ZASTUPOVANIE TAKMER 700 KLIENTOV V KAUZE HLUKOVÉHO SMOGU PRODUKOVANÉHO LETECKOU AKADÉMIOU PRINIESLO ZÁSADNÉ ZÁVERY:

Kroky našej advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI pri zastupovaní takmer 700 klientov v regionálnej až celoslovenskej kauze leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku (Slovak Training Academy s.r.o. v spolupráci s HELI Company s.r.o.) obťažujúcej obyvateľov hlukovým smogom sme smerovali voči (i) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, (ii) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, (iii) Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky, (iv) Dopravnému úradu Slovenskej republiky, (v) Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, (vi) verejnej ochrankyni práv, či (vii) Letisku Košice – Airport Košice a.s. Samozrejme, v procese vývoja celej kauzy sme vyžadovali vykonanie konkrétnych krokov aj od (vii) mesta Košice, (viii) mestskej časti Košice – Barca, či od (viii) Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Občania mesta sa viac ako 3 roky sťažovali na cyklické obťažovanie hlukom a podozrenia z porušovania hlukových noriem, pričom Denník N nazval túto kauzu pejoratívne – Hukot ako vo vojne.

Ako je z vývoja kauzy verejne známe, preukázali sme, že nad Košicami lietali helikoptéry neregistrované v Európskej únii ako aj to, že hluková štúdia, na ktorú letecká akadémia ako aj štátne orgány odkazovali, neobsahovala meranie všetkých helikoptér akadémie, to predovšetkým neobsahovala hlukové dopady činnosti helikoptér Sikhorsky UH-60 Blackhawk na okolie. Letecká akadémia od začiatku činnosti, až do roku 2021, kedy sme túto skutočnosť preukázali, konštantne v médiách a vo vystúpeniach svojich hovorcov alebo predstaviteľov tvrdila, že disponuje všetkými hlukovými štúdiami na všetky helikoptéry, to vrátane helikoptér Sikhorsky UH-60 Blackhawk.

V rozsahu našich mnohých vykonaných krokov a žiadostí, Mesto Košice nám v odpovediach prezentovalo postoj dištancovania sa od témy obťažovania hlukom leteckou akadémiou s odvolávkou sa na nedostatok právomoci konať vo veci, hoci bývalé vedenie mesta za primátorstva primátora Petruška požiadalo Dopravný úrad o zastavenie činnosti akadémie. Poslanci mesta Košice hľadali riešenia na obmedzenie činnosti akadémie, no občanom mesta žiadne riešenie nepriniesli. Medzi subjekty, ktoré na podnety na postup vo veci ani nereagovali sa zaraďuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo zdravotníctva si tému hluku posúvali s odvolávkou sa na svoju nepríslušnosť, pričom rovnaký postoj zaujal aj Dopravný úrad, to až do momentu, kým na základe nášho podnetu rozhodnutím neurčila Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, že práve Dopravný úrad je príslušný na vykonanie štátneho odborného dozoru. Hygienici sa nedokázali ustáliť, či súkromná spoločnosť môže vykonávať činnosť neobmedzene, zvlášť ak štátny výcvik pilotov na prešovskom letisku štát limituje.

Denník Korzár publikoval podrobné zhrnutie celej kauzy, v ktorom bolo skonštatované to, o čo sa naša kancelária snažila pri zastupovaní klientov po celý čas vývoja tejto spoločensky exponovanej kauzy. O možných pochybeniach štátnych orgánov sme pojednávali počas celého procesu zastupovania našich klientov -čo potvrdilo aj neskoršie rozhodnutie verejnej ochrankyne práv. Nami podaný podnet ombudsmanke prof. Patakyovej priniesol výsledok, že táto skonštatovala, že štátne orgány pochybili a nechránili občanov efektívne. Rovnako, preukázali sme, že samotná hluková štúdia vypracovaná akadémiou, ktorá síce nespĺňa požiadavky vyžadované Dopravným úradom počas nami iniciovaného štátneho dozoru, pretože vychádza len matematického modelovania hlukovej záťaže činnosti akadémie na najväčších bojových helikoptérach súčasntosti (Sikhorsky UH-60 Blackhawk) – avšak aj táto hluková štúdia dokázala prekračovanie hlukových noriem, to v nočnom úseku stanovených maximálnych hodnôt. To, že akadémia vykonávala lety aj počas noci, vyplýva z našej podrobnej analytiky letov leteckej akdémie, ako aj z konštatovania súdu v konaní, v ktorom akadémia zažalovala našu kanceláriu, ako aj konateľa našej kancelárie ako fyzickú osobu.

