V rozsahu pro bono zastupovania našich klientov voči hlukovej záťaži a hlukovému smogu produkovaným leteckou akadémiou sídliacou na košickom letisku (Slovak Training Academy s.r.o. na základe oprávnení HELI COMPANY s.ro.) sme sa s podnetom obrátili v roku 2021 aj na verejnú ochrankyňu práv.

Medzičasom sme dosiahli zásadný úspech v celej kauze, kedy sme na základe nami podaného podnetu Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky identifikovali štátny orgán, ktorý má konať vo veci ochrany práv a právom chránených záujmov občanov voči hluku produkovaného touto akadémiou, pričom niekoľko rokov trvajúci “ping – pong” odsúvania zodpovednosti medzi štátnymi orgánmi bol ukončený so záverom, že príslušným na konanie voči hluku produkovaným akadémiou je Dopravný úrad Slovenskej republiky. Naše zistenia rovnako viedli k zásadnému zisteniu, že vplyv tejto cyklickej hlukovej záťaže pred začiatkom činnosti leteckej akadémie posudzovaný nebol.

Viac ako tri roky sa letecká akadémia Slovak Trining Academy s.r.o. vo verejných vystúpeniach jej hovorcov alebo konateľov obhajovala voči námietkám na cyklické obťažovanie hlukom pričom uvádzala, že výkon leteckej činnosti na vrtuľníkoch SIKHORSKY UH-60 Blackhawk je  vykonávaný v súlade s hlukovou štúdiou, ktorá bola vypracovaná a ktorá nevykazuje znaky zvýšenej produkcie hluku, čo však Denník Korzár svojimi zisteniami preukázateľne vyvrátil. Štátnre orgány tvrdili, že nakoľko ide o súkromný subjekt, nemôžu ho žiadnym spôsobom limitovať a upraviť jeho činnosť, hoci výcvikové letisko v Prešove a výcvik na ňom vykonávaný armádou Slovenskej republiky limitovaný je.

JAROSLAV ČOLLÁK: HLUK OBŤAŽOVAL NAŠICH KLIENTOV CYKLICKY, PRAVIDELNE, PRIČOM ŠTÁTNE ORGÁNY NEKONALI

O tom, že hlukový smog produkovaný leteckou akadémiou nebol jednorazový, ale cyklický a opakujúci sa sme publikovali samostatný výstup, v ktorom boli z verejných zdrojov spracované letecké trasy vrtuľníkov akadémie typu SIKHORSKY UH-60 Blackhawk, ktoré dovtedy letecká akadémia odmietala zverejniť vzhľadom na ňou tlmočený odkaz na obchodné tajomstvo svojej činnosti s jej partnermi. Na verejnosti sú dostupné aj mnohé videá občanov preukazujúce viacnásobné rušenie obyvateľov hlukom, to aj počas nočných hodín, kedy je dovolená a zákonná expozícia hluku znížená na minimum. Okrem uvedeného bola naša advokátska kancelária zo strany leteckej akadémie zažalovaná, to vo vzťahu k vydaniu neodkladného opatrenia smerujúceho aj k zákazu vyjadrovania sa voči obchodným spoločnostiam zodpovedným za leteckú akadémiu a ďalším žalobným návrhom – to však bezúspešne.

Pre zaujímavosť uvádzame, že v rozsahu vykonávania právnych krokov pro bono voči hlukovej záťaži, ktorú spôsobovala letecká akadémia sídliaca na košickom letisku (HELI Company s.r.o. a Slovak Training Academy s.r.o.) sme kontaktovali takmer 15 štátnych orgánov, pričom konania sme sa domohli u dvoch z nich.  Verejná ochrankyňa práv nám listom – vybavením podnetu – okrem iného dala na vedomie jeho vybavenie. V tomto  rozsahu uvádzame niektoré závery jej prešetrovania postupu štátnych orgánov:

Preskúmaním podnetu a všetkých doložených materiálov, aj od podávateľov podnetov (napr. zaslané letové trasy) vyhotovenej čiastočnej hlukovej štúdie, výpovedí občanov – jedná sa o stovky obyvateľoc, mám za to, že občania sú vystavení značnej hlukovej záťaži, ale reálnej, a najmä včasnej ochrany ich základných práv sa im doteraz nedostalo.

