Naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sa rozhodla poskytnúť právne služby PRO BONO všetkým obyvateľom Košíc, ktorí sa chcú domáhať ochrany svojich práv pred obmedzujúcimi letmi spoločnosti SLOVAK TRAINING ACADEMY s.r.o, ktoré táto spoločnosť vykonáva šikanózne, nad zastavaním intravilánom obce, a to predovšetkým po 22:00 hodine, teda rušením nočného kľudu. Obyvatelia nám poskytli dostatočné množstvo objektivizovaného a preukázaného porušovania nočného kľudu, niekedy vykonávaného aj do skorých ranných hodín (3:00 hod.). Situácia je neúnosná, právo na súkromie, verejné zdravie a všeobecný záujem jednotlivca ale aj občianskej spoločnosti je zo strany tejto spoločnosti porušované na dennej báze.

Spoločnosť dokonca svoje zariadenia neuvádza a tzv. “netrackuje” na Flightradare, prelety vykonáva nad obydliami klientov, a zasahuje tak do pokojného výkonu vlasntíckeho práva.

V najbližších dňoch bude voči spoločnosti expedovaná predžalobná výzva na upustenie od predmetného konania, a popri už rozbehnutom priestupkovom konaní pre rušenie nočného kľudu, popri petícii ktorú k dnešnému dňu podporilo takmer 500 ľudí bude voči tejto obchodnej spoločnosti iniciované súdne konanie smerujúce k zákazu preletov po 22:00 hodine, ako aj ku zrušeniu povolenia, na základe ktorého všetky lety vykonávajú. Samospráva, mestské časti, Letisko Košice, Letecký úrad SR, ani Dopravný úrad SR ani relevantné kontrolné úrady nekonajú, spoločnosť uvádza, že po 22:00 nelieta, pričom niekoľko desiatok videí, stovky fotografií z Flightradaru (kým sa helikoptéry spoločnosti nachádzali na tomto webovom sídle) ako aj fotografií bežných občanov nášho mesta preukazujú opak.

Všetky tieto dôvody nás viedli k tomu, aby sme týmto obyvateľom podali pomocnú ruku, a bránili ich práva a právom chránené záujmy. Áno, bezodplatne. Zdieľaním tohto príspevku môžete dať vedieť o tejto ponuke každému, kto sa má záujem pripojiť k predmetným právnym krokom. O vývoji veci budeme informovať prostredníctvom médií, ako aj štandardnou cestou.

AKTUALIZÁCIA: 30.7.2020

Dňa 29.7.2020 naša advokátska kancelária, po vykonanej právnej analýze relevantných dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov naformulovala a vyexpedovala obchodnej spoločnosti Slovak training academy s.r.o. predžalobnú výzvu, v ktorej sme v mene klientov vyzvali túto obchodnú spoločnosť na bezodkladné upustenie od opakovaného porušovania nočného kľudu, a v ktorej sme upozornili túto spoločnosť na ďalšie porušenia relevantných zákonov. Okrem uvedeného, predžalobnú výzvu sme zaslali na vedomie všetkým nižšie uvedeným subjektom s detailným prípisom, akého porušenia všeobecne záväzného predpisu, a akým postupom sa mohli tieto subjekty previniť, ak umožnili – alebo odsúhlasili – lety tejto súkromnej spoločnosti po 22:00 hodine nad zastavanou časťou obce a bez akýchkoľvek obmedzení.

Do pozornosti dávame skutočnosť, že Slovenská republika bola zažalovaná Európskou komisiou, pretože Slovenská republika nezmapovala hluk a nevypracovala príslušné akčné plány v boji proti tzv. environmentálnemu hluku. EK pripomína, že hluk spôsobuje ischemickú chorobu srdca, poruchy spánku a kognitívneho systému a stres. Preto sa v pravidlách EÚ o hluku od členských štátov vyžaduje, aby prijali mapy znázorňujúce miesta so škodlivým hlukom vo veľkých aglomeráciách alebo v okolí hlavných železničných tratí, ciest a letísk. Občania a orgány na základe týchto máp určia opatrenia v akčnom pláne na zníženie hluku škodlivého pre zdravie alebo na zabránenie jeho škodlivému účinku. Slovensko podľa správy EK nevypracovalo akčné plány pre 445 väčších úsekov hlavných ciest (z celkového počtu 622) a pre žiaden zo 16 úsekov hlavných železničných tratí.Hluk spôsobený cestnou, železničnou a leteckou dopravou je po znečistení ovzdušia druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí. Podľa odhadov EK hluk vedie ročne v Európe k 12.000 predčasným úmrtiam a prispieva k 48.000 nových prípadov ischemickej choroby srdca, čo je spôsobené zúžením srdcových tepien. Podľa tých istých odhadov z dôvodu nadmerného hluku okolo 6,5 milióna ľudí v EÚ trpí ťažkou chronickou poruchou spánku.

Za týchto skutočností, vydanie povolenia alebo umožnenie lietania súkromnej spoločnosti nad zastavaným územím obce bez akýchkoľvek obmedzení, ak takéto boli vydané, alebo ak boli vydané spôsobom umožňujúcim prevádzkovanie leteckej činnosti po 22:00 je neakceptovateľným zásahom do práva na súkromie, zdravie, rodinný život a do ďalších práv členob občianskej spoločnosti. V predžalobnej výzve sme okrem iného uviedli:

“Nad rámec nevyhnutnej predžalobnej komunikácie uvádzame, že v slušnej a kultúrnej spoločnosti 21. storočia v roku 2020 je neslýchané a celospoločensky neprípustné, aby Vaša obchodná spoločnosť, v rámci trendu neustáleho európskeho a celosvetového zvyšovania sociálnej zodpovednosti národných ale aj nadnárodných korporácií (social responsibility) vo svojich mediálnych výstupoch neustále zavádzala verejnosť a občiansku spoločnosť tvrdeniami o nevykonávaní leteckej činnosti po 22:00 hodine, ktoré sa pri skutočnom a reálnom výkone a kontrole Vašej činnosti nezakladajú na pravde, a výkon Vašej činnosti je preukázateľne v priamom rozpore s Vašimi korporátnymi tvrdeniami. Niekoľko desiatok podkladov, ktorými disponuje naša advokátska kancelária je dôkazom, že z Vašej strany dochádza ku klamaniu občianskej verejnosti, a k neuvádzaniu pravdivých skutočností. Okrem uvedeného, Vaša spoločnosť bola viackrát vyzývaná zo strany dotknutých subjektov na upustenie od porušovania predpisov predovšetkým porušovaním nočného kľudu, no k náprave z Vašej strany ani po viac ako roku a pol nedošlo. To je prejavom Vášho jednoznačného úmyslu konať v rozpore s právnymi predpismi, pričom sa nemôže jednať len o Vami tvrdené „ojedinelé situácie“. Správanie sa Vašej obchodnej spoločnosti je po tejto stránke maximálne nekorektné.”

Predžalobná výzva bola zaslaná na vedomie:

  • Mesto Košice – primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav Polaček.
  • Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Košice, centrálne.
  • Letisko Košice – Airport Košice a.s.
  • Dopravný úrad Slovenskej republiky.
  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – minister obrany, Ján Naď.
  • Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – minister dopravy, Ing. Ján Doležaj.
  • Ministerstvo životného prostredia SR – minister Ján Budaj.
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
  • Predseda vlády Slovenskej republiky, Igor Matovič.
  • Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Veronika Remišová.

Bližšie informácie: na www.ak-kosice.sk, prípadne emailom na jaroslav.collak@ak-kosice.sk.