ktoré zvyšujú vnímané riziko korupcie

STATUSOVÉ A INŠTITUCIONÁLNE ZÁKONODARSTVO:

Novelou prešli aj zákony ako zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o sudcoch (z.č. 385/2000 Z.z.) bol novelizovaný v minimálnom rozsahu. V zákone 757/2004 Z.z. sú ale viaceré novelizačné časti, to napr.:

(5) Organizácia práce na súde musí rešpektovať špecializáciu sudcov na hlavné súdne agendy, ktorými sú občianskoprávna agenda, obchodnoprávna agenda, trestnoprávna agenda, rodinnoprávna agenda a agenda správneho súdnictva.
(6) Rozsudok sa vyhlasuje v mene Slovenskej republiky a vždy verejne. Predpisy o konaní pred súdmi ustanovia spôsob verejného vyhlásenia rozsudkov.
(7) Súdnictvo vykonávajú sudcovia a v trestnoprávnych veciach spolu so sudcami v senátoch aj prísediaci sudcovia z radov občanov (ďalej len „prísediaci“). Pri výkone súdnictva majú prísediaci rovnaké práva a povinnosti ako sudcovia okrem oprávnenia predsedať senátu.
(8) Porušenie práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov možno namietať sťažnosťou podľa tohto alebo podľa osobitného zákona.
(9) Súčasťou práva každého na prerokovanie veci v jeho prítomnosti a práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom je za podmienok ustanovených zákonom právo na prístup k súdnemu spisu vo svojich veciach.
(10) Člen senátu, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím senátu alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu. Odlišné stanovisko sudcu sa doručuje a uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia. V každom rozhodnutí senátu musí byť uvedený výsledok hlasovania, a to uvedením pomeru hlasov
(11) Súdy sú povinné používať pri výkone súdnictva, najmä pri prideľovaní a prerozdeľovaní vecí, vedení súdnych registrov a vyhotovovaní rozhodnutí a iných písomností programové a technické prostriedky schválené ministerstvom.
Sústavu súdov Slovenskej republiky v zmysle zákona tvoria súdy všeobecného súdnictva a súdy správneho súdnictva. Nie je nám zrejmé, prečo zákonodarca nezaradil explicitne medzi súdy všeobecného súdnictva aj správne súdy, či Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
(2) Súdmi všeobecného súdnictva sú
a) okresné súdy,
b) krajské súdy,
c) Špecializovaný trestný súd,
d) Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“).
(3) Mestský súd má postavenie okresného súdu.
(4) Súdmi správneho súdnictva sú
a) správne súdy,
b) Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“).

Okresné súdy konajú a rozhodujú ako súdy prvého stupňa v občianskoprávnych a v trestnoprávnych veciach, ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak.