MDaV SR síce formálne konalo, avšak k zamedzeniu šírenia hluku v skutočnosti nedošlo. Uložená pokuta sa, ako nástroj smerujúci k ochrane daných základných práv, javí ako málo účinná (až neúčinná). MDaV SR neuskutočnilo žiadne meranie hluku a ako zodpovedný štátny zdravotný dozor v konaní si nezadovážilo relevantné výsledky meraní hluku, v dôsledku čoho nemohlo svoe zistenia vyhodnotiť z hľadiska, či je potrebné uložiť opatrenia.

Z vyššie uvedených dôvodov konštatujem, že MDaV SR v konaní, keď vykonávalo svoju pôsobnosť ako štátny zdravotný dozor, neposkytlo dotknutým občanom reálnu ochranu základných práv – práva na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie.

Vzhľadom na zistené skutočnosti som MDaV SR navrhla, aby vykonalo opatrenia na zabezpečenie účinne ochrany základných práv osôb. Ďalej som ministra požiadala, aby uviedol, aké ďalšie efektívne kroky /opatrenia, nástroje, nápravy/ budú zo strany príslušného orgánu navrhnuté/prijaté.

Požiadala som ho v tejto súvislosti o vyhotovenie / zaobstaranie relevenatnej hlukovej štúdie – objektivizácie hluku s kritériami, ktoré navrhovalo MDaV SR – t.j. v adekvátnej kvalite a čase trvania.

Záverom som ho požiadala, ak výsledkom konania štátneho zdravotného dozoru bude zistenie, že kontrolovaný subjekt nad mieru ustanovenú zákonom svojou činnosťou ohrozuje, poškodzuje životné prostredie, zdravie osôb, bezodkladne prijal okamžité, efektívne opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.

LETISKO KOŠICE JE POVINNOU OSOBOU ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ AJ NAPRIEK JEHO SÚKROMNÉMU CHARAKTERU:

O tom, že nad Košicami pri výcviku leteckej akadémie Slovak Training Academy sídliacej na košickom letisku lietali vrtuľníky neregistrované v Európskej únii sme informovali v samostatnom článku. Nakoľko sme sa od Ministerstva dopravy a výstavby SR ako aj od Dopravného úradu SR na základe našich podnetov v zmysle infozákona (zákon č. 211/2000 Z.z.) dozvedeli, že Letisku Košice – Airport Košice a.s. boli v súvislosti s vykonaným štátnym odborným dozorom v súvislosti s činnosťou leteckej akadémie vytknuté a zistené nedostatky – to práve v súvislosti s vykonávanou činnosťou leteckej akadémie, na základe čoho mali byť Letiskom Košice – Airport Košice a.s. prijaté nápravné opatrenia. Letisko Košice – Airport Košice a.s. sme požiadali o zverejnenie týchto prijatých opatrení, ktoré nám ich však odmietlo sprístupniť na základe argumentácie o tom, že Letisko Košice je súkromnoprávny subjekt a nie je jeho povinnosťou sprístupňovať akékoľvek údaje o jeho činnosti v zmysle infozákona. V konaní, ktoré bolo následkom nesprístupnenia týchto informácií sme sa domáhali od Ministerstva dopravy a výstavby SR určenia, že aj Letisko Košice – Airport Košice a.s. ako akýkoľvek iný subjekt je povinnou osobou, pokiaľ sa žiadané informácie týkajú životného prostredia, verejného zdravia a ďalších súvisiacich verejnoprávnych otázok. Ministerstvo dopravy a výstavby SR našu argumentáciu odmietlo, ale rozhodnutie Ministra dopravy a výstvby SR v rozkladovom konaní nám dalo za pravdu, pričom konštatovalo, že aj subjekty ako Letisko Košice – Airport Košice a.s. je osobou povinnou ak sa jedná o otázky životného prostredia a verejného zdravia. Na základe uvedeného konáme voči Letisku Košice – Airport Košice a.s. aj naďalej.

PODNET NA KONANIE POSUDZOVANIA DOPADU ČINNOSTI NA ZDRAVIE – KONANIE HIA (HEALTH IMPACT ASSESSMENT):

V tejto oblasti sme rovnako dosiahli úspech, nakoľko samotné Ministerstvo dopravy a výstavby SR – útvar rezortného hygienika označilo Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán, ktorý je príslušný na konanie vo veci posudzovania vplyvov činnosti akadémie na zdravie. Aktuálne prebieha predsúdna komunikácia, ktorej cieľom je iniciovanie konania HIA vo vzťahu k činnosti leteckej akadémie sídliacej na Košickom letisku.