V stredu, 10. januára 2018 vo veku 36 rokov od nás bez rozlúčky, náhle a navždy odišiel do neba krásny človek Jožko Čorba, ktorému náhle vypovedalo službu jeho srdiečko. Syn, manžel, otec, priateľ, kolega, spoločník, pedagóg právnickej fakulty, advokát, člen UčPS, člen a funkcionár SFZ i verný fanúšik slovenského futbalu.

Spomienku na Jožka bude v sebe nosiť navždy každý, kto mal možnosť zažiť kúzlo jeho osobnosti, čaro jeho myšlienok, jeho príjemnú spoločnosť a tajomný úsmev, ktorý hovoril v každej situácii, ľudsky veľmi veľa.

TAKTO SPOMÍNAME, PRETOŽE JOŽKO ČORBA BOL:

“Jožko pre mňa znamenal stelesnenie kľudu, vyrovnanosti, pokoja a pokory v dnešnom uponáhľanom svete zhonu, náhlenia a stresu. Bol človekom, ktorý dokázal spájať ľudí, ľudské príbehy a prispieval do nich svojou dávkou nesileného vtipu, humoru a svojho pohľadu na svet. Jožkov nesilený a úprimný úsmev bol niečim, čo dnes človek len tak nestretne…

Bol milujúcim partnerom, neskôr manželom svojej milovanej ženy Katky, ktorá pre neho znamenala veľmi veľa a ktorú skutočne miloval. Synovia Jožko a Miško boli pre Jožka motiváciou robiť veci naplno, robiť veci najlepšie ako vedel a snažiť sa zabezpečiť pre svoju rodinu čo najlepší komfort a nič nezanedbať. Nie je tajomstvom, že bol odborníkom ako vysokoškolský pedagóg, advokát, člen Učenej právnickej spoločnosti a člen viacerých orgánov Slovenského futbalového zväzu či ako spolupracujúci právnik a advokát Východoslovenského futbalového zväzu – s ktorým, dovolím si povedať – počítali všetky tieto subjekty do budúcna a on tvoril ich nezanedbateľnú súčasť. Nedá sa slovami opísať, čo bol, čo pre nás znamenal, a o čo sme jeho náhlym a nečakaným úmrtím prišli. Vo vzťahoch, ktoré žil a tvoril po ňom ostane veľké prázdno, ktoré nenahradí nič a nikto ….

Vieme, že v poslednom období bol vystavovaný veľkému pracovnému tlaku, pod ktorým pracoval a snažil sa zvládať všetky svoje pracovné povinnosti najlepšie, ako vedel, a to bez výnimky. Táto bezvýnimočnosť sa mu pravdepodobne stala osudnou. Nedá sa jednoducho zabudnúť na množstvo osobných rozhovorov, na množstvo spoločných zážitkov, pri ktorých sa Jožkovi tisli slzy do očí, keď slovenská futbalová reprezentácia uspela v medzinárodných zápasoch. Nedá sa zabudnúť na spoločné výlety a zájazdy za futbalovými zážitkami, ktoré už bez Jožkovho prispenia nikdy nebudú také, aké boli. Nedá sa zabudnúť na jeho entuziazmus a lásku k futbalu, športu, a celej športovej rodine, ktorej bol súčasťou.

Nech je nám táto veľká tragédia odkazom o nesmiernom význame ľudského zdravia, ktoré máme len jedno a ktoré nás drží “pri živote”. Bohužiaľ, nášho priateľa, kamaráta, vynikajúceho človeka, milujúceho syna, ocka a neopakovateľnú osobnosť nám už nič nevráti. Jožko, priateľ môj drahý, odpočívaj v pokoji. Česť tvojej pamiatke.”

Organizátori konferencie Šport a právo si uctili pamiatku člena Učenej právnickej spoločnosti, Jozefa Čorbu. Príhovor so spomienkou mal Jaroslav Čollák.