Krajské súdy konajú a rozhodujú ako súdy druhého stupňa v občianskoprávnych a v trestnoprávnych veciach, v ktorých rozhodovali v prvom stupni okresné súdy.
Predpisy o konaní pred súdmi ustanovujú, v ktorých občianskoprávnych a v trestnoprávnych veciach konajú a rozhodujú krajské súdy ako súdy prvého stupňa.
Krajské súdy konajú a rozhodujú aj v iných veciach, ak to ustanovia osobitné zákony.5) Správne súdy konajú a rozhodujú v správnych veciach v prvom stupni, ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak. Správne súdy konajú a rozhodujú aj v iných veciach, ak tak ustanoví osobitný zákon. Správny súd má postavenie krajského súdu. Najvyšší správny súd vykonáva súdnictvo rozhodovaním o kasačných sťažnostiach proti rozhodnutiam správnych súdov za podmienok ustanovených Správnym súdnym poriadkom. Novelizácia zasiahla aj vnútornú organizáciu súdov (ustanovenie § 15, 16 z.č. 757/2004 Z.z.), pričom komplexnú novelizáciu zažila aj úprava postavenia NSSR a NSSSR (ustanovenia § 17a – 28 z.č. 757/2004 Z.z.).
Predseda krajského súdu môže na návrh predsedu príslušného okresného súdu zriadiť na okresnom súde v obvode tohto krajského súdu občianskoprávne grémium, trestnoprávne grémium, prípadne ďalšie grémium. Na Mestskom súde Košice sa zriaďuje občianskoprávne grémium, obchodnoprávne grémium, trestnoprávne grémium a rodinnoprávne grémium. Sudca okresného súdu je členom grémia podľa prevažujúceho obsahu svojej rozhodovacej činnosti určeného rozvrhom práce. Predseda krajského súdu môže na návrh predsedu niektorého z dotknutých okresných súdov zriadiť spoločné grémiá zo sudcov okresných súdov v obvode tohto krajského súdu. Na riešenie problémov viacerých grémií môže predseda krajského súdu na návrh predsedu kolégia zvolať spoločné rokovanie grémií okresných súdov v obvode tohto krajského súdu.
Na krajskom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium a trestnoprávne kolégium. Ďalšie kolégium môže zriadiť predseda krajského súdu na základe predchádzajúceho súhlasu pléna krajského súdu. Sudca krajského súdu je členom kolégia podľa prevažujúceho obsahu svojej rozhodovacej činnosti určeného rozvrhom práce. Kolégium musí mať aspoň piatich členov, inak sa nezriaďuje. Kolégium krajského súdu je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Sudcu možno zaradiť do iného kolégia len s jeho súhlasom alebo za podmienok podľa § 51a aj bez jeho súhlasu.

OBVODY SÚDOV PO REFORME SÚDNEJ MAPY:

Súdna sústava od 1. januára 2023 vyzerá organizačne tak, že okresných súdov je 36 z pôvodných 54, krajských súdov je rovnako ako v starej úprave 8, pričom, do súdnej sústavy pribudli 3 nové správne súdy, to v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Samozrejme, dvojička súdov najvyššej úrovne – Najvyšší súd a Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ostávajú v zmysle už vykonaných zmien nezmenené. V Bratislave a Košiciach vznikli mestské súdy, pričom v Braislave je ich počet štyri, v Košiciach vznikne jeden mestský súd. Zaujímavosťou je, že kompetenčné spory medzi Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a Najvyšším súdom Slovenskej republiky rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky (ustanovenie § 8 ods. 2 SSP).

Okresné súdy:

 1. Sídlom Mestského súdu Bratislava I je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
 2. Sídlom Mestského súdu Bratislava II je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
 3. Sídlom Mestského súdu Bratislava III je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
 4. Sídlom Mestského súdu Bratislava IV je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
 5. Sídlom Mestského súdu Košice je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.
 6. Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno. Okresný súd Banská Bystrica má pracovisko v meste Brezno.
 7. Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Okresný súd Bardejov má pracovisko v meste Svidník.
 8. Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.
 9. Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.
 10. Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
 11. Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.
 12. Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.
 13. Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Okresný súd Liptovský Mikuláš má pracovisko v meste Ružomberok.
 14. Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Okresný súd Lučenec má pracovisko v meste Veľký Krtíš.
 15. Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.
 16. Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
 17. Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
 18. Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Okresný súd Námestovo má pracovisko v meste Dolný Kubín.
 19. Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Okresný súd Nitra má pracovisko v meste Topoľčany.
 20. Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.
 21. Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Pezinok a Senec.
 22. Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Poprad a Kežmarok. Okresný súd Poprad má pracovisko v meste Kežmarok.
 23. Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
 24. Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Okresný súd Prievidza má pracoviská v meste Bánovce nad Bebravou a v meste Partizánske.
 25. Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota a Revúca. Okresný súd Rimavská Sobota má pracovisko v meste Revúca.
 26. Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.
 27. Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Senica a Skalica. Okresný súd Senica má pracovisko v meste Skalica.
 28. Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.
 29. Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
 30. Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.
 31. Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Okresný súd Trenčín má pracovisko v meste Nové Mesto nad Váhom.
 32. Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Okresný súd Trnava má pracovisko v meste Piešťany.
 33. Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
 34. Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
 35. Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.
 36. Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica a Púchov. Okresný súd Žilina má pracoviská v meste Čadca a v meste Považská Bystrica.