TÉMA LETECKEJ AKADÉMIE A HLUKOVÉHO SMOGU S VÁŽNYMI DOPADMI NA ZISTENIA O LEGISLATÍVNYCH NEDOSTATKOCH NA ÚSEKU OPATRENÍ A MERANIA HLUKU:

Poskytovanie právnych služieb klientom v tejto kauze okrem iného “obnažila do naha” oprávnenia policajného zboru Slovenskej republiky. Ako z našich zistení vyplynulo, Polícia Slovenskej republiky, ani mestská polícia mesta Košice nemá oprávnenia na meranie hluku. Uvedené znamená, že ak sa v prípade rušenia hlukom ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky obráti s privolaním polície na “miesto rušenia”, Policajný zbor ani mestské (obecné) polície nemajú oprávnenia na meranie hluku, pretože (i) nedisponujú prístrojmi na meranie hluku, (ii) nie sú vyškolení na meraniu hluku, a (iii) nemajú zákonné oprávnenia na meranie hluku. Čo je v zmysle uvedeného najabsurdnejšie, meranie hluku môže vykonať iba certifikovaná spoločnosť, a to na základe vopred oznámeného merania, teda bez možnosti merania hluku počas už prebiehajúcej činnosti.

V kontexte vývoja kauzy leteckej akadémie a obťažovania hlukom jej helikoptérami to znamená, že nie je možné zmerať obťažovanie hlukom a hlukovú záťaž náhodne, ale len na základe vopred ohláseného merania, čo znamená, že (nielen akadémia) – ale akýkoľvek meraný subjekt sa vie na toto meranie pripraviť a vykonať činnosť tak, aby hlukovú záťaž potencionálne znížila. Obdobne absurdné závery vyplývajú teda pre akékoľvek postihovanie subjektov “rušiacich nočný kľud”. Ak by si subjekt – označený Policajným zborom Slovenskej republiky alebo akoukoľvek obecnou políciou vypýtal od týchto orgánov objektivizáciu toho, že ruší nočný kľud (meranie) nad rámec povolený zákonom, reálne by štátne orgány nedokázali uniesť dôkazné bremeno a preukázať podnikateľovi alebo fyzickej osobe rušenie nočného kľudu. Legislatíva na úseku ochrany pred hlukom je preto v podmienkach Slovenskej republiky podľa nášho názoru absolútne nedostatočná, to na pozadí informácie, že Slovenská republika je žalovaná Európskou komisiou pre neexistenciou hlukových máp a opatrení voči hluku. 

KORZÁR: ADVOKÁT ČOLLÁK: ŠTÁTNE ORGÁNY OBYVATEĽOV NECHRÁNILI:

Napriek zásadnému obmedzeniu rozsahu výcviku pilotov vrtuľníkov na košickom letisku a v okolí evidujú obyvatelia podľa advokáta Čolláka stále činnosť akadémie na malých vrtuľníkoch, ktorá ich sporadicky obťažuje aj po skončení činnosti bojových vrtuľníkov Sikorsky UH-60 Black Hawk. Advokát zdôraznil, že orgán dozoru musí konať voči akejkoľvek činnosti akadémie, nielen voči najväčším vrtuľníkom, ktoré ukončili činnosť.

„Aktuálny stav potvrdzuje, že štátne orgány dohľadu efektívne obyvateľov voči hluku akadémie nechránili, čo potvrdila na základe podnetu našej kancelárie aj verejná ochrankyňa práv.

Kauza košickej leteckej akadémie je a bude praktickou ukážkou toho, čo môže byť následkom zlyhania štátu takéhoto vážneho rozsahu. Okrem všetkých vykonaných krokov smerujeme k záveru o nutnosti vyhotovenia EIA (dopady na životné prostredie) a HIA (dopady na zdravie) pri činnosti akadémie alebo obdobnej činnosti.“

Tvrdí, že ak bude chcieť akadémia pokračovať, alebo ktokoľvek iný v takejto aktivite začať, tieto procesy vrátane hlukových štúdií bude musieť podstúpiť.

„To považujem za kľúčové. Ak je toto výsledok poskytovania právnych služieb stovkám občanov, považujem to za následok nesmierne úspešný, hoci nás akadémia chcela súdne v našich krokoch, ako viete neúspešne, zastaviť,“ uzavrel Čollák.

Bližšie informácie: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22976935/za-smeru-hluk-vrtulnikov-v-kosiciach-neriesili-teraz-nasli-nedostatky.html