Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI počas roka 2021 vykonala viacero súvisiacich právnych krokov ku prešetreniu právnej súladnosti výkonu činnosti leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku, ktorá svojou činnosťou obťažovala našich klientov v priestore takmer celého východoslovenského kraja. Kancelária podnikla viacero krokov ku iniciovaniu kontrolných mechanizmov voči tejto leteckej akadémii vo vzťahu takmer ku desiatke štátnych orgánov. Vrcholom obťažovania hlukom boli verejne medializované výstrahy obyvateľstva zo strany tejto súkromnej spoločnosti pred hlukom, ktorý produkuje (https://www.teraz.sk/regiony/kosice-sta-upozornuje-obyvatelov-na/533934-clanok.html). Na základe našich aktivít aktuálnou analytikou advokátska kanclária sumarizuje informácie, ktoré zosumarizujeme pre potreby ďalších krokov pri obhajobe našich klientov.

PODNIKNUTÉ KROKY:

Po tom, čo na náš úspešný podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky určila Krajská prokuratúra v Bratislave ako orgán príslušný na vykonanie štátneho odborného dozoru Dopravný úrad Slovenskej republiky, hoci túto zodpovednosť Dopravný úrad SR viac ako tri roky odmietal, (https://kosice.korzar.sme.sk/c/22468704/dopravny-urad-tvrdi-ze-nocne-lety-nad-kosicami-nemoze-obmedzit.html) podnetmi sme trvali na jeho vykonaní. Okrem toho sme vykonali viac ako 15 podnetov na príslušné štátne orgány, pričom išlo o podnety na:

  • vykonanie štátneho odborného dozoru na letisku Košice,
  • vykonanie posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA,
  • vykonanie posudzovania vplyvov na zdravie HIA,
  • podnety v rámci tzv. infozákona,
  • rozklady voči príslušným rozhodnutiam štátnych orgánov.

ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR NA LETISKU KOŠICE:

K „Podnetu na vykonanie štátneho odborného dozoru podľa ustanovenia § 48 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z.z.“ Dopravný úrad uvádza, že ho v rozsahu svojej pôsobnosti vykoná v mesiaci september 2021 (nakoľko v súčasnosti sa výcviky nevykonávajú) v spoločnosti HELI COMPANY s.r.o., IČO: 36 492 124, ako aj v spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a.s., IČO: 36 579 343, štátny odborný dozor za účelom kontroly plnenia požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj za účelom kontroly dodržiavania podmienok stanovených rozhodnutiami Dopravného úradu.

Podľa výsledkov vykonaného štátneho odborného dozoru Dopravný úrad príjme prípadné opatrenia.

Letecká akadémia ako aj Letisko Košice – Airport Košice a.s. bola na tomto základe podrobená štátnemu odbornému dozoru zo strany Dopravného úradu SR. Jeho závery, ktoré nám Dopravný úrad SR na našu žiadosť zaslal hovoria o tom, že v rámci kontrolnej činnosti boli identifikované pochybenia vykonávanej leteckej činnosti, ktoré má letecká akadémia a rovnako Letisko Košice – Airport Košice a.s. odstrániť najneskôr do mája 2022.

Dopravný úrad SR:

Prevádzkovateľ Letiska Košice po obdržaní Zápisu zkontrolnej činnosti predložil k zisteným nedostatkom plán nápravných opatrení spolu s časovým harmonogramom, ktorý bol Dopravným úradom akceptovaný.

Ukončenie kontrolnej činnosti predpokladáme po splnení nápravných opatrení, ktoré budú Dopravným úradom verifikované v mesiaci apríl 2022.”

O spôsoboch odstránenia zistených nedostatkoch budeme informovať v dohľadnom čase.

VRTUĽNÍKY AKADÉMIE NEPODLIEHAJÚ LEGISLATÍVE EU:

Advokátska kancelária dospela k zásadným zisteniam, to predovšetkým vo vzťahu k helikoptéram, na ktorých vykonávala činnosť letecká akadémia sídliaca na košickom letisku. Na vrtuľníkoch SIKHORSKY UH-60 Blackhawk s poznávacími značkami OMBHK, N941AA, N980AA vykonávala (okrem iných strojov) letecká akadémia výcvikovú činnosť od konca roku 2018. Podľa stanoviska Dopravného úradu SR však vo vzťahu k dvom vrtuľníkom SIKHORSKY UH-60 Blackhawk neexistuje ich schválenie pre činnosť na území Európskej únie orgánom Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

Vrtuľníky s označením N941AA, N980AA sú vedené v registri lietadiel USA a dokumenty vzťahujúce sa k ich letovej spôsobilosti sú predmetom osvedčovania, overovania a vydávania Federálnym úradom pre letectvo USA (FAA). Uvedené dokumenty sa overujú v procese vydávania povolenia na vykonávanie letov vo vzdušnom priestore SR.