Krajské súdy:

Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody
a) Okresného súdu Banská Bystrica,
b) Okresného súdu Lučenec,
c) Okresného súdu Rimavská Sobota,
d) Okresného súdu Zvolen,
e) Okresného súdu Žiar nad Hronom.
(2) Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody
a) mestských súdov podľa § 2 ods. 1 až 4,
b) Okresného súdu Malacky,
c) Okresného súdu Pezinok.
(3) Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody
a) Mestského súdu Košice,
b) Okresného súdu Michalovce,
c) Okresného súdu Rožňava,
d) Okresného súdu Spišská Nová Ves,
e) Okresného súdu Trebišov.
(4) Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody
a) Okresného súdu Komárno,
b) Okresného súdu Levice,
c) Okresného súdu Nitra,
d) Okresného súdu Nové Zámky.
(5) Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody
a) Okresného súdu Bardejov,
b) Okresného súdu Humenné,
c) Okresného súdu Poprad,
d) Okresného súdu Prešov,
e) Okresného súdu Stará Ľubovňa,
f) Okresného súdu Vranov nad Topľou.
(6) Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody
a) Okresného súdu Prievidza,
b) Okresného súdu Trenčín.
(7) Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria obvody
a) Okresného súdu Dunajská Streda,
b) Okresného súdu Galanta,
c) Okresného súdu Senica,
d) Okresného súdu Trnava.
(8) Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody
a) Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
b) Okresného súdu Martin,
c) Okresného súdu Námestovo,
d) Okresného súdu Žilina.

SPRÁVNE SÚDY:

Novelizované ustanovenie § 19 SSP uvádza, že “Správne súdy konajú a rozhodujú v senátoch, ak tento zákon neustanovuje, že rozhoduje sudca alebo predseda senátu. Všetci členovia senátu sú si pri rozhodovaní rovní. Ak koná a rozhoduje sudca, prislúchajú mu práva, ktoré sú inak vyhradené senátu alebo predsedovi senátu.” Ustanovenie § 3 ods. 3 SSP zase uvádza pravidlo, že “Ak sa v tomto zákone uvádzajú slová „správny súd“, rozumejú sa tým súdy správneho súdnictva, ak z povahy vecí nevyplýva, že sa tým rozumie len niektorý z týchto súdov; sústavu súdov správneho súdnictva upravuje osobitný predpis.”. Samozrejme, o kasačnej sťažnosti vždy v zmysle SSP rozhoduje Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, pričom toto východisko obsahuje aj už vyššie citovaný zákon č. 757/2004 Z.z. (Najvyšší správny súd vykonáva súdnictvo rozhodovaním o kasačných sťažnostiach proti rozhodnutiam správnych súdov za podmienok ustanovených Správnym súdnym poriadkom).
Ustanovenie § 23 SSP ustanovuje:
(1)Na správnom súde vo veciach správneho súdnictva konajú a rozhodujú sudcovia v trojčlenných senátoch zložených z predsedu a dvoch sudcov.
(2) Sudca na správnom súde koná a rozhoduje o
a) správnych žalobách vo veciach správneho trestania podaných proti rozhodnutiu alebo opatreniu o priestupku,
b) správnych žalobách v sociálnych veciach,
c) správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
d) žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
e) žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,
f) žalobách vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,
g) žalobách vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
h) žalobách vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.
(3) Vo veciach, o ktorých rozhodol veľký senát najvyššieho správneho súdu, ako aj v už rozhodnutých hromadných veciach, môže senát správneho súdu uznesením preniesť rozhodovanie na sudcu.
§ 3a Sídla a obvody správnych súdov v zmysle zákona č. 371/2004 Z.z.

(1) Sídlom Správneho súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja. (2) Sídlom Správneho súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja a Trnavského kraja. (3) Sídlom Správneho súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria územné obvody Košického kraja a Prešovského kraja.

