Novela zákona o obchodnom registri č. 530/2003 Z.z. vykonaná zákonom č. 403/2021 Z.z. okrem iného znamená, že osobné (identifikačné) údaje osôb v obchodných spoločnostiach doplní Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s registrovými súdmi do Obchodného registra Slovenskej republiky automaticky. Pre dotknuté – na obchodných spoločnostiach účastné – osoby to znamená, že nie je potrebné vo vzťahu k týmto zápisom iniciovať žiadne zápisové konanie.

 • Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2021, ustanovenie § 15h
 • (1) Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom vykoná automatizované doplnenie aktuálnych hodnôt identifikačných údajov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020 o osobách podľa § 15g ods. 10 a ich logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri23aa) (ďalej len „automatizované doplnenie identifikačných údajov“).
  (2) Na automatizované doplnenie identifikačných údajov podľa odseku 1 do obchodného registra sa ustanovenia § 6 až 8 nepoužijú.
  (3) O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu23ab) oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať.
 • § 15i
  (1) Povinnosť podľa § 15g ods. 10 môže fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej osoby splniť aj podaním samostatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o osobách podľa § 15g ods. 10.
  (2) Ak sa návrhom na zápis podľa odseku 1 nedopĺňajú len identifikačné údaje o osobách podľa § 15g ods. 10, registrový súd návrh na zápis odmietne. Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f)ods. 3 písm. c) až e) a § 7 sa nepoužijú. Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu nie sú prípustné.

Ministerstvo spravodlivosti zároveň informovalo o nových elektornických službách obchodného registra na stránke slovensko.sk cez kompo(https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Informacie-k-elektronickym-podaniam.aspx).

 • Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby ako napríklad (zdieľanie podania na podpis pre viacerých účastníkov, podpisovanie a odpodpisovanie dokumentov kvalifikovaným el.podpisom, možnosť meniť subjekt podania, možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.,
 • Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK,
 • Môžete prikladať a podpisovať PDF aj viacnásobne,
 • Služba Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe,
 • Služba Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe,
 • Služba Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín, nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v elektronickej podobe.​