Náš kolega a člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. publikoval v českom vydavateľstve C.H.Beck monografiu pod názvom “Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností”. Premdetná monografia po relatívne dlhej odmlke sumarizuje v celistvosti poznatky o zneužití práva a jeho legislatívnom zákaze, pričom mapuje jeho historický vývoj, aktuálne postavenie a legislatívne uchopenie v právnom poriadku Slovenskej republiky, pričom poskytuje aj návrhy de lege ferenda ohľadne možnosti novelizácií právnych predpisov vo vzťahu k tomuto právnemu inštitútu.

Publikáciu je možné zakúpiť online na internetovej stránke vydavateľstva C.H.Beck.

V krátkosti z recenzných posudkov recenzentov publikácie:

„…Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa…
…Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať situácie, čo sa bude diať, ak k zneužitiu práva v prípade in concreto dôjde….
…Uvedená vedecká monografia obohatí právnickú spisbu a recenzent je presvedčený, že nájde svojich čitateľov vo všetkých právnických profesiách, ale aj medzi laikmi…“
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

„Monografické spracovanie tohto inštitútu v našej právnickej spisbe doposiaľ absentuje. Možno preto len privítať, že predmetná publikácia, ktorá je výsledkom dlhšie pretrvávajúceho zamerania autora na danú problematiku, túto medzeru vyplní.“
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.

„Predkladaná publikácia je jedinečným spracovaním témy zákazu zneužitia práva. Autor skúma problematiku inštitútu zneužitia práva v občianskom, ako aj obchodnom práve, venuje pozornosť aktuálnemu stavu poznania teoreticko-právnych východísk tohto právneho inštitútu, oblastí výskytu zneužitia práva a nezabúda ani na jeho následky. Kvalitné spracovanie tejto špecifickej témy predstavuje prínos pre širokú odbornú obec, advokátov, sudcov, ale aj študentov práva, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o zákaze zneužitia práva.“
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.