SPOMIENKOVÝ MEDAILÓN:

„Strach zo smrti je následkom strachu zo života.
Človek, ktorý žije naplno, je pripravený zomrieť kedykoľvek.“
/Mark Twain/

Učená právnická spoločnosť ako občianske združenie, ktorého bol Jožko členom pre účely uctenia si tohto výnimočného muža a nášho priateľa pripravila spomienkový medailón. Tento spomienkový medailón je dostupný online na stránke Učenej právnickej spoločnosti: http://www.ucps.sk/Venovane_pamiatke_Jozka_Corbu 

Kto bol Jožko Čorba a aké životné dielo za sebou napriek mladému veku zanechal?

Aby sme z neho mohli čerpať a nadväzovať na výsledky jeho odbornej práce, skúmania spoločenských vzťahov a nadobudnutej znalosti, ktorú ako výborný pedagóg ochotne zdieľal a rozvíjal v odbornej komunite a úprimne sa tešil, bol hrdý na to, keď jeho znalosť bola užitočná pri tvorbe iných diel alebo koncepčných materiálov alebo slúžila na odborný rast kolegov.

Jozef bol absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, na ktorej ukončil magisterské štúdium v roku 2004. Od roku 2005 pôsobil na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ, najskôr ako interný doktorand, od roku 2009 ako odborný asistent. V roku 2009 obhájil na spomínanej katedre dizertačnú prácu na tému “Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu”. V rámci pedagogického pôsobenia sa zapájal aj do alternatívnych spôsobov výučby, či už v rámci Kliniky obchodného práva, organizovania študentských sympózií, alebo ako hodnotiaci v rámci simulovaných súdnych sporov a simulovaných rozhodcovských konaní. Jožko s veľkou dávkou entuziazmu a odriekania mnohých iných aktivít zabezpečoval na svojej alma mater výučbu “Športového práva”. Absolvoval prednáškový pobyt na Wydzial Prawa i Administracji, Universytet Rzeszowski a krátkodobé študijné pobyty na T. M. C. Asser Instituut v Haagu, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Bayreuth, ako aj v Únii európskych futbalových asociácií v Nyone. Okrem akademickej pôdy pôsobil aj ako člen Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu a člen Komory pre riešenie sporov Slovenského futbalového zväzu, rovnako vykonával slobodné, no o to náročnejšie povolanie advokáta.

Jožko Čorba sa stal členom Učenej právnickej spoločnosti (UčPS) 21. januára 2014, kedy bol konsenzom Rady UčPS prijatý za člena UčPS ako významný odborník, ktorý je spolu s prof. Tomášom Gábrišom považovaný za jedného zo zakladateľov športového práva na Slovensku, o čom svedčí aj jeho mimoriadne rozsiahla a hodnotná odborná tvorba a aktivita v oblasti športového práva a to nielen v rovine teoretickej, ale aj praktickej. Či už v rámci pôsobenia v odborných orgánoch športových organizácií (legislatívno-právna a etická komisia SFZ, orgány na riešenie sporov SFZ) alebo aj pri tvorbe interných predpisov zväzov alebo návrhov štátnej legislatívy. Jozef bol veľkým fanúšikom a prajným znalcom slovenského futbalu.

Spoločne s tímom cca 30 právnikov pôsobiacich na SFZ venoval posledných 7 rokov dobrovoľnícky stovky hodín tomu, aby sa v slovenskom futbale vytvoril a zaviedol racionálny systém pravidiel riadenia a správy slovenského futbalu Slovenským futbalovým zväzom. Bol pri tvorbe nových stanov SFZ i revolučného Registračného a prestupového poriadku SFZ a ďalších predpisov SFZ, ktoré zásadne zmenili slovenský futbal.

Ako advokát zastupoval mnohé športovo-právne spory na súdoch, jeho veľkou prednosťou bola rozvaha, empatia a snaha o riešenie sporov férovou dohodou, s ktorou dokážu žiť obe strany sporu.

JOŽKO, ODPOČÍVAJ V POKOJI.

NEZABÚDAME.

JARO