NAŠE PRÁVNE KROKY IDENENTIFIKUJÚCE MOŽNÉ NEDODRŽANIE ZÁKONA PRI VYDÁVANÍ

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI koná vo veci obťažovania hlukom leteckou akadémiou v Košiciach aj naďalej. Dôkazom toho bolo podanie Podnetu v zmysle Zákona o prokuratúre (zákon č. 153/2001 Z.z.), ktorým sme sledovali aktiváciu právomoci generálnej prokuratúry v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. K podaniu podnetu došlo v prvom kvartáli tohto roka. Téme sa venoval podrobne aj denník Korzár (https://kosice.korzar.sme.sk/c/22704797/hluk-vrtulnikov-dopravny-urad-nekona-a-zbavuje-sa-zodpovednosti-tvrdi-prokuratorka.html).

Viac ako 25 stranovým podnetom, po podrobnej analytike trás, časov a ďalších charakteristík letov leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku, spoločne s právnou argumentáciou a návrhmi na konkrétne konanie prokuratúry sme  podali v mene svojich klientov podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky podnet, ktorým sme žiadali, aby bol preverený postup vydania povolení pre leteckú akadémiu sídliacu na košickom letisku. Výsledky tohto kroku hovoria o tom, že Krajská prokratúra v Bratislave (ako vecne príslušný orgán) podala na základe porušenia zákona orgánom verejnej správy – konkrétne Dopravnému úradu upozornenie. Naša advokátska kancelária na základe analytiky dostupných dokumentov už viac ako rok tvrdí, že ak je v predmetnom povolení uvedené, že toto (i) platí do času jeho obmedzenia, zmeny, zrušenia a to (ii) v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi, potom platí, že Dopravný úrad Slovenskej republiky môže činnosť tak ako ju povolilo – aj obmedziť, a táto činnosť musí byť vykonávaná v súlade s predpismi – vrátane predpisov hlukových.

 • TRETÍ ODDIEL, Upozornenie prokurátora, ustanovenie § 28 ods. 1
  • Prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní správnych aktov podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo jeho nečinnosťou.

Zásadným zistením, v súlade s našou a argumentáciou Krajskej prokuratúry v Bratislave, je že Dopravný úrad je zo zákona povinný zabezpečiť súlad vykonávanej činnosti so zákonom, čo je v priamom rozpore s tým, čo doposiaľ tvrdil samotný Dopravný úrad Slovenskej republiky (https://kosice.korzar.sme.sk/c/22468704/dopravny-urad-tvrdi-ze-nocne-lety-nad-kosicami-nemoze-obmedzit.html).

“… nie je sa možné stotožniť s tým, že Dopravný úrad je “iba” orgánom kompetentným na vydávanie príslušných povolení a osvedčení, avšak bez zodpovednosti za to, aké tieto povolenia / osvedčenia budú mať vplyv na životné prostredie, resp. na kvalitu života občanov žijúcich v blízkosti letísk.”

UPOZORNENIE PROKURATÚRY:

Upozornenie Krajskej prokuratúry okrem iného spočíva v tom, že toto jednoznačne uvádza nasledovné skutočnosti:

 • Orgán, ktorý povolenia vydal zodpovedá za ich dodržiavanie, pričom v prípade leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku je to Dopravný úrad Slovenskej republiky.
 • Orgánom štátneho odborného dozoru nad činnosťou leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku je Dopravný úrad Slovenskej republiky,
 • V doteraz prebehnutom výcviku nebola predložená hluková štúdia na letecké stroje SIKHORSKY UH-60 Blackhawk.
 • Dopravý úrad Slovenskej republiky určuje aj podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia najmä pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel,
 • Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola zapracovaná Smernica 2002/49/EC, ktorá ustanovuje limity pre hluk počas dňa, večer, v noci.
 • Povinnosť zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc (tieto sú ustanovené osobitným vykonávacím predpisom) majú aj prevádzkovatelia letiska,
 • Dopravný úrad Slovenskej republiky vydáva všetkým strojom, ktorým povolí výkon leteckej činnosti aj hlukové osvedčenie, čo muselo byť dodržané aj pri type helikoptér SIKHORSKY UH-60 Blackhawk.
 • Podľa leteckého zákona je Dopravný úrad a Ministerstvo dopravy oprávnený kontrolovať a vykonať štátny odborný dozor v civilnom letectve, pri ktorom je oprávnený overiť a skontrolovať spôsobilosť letísk … a spoločnosti HELI COMPANY s.r.o. plnenie jeho povinností leteckým zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi….

