Prinášame Vám príspevok Jaroslava Čolláka na konferencii Šport a právo 2016 (29.-30. september 2016) venujúcu sa problematike alternatívneho riešenia sporov v športe (Alternative dispute resolution – ADR) a súvisiacich otázok združovacieho práva a oblasti občianskych združení. Príspevok je zameraný na problematiku ADR v športe, ale aj všeobecne v prostredí občianskych združení.

ČOLLÁK, J.: Riešenie sporov v športe a limity združovacieho práva, Poprad (prednáška).

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP PREDNÁŠKY:

K tejto téme sme rovnako publikovali vedecký príspevok v odbornom monotematickom časopise Magoff – odbornom časopisu Učenej právnickej spoločnosti. V predkladanom príspevku bola rozobratá problematika riešenia sporov v športe. Autor oboznamuje čitateľa s možnými spôsobmi riešenia sporov v športe, pričom upozorňuje na niektoré limity konkrétnych druhov riešenia sporov. Na podklade týchto predpokladov uvažuje o možnostiach právnej ochrany členov občianskych združení, nakoľko ustanovenia o právnej ochrane členov združení po prebehnutej rekodifikácii civilného procesného práva v podmienkach Slovenskej republiky malo za následok zrušenie ustanovenia § 15 z.č. 83/1992 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Týmto krokom sa zaviedla čiastočná neistota ohľadne otázky, kde sa má/môže člen združenia obrátiť v prípade, ak považuje niektoré rozhodnutie združenia za rozhodnutie, ktoré zasahuje do jeho práv, právom chránených záujmov, postavenia a slobôd.

Dostupné online: http://www.ucps.sk/LIMITY_ZDRUZOVANIA