Letová spôsobilosť je pravidelne overovaná autorizovaným technikom FAA. Vrtuľník s poznávacou značkou OM-BHK je vedený v registri lietadiel SR a jeho letová spôsobilosť je platná do 6.8.2022.

Vyššie uvedené vrtuľníky (typu UH60) nie sú po stránke letovej spôsobilosti predmetom legislatívy EÚ.

V tomto rozsahu podnikne advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI v dohľadnom čase ďalšie právne kroky smerujúce k zisteniu, ako je možné, že v priestore Slovenskej republiky vykonávali leteckú činnosť vrtuľníky, ktoré nedisponovali súhlasom žiadnej národnej, ani európskej leteckej autority, ktorá by po odsúhlasení leteckej spôsobilosti v zmysle predpisov EASA potvrdili leteckú spôsobilosť týchto vrtuľníkov. V tomto rozsahu sa otvárajú otázky náhrady škody voči štátu za povolenie výkonu leteckej činnosti, ako aj voči prevádzkovateľovi hluku týmito strojmi.

HLUKOVÁ ŠTÚDIA:

Advokátska kancelária vykoná ďalšie právne kroky smerujúce k zisteniu, ako sa mohol vykonávať výcvik nad územím Slovenskej republiky, dokonca nad zastavaným územím a na civilnom letisku, ak predmetné vrtuľníky neboli osvedčené ako spôsobilé pre výkon leteckej činnosti národnou, alebo európskou autoritou. Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI disponuje rovnako hlukovou štúdiou vypracovanou spoločnosťou EUROAKUSTIK s r.o., ktorú v rámci infozákona (o slobodnom prístupe k informáciám) a súvisiacich podnetov získala od príslušného štátneho orgánu – Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Na základe rozhodnutia č. 05806/2021/ÚVHR/54076 zo dňa 03. 05. 2021 vydala oblastná hygienička Košice písomný pokyn spoločnosti HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov (ďalej len “pokyn”) zrealizovať minimálne dvojtýždňové meranie hluku z leteckej dopravy na letisku v Košiciach súvisiace s preletom vrtuľníkov leteckej školy ponad mesto Košice, jeho priľahlé časti (Poľov, Pereš, Barca, Šaca) a obce Drienovec, Sokoľany, Seňa, Paňovce a výsledný protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí predložiť oblastnej hygieničke Košice v termíne do 31. 05. 2021.

V zmysle pokynu predložila spoločnosť HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov dňa 15.06.2021 oblastnej hygieničke Košice materiál s názvom “HELI COMPANY Výcvik pilotov vrtuľníkov na Letisku Košice, Stanovenie hlukovej záťaže pre obdobie marec – máj 2021, pre štandardný systém lietania”, spracovaný spoločnosťouEUROAKUSTIK s.r.o., Letisko M. R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava, máj 2021 (ďalej len “materiál”).

Materiál obsahuje stanovenie hlukovej záťaže výpočtom plošnej hlukovej záťaže s využitím matematického modelovania a merania šírenia zvuku z prevádzky 2 vrtuľníkov pri výcviku pilotov.

