O tom, že Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal názor existencie právomoci správneho súdu voči rozhodnutiam vydaným v disciplinárnom konaní (napr. národných športových zväzov, záujmových združení a pod.) sme informovali na našej stránke už skôr tu, a to analýzou rozhodnutia NSSR sp. zn. 4 Asan/25/2018. Tento prístup potvrdil opätovne Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 10Asan/15/2019 zo dňa 30. júna 2019, kedy odkázal aj na závery uvedené vo vyššie uvedenom rozhodnutí, avšak uviedol niektoré ďalšie nadviazania.

Správne súdnictvo a jeho právomoc – prieskum disciplinárnych rozhodnutí

  • Kasačný súd dáva do pozornosti, že v prejednávanej právnej veci bolo v prvom rade potrebné zaoberať sa otázkou právomoci správneho súdu v danej veci konať a rozhodnúť, nakoľko sťažovateľ v kasačnej sťažnosti (predtým vo vyjadrení k stanovisku žalobcu zo dňa 01.12.2017) namietal právomoc súdov v správnom súdnictve na prejednanie a rozhodnutie predmetnej veci. Aj napriek tomu, že krajský súd sa s touto námietkou vysporiadal v odôvodnení napadnutého rozsudku (viď odsek 47 až 55), Najvyšší súd Slovenskej republiky považoval za nevyhnutné vysporiadať sa s otázkou právneho postavenia disciplinárnej, resp. odvolacej komisie SFZ v zmysle, či pri rozhodovaní o disciplinárnych previneniach členov sťažovateľa vystupuje v postavení orgánu verejnej správy podľa ustanovenia § 4 S.s.p.
  • V súlade s uvedeným poukazuje kasačný súd na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4Asan/25/2018 zo dňa 10.09.2019, v ktorom kasačný súd riešil obdobnú otázku s nasledovným odôvodnením: „92. V zmysle čl. 1 ods. 1 Stanov žalovaného, Slovenská plavecká federácia je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona o športe, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. Pokiaľ ide o definíciu športovej organizácie, túto vymedzuje zákon o športe v ustanovení § 8 nasledovne: „Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy“.
  • Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska verejného záujmu športové organizácie spĺňajú podmienky definície orgánu konajúceho vo verejnom záujme. Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva, kam patria predovšetkým rôzne stavovské organizácie, ale aj iné korporácie fungujúce na záujmovom princípe o členstvo v tejto organizácii. Pod uvedený pojem možno subsumovať všetky inštitúcie, ktoré svoju existenciu odvodzujú od združovacieho práva a zároveň tie, ktoré spája konkrétny spoločenský záujem. Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno v kontexte športových organizácií a ich disciplinárnych orgánov hovoriť o týchto ako o orgánoch záujmovej samosprávy sui generis, ktorým zákon o športe zveril okrem iného právomoc rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb. Zákon o športe svojoudikciou zároveň upravil pri športovej organizácii, ktorá rozhoduje ako disciplinárny orgán o disciplinárnom previnení svojho člena, definíciu orgánu verejnej správy (§ 4 písm. c/ SSP)
  • Po zvážení uvedených argumentov zaujal Najvyšší súd Slovenskej republiky stanovisko, že rozhodovanie disciplinárnych orgánov športovej organizácie v rámci disciplinárneho konania možno považovať za „administratívne trestanie“ tak, ako ho definuje Správny súdny poriadok v ustanovení § 194. Z uvedeného dôvodu možno rozhodnutie odvolacej komisie žalovaného považovať za spôsobilý predmet prieskumu v rámci správneho súdnictva.

Náležitosti disciplinárnych rozhodnutí:

Okrem ustálenia sa na prístupe k právomoci správneho súdnictva k prieskumu disciplinárneho konania, zadefinoval a priamo pomenoval aj podmienky nepreskúmateľnosti rozhodnutí disciplinárnych rozhodnutí, čím priamo stanovil aj ich minimálne náležitosti.

  • Z odôvodnenia kasačnou sťažnosťou napadnutého rozsudku vyplýva, že správny súd zrušil rozhodnutie žalovaného v spojení s prvoinštančným správnym rozhodnutím v zmysle ustanovenia § 191 ods. 1 písm. d) S.s.p., pretože toto považoval za nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť. Mal za to, že výrok žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného je nezrozumiteľný pre nedostatočné vymedzenie skutku, ktorého sa mal žalobca dopustiť porušením Disciplinárneho poriadku a pre neuvedenie bližšej časovej špecifikácie, kedy k tomuto skutku malo zo strany žalobcu dôjsť.
  • Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné právne východiská, tak sa s ním stotožňuje v celom rozsahu.

Komentár k SSP: potvrdzuje sa nami prezentovaný názor

Prezentovaný názor NSSR je nutné viac ako privítať, nakoľko takýto istý záver sme prezentovali vo veľkom komentári k Správnemu súdnemu poriadku z dieľne vydavateľstva C.H. Beck (Čollák, J.: Konanie vo veciach politických práv : § 375-411, piata hlava, štvrtá časť / Jaroslav Čollák, Anita Filová, Eduard Korpáš. – recenzované. In: Správny súdny poriadok. – Praha : Nakaldatelství C.H. Beck, 2018. – ISBN 9788074006784. – S. 1453-1541.).

Zákon o športe svojím znením splnil pri športovej organizácii, ktorá rozhoduje svojím orgánom o disciplinárnom previnení svojho člena, definíciu orgánu verejnej správy.

V tomto prípade, ak by sa osoba, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie alebo sankcia, cítila dotknutá na svojich právach a povinnostiach, bude môcť iniciovať konanie na základe svojej žalobnej legitimácie (ustanovenie § 178 ods. 1 v spojení s § 194 ods. 2 SSP) podaním všeobecnej správnej žaloby vo veciach správneho trestania (§ 194 a nasl.). K špecifikám tohto typu konania bližšie pozri komentár k ustanoveniam 194 a nasl. SSP.

Veľmi pozitívnym „nástrojom“ súdov všeobecného súdnictva je ustanovenie SSP, ktoré zakladá tzv. „plnú jurisdikciu správnych súdov“ zavedením sankčnej moderácie v ustanovení § 198 SSP. Táto vytvára správnym súdom možnosť meniť a tým pádom rozhodovaním korigovať disciplinárny dohľad športového zväzu či všeobecne športových organizácií. (str. 1511).