Na konferencii venovanej združovaniu občanov sme publikovali príspevok s názvom: “Alternatívne riešenie sporov a združovacia sloboda – konotácie na hrane verejného a súkromného záujmu” venujúci sa alterntívnemu riešeniu sporov v oblasti občianskych združení. Publikácia „Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, obsahuje prihlásené referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 12. apríla 2019 v Bratislave. Konferenciu organizovala Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Išlo o plánované vedecké podujatie v rámci projektu VEGA č. 1/0172/17, 2017-2019, „Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch“, ktorého ve- dúcou je doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Krátky výber z publikácie:

” Ak znela úvodná myšlienka stojaca za dôvodmi formulácie tohto príspevku: „Odklon od všeobecného nie vždy znamená posun k lepšiemu, najmä v situácii, ak zákonná licencia nastavovania pravidiel alternatívneho riešenia sporov môže čiastočne negovať staré paradigmy ako napr. ‚quis custodiet ipsos custodes‘,potom aj po jeho dokončení musíme vyvodiť konkrétne zistenie. Ním – po dôkladnom premýšľaní – je nasledujúci výrok: súkromnoprávny záujem na alternatívnom riešení sporov sa bude vždy niesť v rovine liberalizmu a snahy o zjednodušovanie procesov, ktoré v rozhodovacích schémach mimo ARS – ergo – vo všeobecnom súdnictve nefungujú. Zákonodarca by však aj napriek uvedenému mal garantovať, že oblasť ARS nastavil v istej minimálnej kvalite, pričom túto kvalitatívnu základňu možno zvyšovať akoukoľvek nadstavbou. Verejnoprávny záujem na existencii minimálnych štandardov konania v systéme ARS by však mal byť zrejmý, a nemal by byť len ideou, ktorá v systéme ARS požíva výsady neviditeľnosti.

Zákonodarca by v tomto prípade mohol s pokojom zaspávať, a súkromnoprávny subjekt na druhej strane barikády by si v systéme ARS s pokojom v duši mohol za dosiahnuté procesné úspechy navzájom – udeľovať uznesenia vo forme ručne zdobeného papyrusového zvitku potvrdzujúceho predloženie dôkazu v konaní. Bol papyrus potrebný? Nebol. Chceli ho zriaďovatelia ARS a subjekty podriaďujúce sa tomuto konaniu? Áno. Zdá sa, že v tomto prípade by platilo povestné: aj koza ostala celá a aj vlk je sýty.”

Publikácia (Gajdošová, M., Košičiarová, S. (eds.): Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty, Trnava : PF TU, Typi universitatis, 2019, ISBN 978-80-568-0354-7 ) je dostupná on-line na nasledujúcej webovej adrese: http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/katedry/tpaup/gajdosova-sloboda-zdruzovania_on-line.pdf