“S poukazom na uvedené, keďže okrem vydania osvedčení a povolení uvedených v úvode, ohľadom určenia podmienok a obmedzení na zaistenie ochrany životného prostredia najmä pred hlukom z lietadiel na Letisku Košice – Airport Košice a.s., v súvislosti s činnosťou spoločnosti HELI COMPANY s.r.o. … bol Dopravný úrad doposiaľ nečinný … podľa zákona o prokuratúre podávam….. upozornenie.”

NÁSLEDKY UPOZORNENIA:

Je zreteľné, že následkom je povinnosť Dopravného úradu Slovenskej republiky vykonať štátny odborný dozor a určiť podmienky výkonu leteckej činnosti leteckej akadémie tak, aby táto bola v súlade s hlukovými predpismi. Okrem uvedeného to znamená, že prokuratúra Slovenskej republiky konštatovala nečinnosť orgánu verejnej správy. Ak sa preukáže, že činnosť akadémie bola vykonávaná na základe povolení, ktorých vydaniu predchádzal postup v rozpore so zákonom, prípadne, že dopady činnosti na životné prostredie a na hlukové štandardy vôbec posudzované neboli (čo potvrdilo samotné Ministerstvo dopravy (https://ak-kosice.sk/collak-a-partneri-sta-bez-hlukovych-studii/) – otvára sa viacero sporných otázok.

“Podľa vyjadrenia Dopravného úradu, divízie civilného letectva pred schválením tejto výcvikovej činnosti na Letisku Košice sa neposudzoval jej dopad na verejné zdravie obyvateľov okolitého zastavaného územia konkrétnou hlukovou štúdiou. Útvar vedúceho hygienika rezortu ako vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva nebol požiadaný o stanovisko ani o súhlas k zahájeniu tejto činnsoti na Letisku Košice zo strany spoločnosti HELI COMPANY s.r.o., ani zo strany Letiska Košice … “

“Podľa dostupných informácií bolo toto rozhodnutie (Pracovisko organizácie HELI COMPANY s.r.o. na Letisku Košice – pozn. AK) vydané iba na základe predchádzajúceho auditu pracoviska vykonaného v rámci štátneho odborného odboru dozoru zamestnancami Dopravného úradu, odboru licencovania. Útvar vedúceho hygienika rezortu sa k tejto skutočnosti nevyjadroval.”

“Útvar vedúceho hygienika rezortu paralelne disponuje písomným vyjadrením Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika … ako aj písomným vyjadrením Vrtuľníkového krídla Prešov …. že spolupracujú so spoločnosťu HELI COMPANY s.r.o. na leteckom výcviku pilotov a kadetov, ktorý je však vykonávaný z Letiska Prešov. Na vrtuľníkoch UH-60 Black Hawk sa letecký výcvik príslušníkov Vrtuľníkového krídla Prešov prostredníctvom HELI COMPANY s.r.o. nevykonáva (!).”

Predmetná situácia s výkonom činnosti tejto akadémie – rešpektujúc vyššie uvedené závery štátnych orgánov – prirodzene otvára otázky zodpovednosti štátu (podľa zákona č. 514/2003 Z.z.) a prevádzkovateľa hluku (podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka) za škody tým spôsobené, to vrátane osobnostných práv dotknutých občanov.

VIZUALIZÁCIA LETECKEJ ČINNOSTI AKADÉMIE:

TÉMA: VRTUĽNÍKY V KOŠICIACH SME/KORZÁR:

https://kosice.korzar.sme.sk/t/8675/vrtulniky-v-kosiciach?ref=temaclviac

DENNÍK N:

https://e.dennikn.sk/2178643/hukot-ako-vo-vojne-nad-kosicami-lieta-dvadsat-strnadovych-helikopter-vratane-styroch-blackhawkov-reportaz/