SSP ustanovuje, že “Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné správne súdy ustanovené osobitným predpisom, ak tento zákon neustanovuje inak.”Ak nemožno určiť príslušnosť podľa § 10 až 13, je na konanie príslušný Správny súd v Bratislave”. Novelizáciou prešla aj miestna príslušnosť a kauzálna príslušnosť v správnom súdnictve, ide o ustanovenie § 13 SSP:

(1) Miestne príslušným je správny súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, je miestne príslušným správny súd, v ktorého obvode má sídlo žalovaný orgán verejnej správy.
(3) V konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiam o poskytovaní právnej pomoci podľa osobitného predpisu, v konaniach podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d) a na konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy je miestne príslušný správny súd, v ktorého obvode má žalobca adresu trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo; ak takého súdu niet a žalobcom je fyzická osoba, je miestne príslušný správny súd, v ktorého obvode sa fyzická osoba zdržuje.
Kauzálna príslušnosť, ustanovenie § 15 SSP
Na konanie o správnej žalobe v oblasti hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a na konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou je kauzálne príslušný Správny súd v Bratislave; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 16 – Na konanie o správnej žalobe v oblasti priemyselného vlastníctva je kauzálne príslušný Správny súd v Banskej Bystrici; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 17 Na konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne príslušn
a) Správny súd v Bratislave pre územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja, Trenčianskeho kraja a Trnavského kraja
b) Správny súd v Košiciach pre územné obvody Banskobystrického kraja, Košického kraja, Prešovského kraja a Žilinského kraja.
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023 (ustanovenie § 493b SSP) uvádza, že konania začaté podľa § 12 v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Ustanovenie § 493c SSP zavádza prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júna 2022:
Ak je podľa § 492 daná príslušnosť
a) krajského súdu, vykonáva ju od 1. januára 2023 správny súd ustanovený osobitným predpisom,
b) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vykonáva ju od 1. januára 2023 najvyšší správny súd.

CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK:

V civilnom sporovom poriadku sa menia prioritne ustanovenia o vecnej, a kauzálnej príslušnosti, rovnako ako pravidlo ex offo prieskumu príslušnosti zo strany súdu. (Skúmanie príslušnosti, § 40 CSP”).

Súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania; kauzálnu príslušnosť v obchodnoprávnych sporoch súd skúma iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí.
VECNÁ PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU, USTANOVENIE § 12 CSP:
(1) Na konanie v prvej inštancii je príslušný okresný súd, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvej inštancii je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.
TRETÍ DIEL, KAUZÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU
Ustanovenie § 22 CSP: -Príslušnosť v obchodnoprávnych sporoch
Na konanie v obchodnoprávnych sporoch sú príslušné
a) Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.
Ustanovenie § 23 Príslušnosť v zmenkových sporoch a šekových sporoch
Na konanie v sporoch týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov týkajúcich sa zmenkových protestov sú príslušné
a) Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.
Ustanovenie § 24 Príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch
Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné
a) Mestský súd Bratislava IV pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.
Ustanovenie § 25 Príslušnosť v sporoch z priemyselného vlastníctva
(1) Na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je príslušný Okresný súd Banská Bystrica; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo autorskoprávneho sporu, je príslušný súd podľa odseku 1.
Ustanovenie § 26 – Príslušnosť v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch
Na konanie v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch je príslušný
a) Mestský súd Bratislava III pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.
Ustanovenie § 27 Príslušnosť v sporoch z hospodárskej súťaže
Na konanie v sporoch z hospodárskej súťaže okrem sporov podľa § 26 je príslušný Mestský súd Bratislava III; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Ustanovenie § 28 – Príslušnosť v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania
Na konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebiteľského rozhodcovského konania je príslušný
a) Mestský súd Bratislava III pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.
Ustanovenie § 29 – Príslušnosť v sporoch z burzových obchodov
Na konanie v sporoch z burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Mestský súd Bratislava III; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Ustanovenie § 30 Príslušnosť v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu
Na konanie v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu je príslušný Okresný súd Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Ustanovenie § 31 – Príslušnosť v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach
Na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach je príslušný
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Krajský súd v Košiciach pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.
Ustanovenie § 32 – Príslušnosť v sporoch o náhradu jadrovej škody
Na konanie v sporoch o náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou podľa osobitného predpisu, je príslušný Okresný súd Nitra; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Ustanovenie § 33 – Príslušnosť vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie
Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach, nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie, je príslušný Mestský súd Bratislava IV; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
FUNKČNÁ PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU, ustanovenie § 34 CSP
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má sídlo okresný súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní podľa
a) § 22 písm. f) a h) a § 23 písm. f) a h) je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,
b) § 22 písm. d) a g) a § 23 písm. d) a g) je príslušný Krajský súd v Bratislave,
c) § 22 písm. e) a § 23 písm. e) je príslušný Krajský súd v Košiciach.
(3) O odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu rozhoduje najvyšší súd, ak tento zákon neustanovuje inak.
V zmysle ustanovenia § 471c CSP, a teda v zmysle prechodného ustanovenia stanovuje úpravu k úpravám účinným od 1. januára 2023: “Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.”

CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK:

Civilné mimosporové súdnictvo prejde novelizáciou predovšetkým v smere príslušnosti súdov, ako aj v rozsahu vedenia pojednávania.

(1) Na konanie je miestne príslušný súd, o ktorom to ustanoví tento zákon.ň
(2) Ak nie je príslušnosť súdu určená podľa predchádzajúceho odseku, je na konanie miestne príslušný súd, ktorý je všeobecným súdom navrhovateľa.
(3) Na konanie vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava II miestne príslušný Mestský súd Bratislava II.
(4) Na konanie vo veciach podľa druhej a šiestej až ôsmej hlavy druhej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.
(5) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti vydanému okresným súdom so sídlom v obvode
a) Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Trenčíne je príslušný Krajský súd v Žiline,
b) Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Nitre je príslušný Krajský súd v Trnave,
c) Krajského súdu v Košiciach je príslušný Krajský súd v Prešove.
(6) Na konanie odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa štvrtej hlavy (výkon rozhodnutia vo veciach maloletých) a piatej hlavy druhej časti (konanie v niektorých veciach právnických osôb) vydanému okresným súdom so sídlom v obvode
a) Krajského súdu v Trenčíne a Krajského súdu v Žiline je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,
b) Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave je príslušný Krajský súd v Bratislave,
c) Krajského súdu v Prešove je príslušný Krajský súd v Košiciach.
(7) Krajský súd príslušný podľa odseku 5 uskutoční pojednávanie, ak bolo nariadené, v pojednávacej miestnosti toho krajského súdu, v ktorého obvode je sídlo okresného súdu, proti ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie; účasť na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie tým nie je dotknutá.
V konaní o návrat maloletého do cuzdiny – podľa ustanovenia § 124 bola upravená miestna príslušnosť súdu:
Na konanie o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený alebo zadržaný, je miestne príslušný
a) Mestský súd Bratislava II pre obvod Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,
c) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.
Pojednávanie sa uskutoční v pojednávacej miestnosti mimo sídla súdu v jeho obvode, ak je to vhodné a účelné pre plynulé konanie vo veci s ohľadom na oprávnené záujmy účastníkov konania; súd pritom prihliada na bydlisko účastníkov konania a na sídlo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Za podmienok podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční pojednávanie v sídle súdu, ak je vec pridelená sudcovi, ktorý pôsobí na pracovisku zriadenom zákonom.
Za týchto podmienok možno pojednávanie alebo iný úkon súdu uskutočniť aj mimo sídla súdu alebo pracoviska zriadeného zákonom, najmä v priestoroch orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Ustanovenie § 396b CMP, a teda prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023 uvádza, že “Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.”
OBCHODNÝ REGISTER:
Obchodný register zmysle novely CMP vedie:
a) Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b) Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
c) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
f) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
g) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
h) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.