Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pokračuje v analytickej činnosti vo vzťahu ku súkromnej akadémii a jej činnosti vykonávanej na košickom letisku, ktorá je podľa verejne dostupných informácii prevádzkovaná obchodnými spoločnosťami Slovak Training Academy s.r.o. a Heli Company s.r.o. Vzhľadom na verejnoprávny rozmer tejto kauzy a dlhotrvajúci problém hluku a obťažovania hlukom leteckou akadémiou sídliacou na Košickom letisku, ktorá obťažovanie hlukom počas doby večera a noci dokonca sama priznáva a prosí občanov o zhovievavosť (https://www.teraz.sk/spravy/kosice-sta-upozornuje-obyvatelov-na/533934-clanok.html), advokátska kancelária v spolupráci so svojimi klientmi vykonáva v poslednom období aj podrobnú analytiku letových trás tejto akadémie. Advokátska kancelária rovnako vykonala podrobnú analytickú činnosť vo vzťahu k prevereniu, či obdobné letové prevádzky na území mesta Košice vykonali a absolvovali administratívne procesy povoľovania takejto alebo obdobnej činnosti.

Vzhľadom ku skutočnosti, že Mesto Košice prezentovalo informáciu, že od týchto spoločností bude vyžadovať údaje o letoch, budeme žiadať mesto Košice o poskytnutie informácií o týchto letoch a následne bude vykonaná komparácia letových trás (i) oznamovaných mestu Košice, a (ii) skutočne realizovaných trás. Mesto Košice ako na to príslušný orgán územnej samosprávy požiadame o objektivizáciu hluku a hlukovej záťaže spôsobovanej touto akadémiou vo všetkých dotknutých oblastiach.

Letisko Košice po prebehnutej komunikácii odmietlo poskytnúť vo veci akékoľvek bližšie informácie. Podľa našich informácií Letisko Košice nedisponuje posúdením vplyvu dopadov na životné prostredie pri rozšírení prevádzky o spomínanú leteckú akadémiu. Je zrejmé, že vznikom leteckej akadémie na Letisku Košice došlo k rozšíreniu činnosti poskytovanej samotným Letiskom Košice. V prípade, ak pri tomto kroku nedošlo k absolvovaniu všetkých povoľovacích konaní, ktoré majú byť v zmysle legislatívy podmienkou pre začiatok činnosti, môže dochádzať dokonca k trestnoprávnemu konaniu vo forme nedovoleného podnikania.

VIZUALIZÁCIA HLUKOVEJ ZÁŤAŽE LETECKEJ AKADÉMIE SLOVAK TRAINING ACADEMY s.r.o. / HELI COMPANY s.r.o.

HLUKOVÁ ZÁŤAŽ NOČNÝCH LETOV:

V najbližších dňoch podnikneme ďalšie právne kroky, nakoľko na základe spolupráce medzi našou advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečila klientom meracie prístroje hluku – informácie od klientov hovoria o ich meraniach hlučnosti nočných preletov na úrovni od 65-96db, čo je v zmysle príslušnej legislatívy neprípustné. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ustanovuje, že maximálne prípustné hodnoty hluku pričom tento je definovaný nasledovne:

 • hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. Vo vonkajšom prostredí sa hodnotí hluk najmä z týchto vonkajších zdrojov:
  • i) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy,
  • ii) hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach,
  • iii) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,
  • iv) hluk z iných zdrojov, napríklad hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti, hluk z mimopracovných aktivít človeka.

Podstatným je taktiež tzv. referenčný časový interval, ktorým sú zadefinované obdobia dňa, v ktorých sú následne stanovované maximálne hodnoty hluku v zmysle vyhlášky.

 • referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota.
 • Referenčný časový interval pre deň je od 6.00 h do 18.00 h (12 h),
 • Referenčný časový interval pre večer od 18.00 h do 22.00 h (4 h) a
 • Referenčný časový interval pre noc od 22.00 h do 6.00 h (8 h).

MAXIMÁLNE HLUKOVÉ HODNOTY POČAS DŇA:

Informácie od našich klientov hovoria o tom, že hodnoty namerané pri preletoch vrtuľníkov leteckej akadémie sa pohybujú v rozmedzí od 65-90 db, to vrátane hlbokej noci. Tieto zistenia ukazujú, že prípustné hodnoty hluku sú prekračované akadémiou nielen v noci, ale aj počas dňa.

Hluk helikoptér v Košiciach - analytika hlukového smogu leteckej akadémie pred finalizáciou 1

VYKONANÉ ZISTENIA:

Z verejne dostupných informácií je možné dospieť k zisteniu, že napr. heliport Fakultnej univerziry Louisa Pasteura v Košiach prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), rovnako tak heliport tzv. “novej nemocnice”, či ďalšie heliporty – ktoré sa plánovali realizovať (bližšie pozri: https://www.enviroportal.sk). V rámci tohto posudzovania EIA prebieha aj vypracovanie hlukovej štúdie, ktorá posudzuje hlukové dopady vykonávanej leteckej činnosti. V prípade, ak namerané hodnoty prekračujú hodnoty stanovené zákonom, povolenie na výkon činnosti a rozhodnutie EIA nie je možné vydať. Inak povedané, ak na území mesta Košice prilieta alebo vzlieta helikoptéra z konkrétneho bodu (heliport), predmetný heliport disponuje posúdením vplyvov na životné prostredie a kladným rozhodnutím EIA. Mimo procesov EIA existujú aj procesy HIA, ktoré mapujú dopad konkrétnej činnosti na verejné zdravie občanov.

Aj z uvedeného dôvodu sme podnikli a v najbližšom období podnikneme príslušné právne kroky vo vzťahu k náprave aktuálneho stavu, ktorým dochádza k obťažovaniu našich klientov hlukom a vibráciami. Okrem uvedeného, naša kancelária sa po ustálení na právnom režime predmetnej sťažnosti obráti aj na orgány Európskej únie vo vzťahu k prevereniu postupov orgánov štátnej správy pri vybavovaní podnetov našich klientov, ktorý v niektorých prípadoch aj po viac ako 6 mesiacoch nedostali od štátnych orgánov relevantné odpovede, či rozhodnutia v zmysle iniciovaných podnetov, či žiadostí.

INFORMÁCIA:

Informácie zverejnené na tejto stránke sú výsledkom analytického spracovania verejne dostupných informácií, všeobecne záväzných právnych predpisov a kanceláriou získaných verejných informácií, či verejných informácií získaných od klientov advokátskej kancelárie alebo štátnych orgánov.