Oblastná hygienička Košice uvedený materiál zaevidovala ako súčasť spisovej dokumentácie týkajúcej sa prebiehajúceho výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hoci kontrolné orgány počas roka 2021 žiadali o predloženie hlukovej štúdie reálneho merania hluku spôsobovaného strojmi leteckej akadémie, letecká akadémia cestou štúdie spoločnosti EUROAKUSTIK s.r.o. podľa ďalších súvisiacich rozhodnutí orgánov predložila štátnym orgánom iba matematické modely hlukovej záťaže okolia činnosťou vtuľníkov SIKHORSKY UH-60 Blackhawk. Hluková štúdia konštatuje, že aj len podľa matematických výpočtov hlukovej záťaže hluk v noci mohol prekračovať prípustné hodnoty. Pôvodná hluková štúdia na ktorú sa letecká akadémia odvolávala viac ako tri roky a ktorou kancelára ČOLLÁK & PARTNERI rovnako disponuje – žiadne posudzovanie hlukových dopadov strojov SIKHORSKY UH60 Blackhawk – nenachádzalo. V texte druhej hlukovej štúdie sa dokonca konštatuje, že vzorové meranie pre matematické výpočty prebehlo trasou, ktorá bola odlišná od pôvodne vykonávaných trás, ktorými letecká akadémia vykonávala výcvik pilotov (https://ak-kosice.sk/slovak-training-academy-heli-company-hluk-nocny-klud/). Hluková štúdia rovnako konšatuje, že výcvikové lety s typom vrtuľníkov UH60 boli zastavené dňa 21. mája 2021.

Hluková štúdia konštatuje, že vzhľadom na výsledky je možné konštatovať, že prekračovanie prípustnej hodnoty určujúcej veličiny maximálnej hladiny AS zvuku (noc), v referenčnom časovom interavle noc, spôsobuje prevádzka vrtuľníkov Sikorsky UH60A. Záver analýzy konštatuje,  že je potrebné upraviť spôsob prevádzky vrtuľníkov Sikorsky UH60A pri výcviku pilotov leteckej škole HELI COMPANY.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR:

Cieľom uloženého pokynu bolo získanie konkrétnych výsledkov reálnych minimálne dvojtýždenných kontinuálnych meraní hluku v určených dotknutých lokalitách spracovaných v protokole o meraní hluku.

Predložený materiál takéto údaje neobsahuje.

Z uvedeného dôvodu oblastná hygienička Košice i naďalej trvá na predložení výsledkov uvedených meraní hluku z leteckej dopravy na letisku v Košiciach súvisiace s preletom vrtuľníkov leteckej školy ponad mesto Košice, jeho priľahlé časti (Poľov, Pereš, Barca, Šaca) a obce Drienovec, Sokoľany, Seňa, Paňovce.

PODNET EIA: ŠTÁTNE ORGÁNY NEKONAJÚ – KONAŤ MÁ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA:

Ministerstvo životného prostredia SR:

Činnosť, ktorá je predmetom podania označeného ako podnet (ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o.), je povolená podľa osobitného predpisu (čo deklaruje aj sám podávateľ podania v podaní označenom ako podnet). Vzhľadom na vyššie uvedené MŽP SR zastáva názor, že predmetné podanie označené ako podnet nie je možné, s ohľadom na ust. § 1 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o posudzovaní, vyhodnotiť ako podnet podľa § 19 zákona o posudzovaní.

MŽP SR dodáva, že nemá oprávnenie preskúmavať povolenia vydané podľa osobitných predpisov, a taktiež nemá oprávnenie vykonávať obhliadku na mieste bez prebiehajúceho konania.

MŽP SR zároveň uvádza, že nie je príslušným orgánom na konanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z tohto dôvodu MŽP SR podanie označené ako podnet, v zmysle ust. § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, postupuje na vybavenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach z hľadiska jeho vecnej pôsobnosti, a súčasne o tejto skutočnosti upovedomuje podávateľa podania.

PODNET NA HIA: KONAŤ MÁ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA – PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA KONANIE ŠTÁTNEHO ORGÁNU

DOPRAVNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Týmto Vám (regionálny úrad verejného zdravotníctva) podľa § 6 ods. 3 písm. c) citovaného zákona odstupujeme podanie v časti „Podnet na začatie konania HIA podľa zákona č. 355/2007 Z.z.“ ako vecne príslušnému orgánu na ďalšie konanie.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

MŽP SR zároveň uvádza, že nie je príslušným orgánom na konanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z tohto dôvodu MŽP SR podanie označené ako podnet, v zmysle ust. § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, postupuje na vybavenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach z hľadiska jeho vecnej pôsobnosti, a súčasne o tejto skutočnosti upovedomuje podávateľa podania.

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sme dňa 14. októbra 2021 zaslali predžalobnú výzvu na konanie, na ktorú do dnešných dní úrad nereagoval.

V tomto smere budeme voči RÚVZ pokračovať v dohľadnom čase v zmysle príslušnej legislatívy, a teda žalobou proti nečinnosti orgánu verejnej správy.